Езици

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ № /

дата

Име, презиме, фамилия длъжност

вид

декларация

1/14.05.2018г. Таня Васкова Николаева Гл.експерт "Административни дейности и канцелария на кмета" изтегли
2/15.05.2018г. Павлина Петрова Драгиева Гл.експерт "Човешки ресурси" изтегли
5/22.05.2015г. Стефан Атанасов Радев Ст.експерт "Охрана и сигурност" изтегли
6/22.05.2018г. Светла Иванова Йовчева Ст.експерт "Екология и екологичен контрол" изтегли
7/22.05.2018г. Евгения Иванова Вълчева Юрисконсулт изтегли
8/30.05.2018г. Николай Желев Филипов Управител "Благоустройство и чистота" ЕООД изтегли
9/30.05.2018г. Пенчо Стойчев Стоянов Секретар на община Гълъбово изтегли
10/30.05.208г. Кристина Георгиева Колева Ст.експерт "Управление на общинската собственост" изтегли
11./31.05.2018г. Диана Кирилова Баракова Гл.експерт "Кадастър, регулация и инвестиране" изтегли
12/31.05.2018г. Иванка Евгениева Иванова Гл.специалист "Инвеститорски контрол" изтегли
13/31.05.2018г. Габриела Иванова Илиева Специалист "Социални дейности" изтегли
14/31.05.2018т. Маргрета Господинова Манева Гл.експерт "Стопански дейности и социално развитие" изтегли
15/01.06.2018г. Нела Жекова Петрова Директор дирекция "АПО и финанси" изтегли
16/04.06.2018г. Живка Тянкова Динева Гл.експерт "Административни дейности на ОбС" изтегли
17/04.06.2018г. Катерина Ивайлова Георгиева Мл.експерт "Наеми, наемни отношения - общинска собственост" изтегли
18/04.06.2018г. Станимира Грозева Желева Гл.експерт "Незаконно строителство" изтегли
19/04.06.2018г. Веселин Желев Петров Гл.експерт "Планиране и евроинтеграция" изтегли
20/04.06.2018г. Тони Ивова Вушева Вътрешен одитор изтегли
21/05.06.2018г. Златка Динева Танчева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
22/06.06.2018г. Диана Георгиева Колева Счетоводител изтегли
23/06.06.2018г. Ивелина Живкова Гочева Ст.експерт "ОМП и управление при кризи" изтегли
24/06.06.2018г. Мариета Петева Пенева Специалист "Кадастър" изтегли
25/06.06.2018г. Веселин Янчев Димитров Гл.експерт "Административно обслужване" изтегли
26/06.06.2018г. Пенка Тенева Колева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
27/06.06.2018г. Емилия Вълкова Гочева Гл.експерт "Образование, здравеопазване и младежки дейности" изтегли
28/06.06.2018г. Николинка Станкова Господинова Специалист "Административно обслужване" изтегли
29/06.06.2018г. Светослав Стефанов Савов Главен счетоводител изтегли
30/06.06.2018г. Станислава Георгиева Таскова Гл.специалист "Гражданско състояние" изтегли
31/06.06.2018г. Веска Янева Малкова Кметски наместник изтегли
32/06.06.2018г. Златица Делчева Ганева Кметски наместник изтегли
33/06.06.2018г. Дарин Кунев Михалев Управител "Общинско строителство" ООД изтегли
34/06.06.2018г. Маринела Иванова Михалева Гл.експерт "Приходи" изтегли
35/06.06.2018г. Деница Иванова Костадинова Старши вътрешен одитор изтегли
36/06.06.2018г. Татяна Тодорова Желева Счетоводител изтегли
37/06.06.2018г. Диана Милева Мутафчийска Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
38/06.06.2018г. Елена Вълкова Димитрова - Грозева Управител "Медицински център І " ЕООД изтегли
39/06.06.2018г. Йовка Георгиева Тонева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
40/06.06.2018г. Красимира Стоянова Тенева Гл.специалист "Кадастър" изтегли
41/06.06.2018г. Стела Тенчева Стайкова Специалист "Административно обслужване в информационен център" изтегли
42/06.06.2018г. Деница Петрова Митева Ст.специалист "ЕСГРАОН" изтегли
43/07.06.2018г. Магдалена Свиленова Генова Счетоводител изтегли
44/07.06.2018г. Марина Миткова Янкова Гл.специалист "Местни данъци и такси" изтегли
45/07.06.2018г. Севдалина Живкова Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
46/07.06.2018г. Севдалин Дончев Сидеров Директор дирекция "ТСУ и ИРУ" изтегли
47/07.06.2018г. Динка Стоянова Павлова Ст.експерт "Местни данъци и такси" изтегли
48/07.06.2018г. Ивета Кръстева Далакманова Ст.счетоводител изтегли
49/07.06.2018г. Антоанета Златева Узунова Ст.специалист "Секретар на МКБППМН" изтегли
50/07.06.2018г. Ина Петкова Динева Ст.счетоводител - зам.гл.счетоводител изтегли
51/07.06.2018г. Надежда Константинова Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
52/07.06.2018г. Гергана Вълева Стоева Гл.експерт "Връзки с обществеността и протокол" изтегли
53/07.06.2018г. Стоянка Желязкова Пастърмова-Цачева Управител ИК "Гълъбови вести" ЕООД изтегли
55/08.06.2018г. Жанета Райчева Димова Ст.експерт "Финансов контрол" изтегли
56/08.06.2018г. Пенка Стефанова Караджова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
57/08.06.2018г. Ирина Димитрова Георгиева Гл.специалист "Административни дейности" изтегли
58/09.07.2018г. Ивалина Николаева Горналова Ст.специалист "Публично изпълнение" изтегли
59/01.08.2018г. Пламена Ататасова Мърхова Ст.експерт "Екология" изтегли