Езици

Търгове, конкурси, обяви, проекти

КОНЦЕСИИ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

...............................................................

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1.       Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. част 1;     част 2;     част 3

2.       Вътрешни правила на Община Гълъбово относно: Редът на изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки в АОП и публикуването им в Профила на купувача.

3.  Процедури по процеса на провеждане на обществени поръчки в Община Гълъбово с открита процедура.

..................

ПРОЕКТИ:

..................

ОБЯВИ:

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитен комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

.................

СПИСЪК на кандидатите допуснати до участие в подбора на двама външни членове на одитния комитет в Община Гълъбово, в процедура обявена със Заповед № 22/ 09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

..................

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

.........................

         Община Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Нова двойна въздушна електропроводна линия (ВЛ)400 кV от подстанция п/ст „Марица Изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3(Лот 2), който за територията на община Гълъбово е с трасе находящо се в землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация – стая 207.

 

 На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Гълъбово.

 ................

Обява: На 29.11.2017 г. /сряда/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 г.

..............

Обява: На 24.11.2016 г. /четвъртък/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г.

Приложения: 

Капиталови разходи 2017 г

Обява публично обсъждане 2017 г

Проект бюджет 2017

Проекти 2017 г

....................

На основание Закона за държавния служител и  Заповеди на Кмета на Община Гълъбово:

конкурс: ст.експерт: Управление на общинска собственост

ст.експерт "Екология и екологичен контрол"

Главен счетоводител

Гл. експерт "Образование"

"Незаконно строителство"

......

Списък на допуснати за участие в конкурс лица за заемане на длъжност