Езици

Екология

Светла Иванова - ст. експрт "Екология и Екологичен контрол" 

Пламена Мърхова  - "Екология" 0418/ 6 89 28

.................

Обява за инвестиционно предложение, за използването на яз. Розов кладец

........

ОБЯВА  - На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

 ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Уведомява заинтересованите лица  и обществеността, зa следното инвестиционно предложение:

 Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци и временно съхранение на подситова фракция и рециклирани отпадъци от сепарираща инсталация.

Целта на инвестиционното предложение е смяна предназначението на земеделска земя и отреждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци и временно съхранение на подситова фракция и рециклирани отпадъци от сепарираща инсталация.

ИП е от изключителна важност за населението на град Гълъбово, тъй като по този начин ще бъдат постигнати количествените цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Лице за контакти: инж. Севдалин Сидеров – Директор на Дирекция „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово,  гр. Гълъбово, бул. „Република „ № 48, тел. 0418/6 8948 

Писмени становища се приемат и на адрес: РИОСВ-Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина” № 2, пк. 143, тел. 042/692 200, факс: 042/602 447

......

ОБЯВА

Във връзка с Уведомление за инвестиционни предложения на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на лозов масив със система за капково напояване в землището на село Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора в имоти с №№ 6977,6698,6622, 6690, 6668, 6978, 6661, 6703, 6686, 6975, 6682, 6979, 6641, 6681, 6645, 6635, 6643, 6644, 6980, 6679, 6693, 6637, 156001, 6671, 6650, 6619, 6654, 6648, 6646, 6673, 6627, 6651, 6640, 6662, 6652, 156006, 156003, 156010, 6702, 6628, 6701, 6696, 156009, 6670, 6680, 6625, 156013, 6678, 6610, 6633, 6776, 7024, 6508, 6621, 6624, 6626, 6629, 6631, 6632, 6636, 6642, 6647, 6653, 6655, 6656, 6675, 6676, 6677, 6688, 6691, 6692, 6697, 6663, 156019, 156018, 6639, 6611, 6638, 156015, 156007, 156014, 156023, 6617, 156004, 6658, 6783, 6660, 6666, 6656, 6659, 6664, 153011, 6616, 6786,6733, 6734, 8409, 6536, 156012, 156024,156002, 6683, 6618, 6685, 6630, 6700, 156021, 156020, 156011, 156008, 156022, 6657, 6669, 6687“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2към чл. 6от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 04.01.2019 г. до 18.01.2019 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа и Кметство село Главан, ул. „Сакар“ № 34, от 08.00.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00  часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

Живко Радичков – Кмет на село Главан, тел: 04155/2260 и на официалния сайт на Община Гълъбово: www.galabovo.org

....

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.)

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО - ЕИК 000817696, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, бул. Република 48, СЪОБЩАВА на засегнатото население, че  

„ЙОТОН – ЙОРДАН НЕДЕВ“ ЕООД, ГРАД СТАРА ЗАГОРА има следното инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОЗОВ МАСИВ НА ПЛОЩ 144,728 ДКА СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГЛАВАН, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Гълъбово: гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48, стая 105. За контакти: Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.....

АКТУАЛИЗАЦИЯ на ПРОГРАМАзанамаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздухи достигане на установените норми за вредни веществаПериод на действие: 2014 – 2018година

част 1             част 2            част 3            част 4

Отчет 2017 - Програма КАВ

Отчет 2016 - Програма КАВ

................

 

 

 

 

 

 

Актуализация на Програмата за качеството на атмосферния въздух ще бъде подложена на обществено обсъждане

На обществено обсъждане ще бъде представен проекта на програмата „Актуализация на програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в Община Гълъбово“. Срещата е насрочена за 20.11.2018г.oт 10:00 часа в зала 1 на Община Гълъбово. По време на обсъждането ще бъде представена, програмата, която е качена на сайта на община Гълъбовоwww.galabovo.org за да бъде достъпна до всеки гражданин.

Проектът се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ Срокът за изпъление на програмата беше 18 месеца, като началото бе поставено на 30.05.2017г. Общата стойност на проекта е 150293,98 лв, от тях финансирането но Кохезионния фонд е 127749,88 лв. и национално съфинансиране в размер на 22544,10 лв.

