Езици

Меню

Екология

Светла Иванова - "Екологичен контрол" 

Светла Петрова  - "Екология" 0418/ 6 89 28

.................

ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Уведомяваме Ви, че„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР”  ЕАД, с Изпълнителен директор - инж. Ангелин Цачев, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, област София, община Столична, район Витоша, бул. "Цар Борис ІІІ"  №201,

тел. +359 2 96-96-802,факс: +359 2 962-61-29 [email protected],

има инвестиционнонамерение за

„Реконструкция на ВЛ 220 кV„Сила“.,

 

засягащо землището на с. Априлово, с.Великово и гр.Гълъбово – община Гълъбово, област Стара Загора. 

Инвестиционното предложениепредвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, а именно: съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЛ)220 кV „Сила“, изграденаот п/ст на ТЕЦ „Марица изток - 2“до п/ст „Марица изток“, на която ще се подменят част от стълбовете, проводниците и мълниезащитното въже (МЗВ), основно поради влошеноексплоатационно състояние. Подмяната на някоистълбове се налага и поради нарушенгабарит на проводниците спрямо променения във времето терен, с коетощесе повишибезопасността и надеждността на реконструираното съоръжение.

Всички нови стълбове ще бъдат изградени на местата на съществуващите, при стриктно спазване на принципа „стъпка в стъпка”.

Отстоянието (габаритът)на проводниците до терена позволява безопасно пребиваване на хора, животни и машини под електропроводаза неограничено време.

Всеки стълб се предвижда да се заземи, при което се намалява риска от опасни нива на крачни напрежения за хора и животни.

Електрически полета

Въздействието на електрическото поле върху човека зависи от интензитета, (напрегнатостта) на това поле. Електрически полета с интензитет,по-малък от 5kV/m не оказват вредно въздействие върху хората и животните. Извършени са изчисления по метода на образите, според които максималният интензитет на електрическото поле непосредствено под проводницитена ВЛ 220kV„Сила“има стойност 0.57kV/m, много по-малка от референтните граници, позволявани от Световната здравна организация.

 

Магнитни полета

Пределно допустимата норма за магнитни полета е Н=500 A/m.За разглеждания електропровод минималното разстояние от проводника до земята е 7m, при спазване на  Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии. Максимално допустимото токово натоварване за проводника АСО-500 е 945А. Максималният интензитет на магнитното поле е H=3.04A/m- многопо-малък от допустимия 500 A/m.

Следователно,електромагнитното поле на настоящия електропровод не оказва вредно въздействие върху хората,флората и фауната.

Всички площи, използвани за временно ползване по време на реконструкцията, ще бъдат рекултивирани до завършването на обекта.

При евентуално нанесени щети собствениците или ползвателите на засегнатите имоти ще бъдат обезщетени от Възложителя по реда на чл.210от ЗУТ.

................

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционни предложения на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на част от използваното гориво – лигнитни въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth; „Изграждане на предкамернаскарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им“; „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор53134.513.34; кв. 513, УПИ ХХХІІ-28 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“;кв. 513, УПИ ХХХІІ-33 по ПУП на „Брикел“ ЕАД и кв. 513, УПИ ХХХІІ-41 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 18.04.2018 г. до 02.05.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.....................

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели, на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв. 513, УПИ ХХХІІ-28 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“;  кв. 513, УПИ ХХХІІ-33 по ПУП на „Брикел“ ЕАД и кв. 513, УПИ ХХХІІ-41 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“ е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.03.2018 г. до 02.04.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

....................

 

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на инсталация за изгаряне на биомаса, която ще се ползва за нуждите на централата на територията й, на имот в землището на село Обручище, кв. 502, УПИ І-1 по кадастрален план на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.03.2018 г. до 02.04.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

....................

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на автоматичното управление на оросителна инсталация на обект „Депо за неопасни производствени отпадъци“ на „БРИКЕЛ“ ЕАД, с ръчно управление“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 23.02.2018 г. до 12.03.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.....................

