Езици

Меню

Местни данъци и такси - Информация, бланки и декларации

тел. централа - Община Гълъбово 0418/ 68 901
тел. "Местни данъци и такси" - Динка Павлова 0418/ 68 926
тел. "Местни данъци и такси" - Марина Янкова 0418/ 68 913
тел. каса "Местни данъци и такси" - Диляна Караджова 0418/ 68 914

 

 

 

 

Провери своите задължения: ТУК

Инструкции за проверка на задълженията: Отворете линкът за проверка, ще продължете ако кликнете върху ADVANCED, след което най-долу кликнете върху изречението Proteceed to .....

 

  ИЗТЕГЛИ ТУК -> ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

  Чрез подаването на "Искане за издаване на документи", може да получите следните Удостоверения: 

 • "Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК" /такса 4, 00 лева/
 • "Удостоверение за декларирани данни" /такса 1,00 лев/
 • "Удостоверение за платен данък върху наследствата" /такса 1,00 лев/
 • "Други документи" 

 

      Искането може да бъде подадено:

 • лично или
 • по електронен път на e-mail: [email protected] ,  

 

     Получаването на издадените документи става:

 • лично или
 • с пълномощно.

 

      Плащането на таксите може да бъде: 

 • В брой на каса - Местни данъци и такси
 • с карта, чрез ПОС терминал на каса - Местни данъци и такси
 • По банков път: с код "Административни услуги" - 44 80 07

ОБЩИНСКА БАНКА АД

 

 ИРМГЪЛЪБОВО

IBAN: BG16SOMB91308438008244

BIC: SOMBBGSF

 

Задълженията за местни данъци и такси към Община Гълъбово

може да внесете 

 • В брой на каса - Местни данъци и такси
 • с карта, чрез ПОС терминал на каса - Местни данъци и такси
 • По банков път на следната банкова сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА АД          ИРМ ГЪЛЪБОВО

 

IBAN: BG16SOMB91308438008244     BIC: SOMBBGSF  

        необходимо е да посочите:

 

 • за физическите лица - трите имена и ЕГНза физическите лица 
 • за юридическите лица - наименование и данъчен номер 
 • размер (сума) на конкретното данъчно задължение;
 • партиден номер на имота, ако плащането е на данък сгради и такса смет;
 • период, за който се отнася плащането;

с изписване на  код за вида плащане 

 

Код за вид плащане

Наименование
44 14 00 Патентен данък
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такси за битови отпадъци и лихви
44 25 00 Данък придобиване по дарение и възмезден начин имоти и МПС
44 80 01 Такса "Технически услуги"
44 80 07 Такса "Административни услуги"

 

 

 

     Следващите редове са активни, може да четете или разпечатвате документите:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинските служители имат право да изискват и други документи на основание чл. 12 ал.1 ,т.7от ДОПК.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК:

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК ПО ЧЛ. 61Н ОТ ЗМДТ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 

НЕДВИЖИМ ИМОТ:

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

СПИСЪК НА НЕОХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

 

ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО; ЛЕК АВТОМОБИЛ;

СПИСЪК НА НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ДЕКЛАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСВО БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ; ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО БЕЗ ЛЕК АВТОМОБИЛ

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

НАСЛЕДСТВО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ

 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ:

Такса за битови отпадъцисе плаща на две равни вноски в следните срокове:

·            от 1  март до 30 юни;

·            и до 30 октомври на годината, за която е дължим;

На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто;

Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;

Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;

 • Списък на необходими документи, декларации към същите и срокове за плащане на данъци и такси: http://galabovo.org/node/69
 • Важни съобщения от отдел "Местни данъци и такси" - http://galabovo.org/node/68

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32, АЛ. 4ОТ ДОПК №ОТ  12.02.2016г.

Дата на поставяне на съобщението – 12.02.2016г.

Дата на премахване на съобщението - 29,02,2016 г.

...........................

 Данъчна декларация по чл. 61Н на ЗМДТ за 2017 година може да попълните на място в сградата на Община Гълъбово (партер) или да изтеглите от следващия ред:

/sites/default/files/docs/%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A7%D0%9B.61%20%D0%9D_2012.doc

Данъчните декларации се подават в сградата на Община Гълъбово – Партер, Информационен център, сектор „Местни данъци и такси”, гр. Гълъбово, бул. „Република” 48, работно време от 9:00 – 17:30 часа, почивни дни: Събота и Неделя.