Основната цел е да се актуализира съществуващата програма за намаляване на вредни емисии в атмосферния въздух на финни прахови частици (ФПЦ10 ) и серен диоксид (SO2) на територията на община Гълъбово.  Специфичната цел на програмата е намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване на количествата на финни прахови частици (ФПЦ10 ) и серен диоксид (SO2).

 Мерките, които се предвижда да бъдат взети на местно ниво, са свъзани с определянето на адекватни и изпълними към настоящата ситуация мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Гълъбово и достигане на съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух, съгласно националното и европейското законодателство. Като неразделна част от програмата е разработен и план за действие, указващ мерки които трябва да бъдат предприети в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, с оглед намаляването на риска и ограничаване продължителността на превишаване на установените норми, включително и при неблагоприятни метеорологични условия. Сред мерките са включени увеличаване честотата на мокро миене и метене на основните транспортни артерии до 2 пъти седмично (без зимния период), рехабилитация на уличната мрежа, изпълнение на проекти за саниране и прилагане на енергийна ефективност в жилищните и обществени сгради, благоустрояване на междублокови пространства.

-----------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Актуализация на програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на вредни вещества в община Гълъбово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд, Регистрационен № на договора BG16M1OP002-5.002-0012-C01

...............

ОБЯВА

Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „ТРАШ ЮНИВЪРС“ ООД, гр. Стара Загора: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в област Стара Загора, община Гълъбово, село Обручище, п.к. 6290, представляващ поземлен имот с идентификатор 53134.513.34 по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-24-1/05.09.2006 г. на Началника на СК – Стара Загора, целия с площ 85706 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Складова база “  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 05.10.2018 г. до 19.10.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.....................

ЗАПОВЕД 990

град Гълъбово  15.10.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал. 2от Закона за местните данъци и такси и чл. 17, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

ОПРЕДЕЛЯМ:

 1. Границите на районите и честотата на сметосъбиране,сметоизвозване и обезвреждане в депо в населените места от община Гълъбово, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6, неразделна част към настоящата заповед.
 2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – ежедневно.
 3. Поддържане на депо за обезвреждане на битови и строителни отпадъци или претоварна станция.

Настоящата заповед да се обяви публично на определените за целта места.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ

Кмет на Община Гълъбово

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Граници на районите за сметосъбиране

Град Гълъбово

Изток – от язовир „Розов кладенец“;

Запад – от подстанция „Марица Изток“ до кв. „Лозенец“/МБАЛ;

Север – от река Сазлийка (кравекомплекс) до депо/сгуроотвал на „Брикел“ ЕАД;

Юг – от околовръстен път за град Симеоновград до Гробищен парк

 

Кв. „Митьо Станев“

Изток –боров масив;

Запад –река;

Север –стопански двор и постройки

Юг – земеделски земи

 

Село Мусачево

Изток – река и спортно игрище;

Запад –стопански двор и гробищен парк;

Север –земеделски масив;

Юг – горски масив

 

Село Обручище

Изток – река Соколица, гробищен парк, депо на ТЕЦ „Ей и Ес МИ1“;

Запад –язовир Розов кладенец;

Север –Рудник 3;

Юг – река Кумлия

 

Село Искрица

Изток –стадион и мелница;

Запад –земеделски земи

Север –река ;

Юг – ямата „Борова гора“

 

Село Медникарово

Изток – ГТЛ, Рудник-3;

Запад –стопански двор;

Север –река Соколица;

Юг – боров масив

Село Мъдрец

Изток – спортно игрище;

Запад – бензиностанция;

Север – стопански двор;

Юг – язовир Мъдрец

 

Село Главан

Изток – кв. „Войводово“;

Запад –стопански двор и гробищен парк ;

Север –стадион и стопански двор;

Юг – борова гора, землище А. Манолов

 

Село Помощник

Изток – землище „Анбаджа“;

Запад – местност „Бустанлъка;

Север – гробищен парк;

Юг – стопански двор

 

Село Априлово

Изток – язовир Любеново;

Запад –стопански двор;

Север –земеделски масив;