ОБЯВА: Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Зара Уайн“ ООД, с. Главан за „Монтиране и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан-бутан“ в ПИ № 002938 в землището на с. Главан, общ. Гълъбово е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 02.02.2018 г. до 16.02.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

...........

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"

...............

Оперативен план за действие за ограничаване на уврежданията върху здравето на населението при превишаване на установения алармен праг на показателя "серен диоксид" в община Гълъбово

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3 .1.

Приложение 3.2.

Приложение 4

Приложение 5

..........................................................................................................................

ОБЯВА ЗА  ОТКРИТ  ОБЩЕСТВЕН   ДОСТЪП

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА

    Открит обществен достъп до документи по чл.  112, ал. 3 , т.  1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 ЗООС  за разрешаване изграждането и експлоатацията / експлоатацията  на предприятие с висок рисков потенциал:

ТЕЦ  ,,КонтурГлобал Марица изток 3”

с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора

      с оператор:,,КонтурГлобал Марица изток 3” АД, гр. София

  с предмет на дейност: Производство на електрическа енергия.

   Докладът за безопасност, относно процедура по издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на предприятие с висок рисков потенциал ТЕЦ ,,КонтурГлобал Марица изток 3”, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на  актуализирания доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околната среда.

     Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 05.06.2017 г. до 05.07.2017 г в сградата на Общината на бул. Република  № 48, стая  212  всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30; контакти: тел. 0889233646.

Обявата е публикувана във в. Гълъбови вести и в интернет страницата на Община Гълъбово на 01.06.2017 г.

Качените докумени от МОСВ и ЕОАС - Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност

Обяви за обществен достъп до доклади за безопастност и издадени решени

30.05.2017г.
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загорас оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, гр. София ()

.....................

......................

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора

Решение № C3-5-EO/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

стр.1    стр. 2    стр. 3 

..............

Бюлетин за качеството на въздуха от Регионална инспекция по околна среда и води Стара Загора

.........

Проект на Програма за управление на отпадъците 2016-2020

..................

Заповед № 1054/21.10.2016 г. относно чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

...................

Обява /отвори докумен Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Ей и Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово за обект „Транспорт и депониране на пепелина и гипс от „Ей и Ес-3С Марица Изток 1“ – с девет етапа на строителство и въвеждане в експлоатация“, четвърти и пети етап, депо „Дряново“ В.3. клетка 4““ е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

....................

ЗАПОВЕД ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО № РД 02-14-397/ 23.04.2013 Г. ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР: АНГЕЛ ПЕТРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ЛИНЕЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ВЛ 400 kV п/ст "Пловдив"-п/ст "Марица изток" - п/ст "Бургас" с отклонение п/ст "Марица-изток"-п/ст ТЕЦ "Марица изток 3", включен в инвестиционната програма на "НЕК"ЕАД за 2013 г. 

..............

Съобщение за публично обявяване на издаване на Разрешително за ползване на воден обект публикувано на 27.08.2015 г. от Гергана Стоева /ВО и протокол при община Гълъбово/

........................................

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект /публикувано на 21.04.2015 г. от Г. Стоева- гл. спец. ВО и протокол/

 

Превишени норми на СЕРЕН ДИОКСИД  07.04.2014 г. от 14:00-15:00 часа

 

ДАННИ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ  ЗА МЕСЕЦ МАРТ

NO - АЗОТЕН ОКСИД

NO2 - АЗОТЕН ДВУОКИС

SO2 - СЕРЕН ДИОКСИД

 

.....................................................

