Езици

ОБЯВИ

..................

ОБЯВИ:

30.03.3030 г - качено от администратор:

 

О Б Я В А  на11.05.2020г./понеделник/ от 11:00 часа в заседателната залана Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане наотчета на бюджета на общината за 2019 г.

.........................................................................................................

За отдаваните под наем на пасища и мери - прочети Решение № 45 от Протокол №6 и Приложението:

ПРОТОКОЛ № 6/28.01.2020 Г.

Приложение към Решение №45

..............................................................

Публикувано на 29.08.2019 г. ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ На основание Решение №636, взето с протокол №75 от 28.06.2019 г. на Общински съвет – Гълъбово и чл. 19 от Закона за общинския дълг, община Гълъбово

ОБЯВЯВА Процедура за избор  на кредитна институция, която да осигури общински заем, при следните параметри:

1. Максимален размер на дълга:  240 000 / двеста и четиридесет хиляди/ лева;

2. Валута: български лева;

3. Вид на дълга: оборотен кредит;

4. Начин на обезпечаване:

залог по реда на закона за особените залози, върху всички настоящи

и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Гълъбово, водена в Общинска банка АД,

по която постъпват след централизация приходите по бюджета на общината, както и

върху всички настоящи и бъдещи вземания на община Гълъбово с

произход собствени приходи по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от

Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия за местни дейности

по чл. 52, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за публичните финанси;

5. Срок на погасяване на главницата – 12 месеца, от които 6 месеца гратисен период, за останалите 6 месеца – на равни месечни вноски;

6.Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;

7. Максимален лихвен процент:

- лихвен процент за редовен дълг – 3,5 % годишно;

- наказателна надбавка за просрочена главница – 10 пункта над договорения лихвен процент за редовна главница;

- неустойка при просрочие на лихви – 0,05 % върху просрочената сума за всеки ден просрочие;

8. Такси и комисиони: Според тарифата на банката, отпуснала кредита.

9. Срок, начин и място на получаване на офертите: до 17: 30 часа на 09.09.2019 г., лично или по поща /куриер,  информационен център в сградата на община Гълъбово, бул. Република №48, гр. Гълъбово, 6280.

10. Място и дата на отваряне на офертите:  14:00 часа на 10.09.2019 г., в зала №1, етаж 1, в сградата на община Гълъбово.

11. Срок на валидност на офертите – 30 дни от отварянето им.

12. Офертите на участниците трябва да съдържат предложения за лихвения процент, размер на такси и комисиони и други такси

В процедурата,може да участва всяко лице,което е кредитна институция и:

  • не е поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от Закона за кредитните институции;
  • не е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции;
  • няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на участника и към община Гълъбово, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен в размер по-голям от едно на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
  • не е  в ликвидация,
  • не е обявено в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.
  • Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, т.е. критерият за избор на финансова или кредитна институция е предложен най-нисък лихвен процент по главницата, но не по-висок от посочения по-горе в т.7.

Запитвания, справки и информация се приемат в писмен вид на имейл:[email protected]аbv.bg,

тел: 0418/689 62 , 0418/689 54

лице за контакт: Тони Вушева

.........................

Заповед на директора на Областна дирекция «Земеделие» - Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Заповед Nо ПО-09-435/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 3, ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”

.................................

КОНКУРС за длъжността: „Главен архитект“ в общинска администрация Гълъбово 

Заявление  за участие

Декларация

Списък на допуснатите кандидати

................

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

23.04.2018 г.  - ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 14 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 22/09.01.2018 г. на Кмета на община Гълъбово, обявява процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в община Гълъбово 

Приложение 1

Приложение 2

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитен комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

.................

СПИСЪК на кандидатите допуснати до участие в подбора на двама външни членове на одитния комитет в Община Гълъбово, в процедура обявена със Заповед № 22/ 09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

..................

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

.........................

         Община Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Нова двойна въздушна електропроводна линия (ВЛ)400 кV от подстанция п/ст „Марица Изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ (Лот 2), който за територията на община Гълъбово е с трасе находящо се в землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация – стая 207.

 

 На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Гълъбово.

 ................

Обява: На 29.11.2017 г. /сряда/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 г.

..............

Обява: На 24.11.2016 г. /четвъртък/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г.

Приложения: 

Капиталови разходи 2017 г

Обява публично обсъждане 2017 г

Проект бюджет 2017

Проекти 2017 г

....................

На основание Закона за държавния служител и  Заповеди на Кмета на Община Гълъбово:

конкурс: ст.експерт: Управление на общинска собственост

ст.експерт "Екология и екологичен контрол"

Главен счетоводител

Гл. експерт "Образование"

"Незаконно строителство"

......

Списък на допуснати за участие в конкурс лица за заемане на длъжност