ЗАПОВЕД ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО № РД 02-14-448/ 10.05.2013 Г. ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР: АНГЕЛ ПАВЛОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА "ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ ЗА П/СТ "МАРИЦА ИЗТОК" - ГР. ГЪЛЪБОВО

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ФИРМА "АГРО-БЕЛ" 2001 ЕООД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ

 

ЗАПОВЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ В ПОЖАРООПАСЕНИЯ СЕЗОН - 22.03.2013 - 17.11.2013 Г - Стефан Радев - експерт "Охрана и сигурност"

 

ОБЯВА

Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на подземен разпределителен газопровод за газоснабдяване на ТЕЦ AES– Гълъбово в землищесто на с. Обручище, община Гълъбово, е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 08.04.2013г. до 25.04.2013г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Деница Янкова -  специалист „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/ 6 89 28

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № C3 - 97 - ПР/2012 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

РЕШЕНИЕТО Е КАЧЕНО НА ДВЕ ЧАСТИ:

ВИЖ - 1- ВА ЧАСТ

ВИЖ - 2- РА ЧАСТ

 

 

ОБЯВА

         Във връзка сУведомление за инвестиционно предложение за изграждане на садково стопанство за интензивно отглеждане на риба както и прилежащи към него сервизни сгради на територията на язовир „Дерменка“, село Мъдрец е предоставена инфорнация в Община Гълъбово по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение  за интересуващите се всеки работен ден в периода от 19.03.2013г. до 05.04.2013г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република“ №48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17:30 часа.

Светла Петрова – младши експерт „Екология“, към Дирекция „ТСУ и ИРУ“ в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

от Община Гълъбово

Гр. Гълъбово, ул. „Република“ №48, тел:0418/6 89 01, факс:0418/6 41 94

 

Община Гълъбово има намерение да започне процедура по изграждане на обект

„Пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа гр. Гълъбово“

 

Резюме на предложението

  В града няма  изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Битовите и промишлени отпадъчни води се заустват директно в река Сазлийка, приток на река Марица, без пречистване, което е недопустимо съобразно нормативната база на Република България и изискванията за трансгранично сътрудничество.

Предложението се изготвя за кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013г., с цел подобряване качеството на водните ресурси, чрез пречистване на отпадъчните води от населените места, съгласно Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадни води.

Местоположение на площадката

Гр. Гълъбово, Община Гълъбово,  Местност“Кайряка”, поземлен имот с номер:001816. Частна общинска собственост. Засягане на защитена зона “Язовир Розов кладенец” от “Натура 2000”. Река Сазлийка е ІІІ-та категория приток на река Марица, която извира от Маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина  и се влива в Егейско море. Преминава през северна Гърция и Турция.

 

По време на строителството на площадката се очаква да се използват следните природни ресурси:

-Земеделска земя и вода.

По време на изграждането на „Пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ колектор и помпена станция“ се очаква да се генерират:

-Битови отпадъци;

-Строителни отпадъци;

-Земни маси.

По време на експлоатацията на „Пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ колектор и помпена станция“ се очаква да се генерират:

-Отпадъчни продукти.

 

Във връзка с Мярка Gl_i_3 от Програмата за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за наличия на вредни вещества в атмосферния въздух:

Използваните горива за битово отопление на територията на Община Гълъбово за 2011 г. са както следва:

1. Дърва - 311,06 т.

2. Въглища - 321,40 т.

3. Брикети - 286,60 т.

 

следните документи са активни за теглене:

решение на РИОСВ № КОС - 01 - 3962 - ПКР/ 2012 г

2 ра част от документа

 

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора - 10.01.2012 година

РЕШЕНИЕ№ СЗ-1-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (решението е 4 стр. може да се изтегли за четене на следващия ред)

стр. 1  /sites/default/files/docs/riosv%2010.01.212%20-%201.doc

стр.2    /sites/default/files/docs/riosv%2010.01.212%20-%202.docx

стр. 3  /sites/default/files/docs/riosv%2010.01.212%20-%203.docx

стр.4 /sites/default/files/docs/riosv%2010.01.212%20-%204.docx

 

Програма за качеството на атмосферния въздух

Сравнителни таблици

Доклад:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2011 ГОД.

 

Решение за преценяне на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда: ( решението е от 4 страници, може да се изтегли за четене на следващия ред)

стр. 1: 

стр. 2:

стр. 3:

стр .4:

 

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62 а, ал.1, от Закона за водите)

 

Заповед за изваждане от употреба на общинската марка № 8:

 /sites/default/files/docs/%20%2814%29.jpg