Юг – Асфалтова база, борова гора

 

Село Разделна

Изток –стонаски двор и постройки;

Запад –стопански двор;

Север –земеделски масив;

Юг – река

 

Село Великово

Изток – язовир Великово;

Запад –гробищен парк;

Север –стопански двор;

Юг – водоем, горски фонд

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 График за  сметосъбиране и сметоизвозване на

Кофи за ТБО – 110л. по дни ( МАН 4749) - Общо 1690 броя кофи

Кофи за ТБО – 1.1м³ (бобър) – Общо 188 броя

 

ПОНЕДЕЛНИК

Ул.”Н.Вапцаров”; ул.”Опълченска”; ул.”Малина”; ул.”Камчия”; ул.”Бузлуджа”; ул.”Възраждане”; ул.”Козница”; ул.”Загоре”; ул.”Руен”; ул.”Тимок”; ул.”Р.Долина”; ул.”Преславска”; бул.”Република”; ул.”Сирма Войвода”; ул.”Ропотамо”; ул.”Джерман”; ул.”Пламък”; ул.”Спартак”; ул.”Бояна”; ул. Цар Иван Асен ΙΙ”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД-30 бр. бобър, „Брикел”ЕАД – 46 бр. бобър, Помпена станция – 2 бр. бобър;

 

ВТОРНИК

Ул.”Балатон”; ул.”Стара планина”; ул”Странджа”; ул.”Козлодуй”; ул.”Огоста”; ул.”Калиакра”; бул.”Република”; ул.”Чая”; ул.”В.Априлов”; ул.”Средна гора”; ул.”Чайка”; ул.”Чаталджа”; ул.”1-ви май”; ул.”Охрид”; ул.”Радецки”; ул.Ропотамо”; ул.”8-ми март”; ул.”Шип.епопея”; ул.”Р.Княгиня”; ул.”Мадара”; ул.”Еделвайс”; ул.”Агликина поляна”; ул.Сакар планина”;

 

СРЯДА

ул.”Панега”; ул.”Беласица”; „Енерго ремонт” – 8 бобър+12 кофи;Ул.”Рожен”; ул.”Ген.Вл.Заимов”; „Дунав”; ул.”Струма”; ул.”Батак”; ул.”Раковски”; ул.”Железни врата”; ул.”Ген.Гурко”; ул.Й.Лютибродски”; ул.”Бисер”; ул.”Хан Крум”; ул.”Черно море”;  ул.”1-ви май”; ул.”Дъмбовица”; ул.”Девинска”; ул.”Калиакра”; ул.”Чаталджа”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД- 30 бр. бобър; Рудник-1 – 4 бр. бобър; Подстанция в Рудник-1 – 1 бр. бобър, Транстрой – 1 бр.  бобър, „Брикел”ЕАД – 46 бр. бобър, Помпена станция – 2 бр. бобър;

 

ЧЕТВЪРТЪК

Ул.”Тумба”; ул.”Емине”; ул.”Вит”; ул.”Христо Ботев”; ул.”Цибрица”; ул.”Сазлия”; ул.”Тича”; ул.”23-ти септември”; ул.”Ахелой”; ул.”Върбица”;

 

ПЕТЪК

Ул.”Сердика”; ул.”Доспад”; ул.”Г.Раковски”; ул.”Чепинска”; ул.”Хризантема”; ул.”Волга”; ул.”Персеник”; ул.”Струма”; ул.”Тракия”; ул.”Росица”;ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД- 30 бр. бобър; Гълъбово-10 бр. бобър; Кравекомплекс, Бензиностанция Кондова – 2 бр. бобър, Енергоремонт – 8 бр. бобър; ІІ-ри Стопански двор – 12 бр. кофи.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 График за сметосъбиране и сметоизвозване на

Кофи за ТБО – 110л. по дни (Мерцедес – СТ8067) -

Общо 1080бр. кофи Кофи за ТБО – 1.1м³ (бобър) – Общо 296 бр.

 

ПОНЕДЕЛНИК

Бобър-84броя, гр. ГълъбовоУл.”Ал.Стамболийски”; ул.”Ст.Караджа”; ул.”Д-р Жеков”; ул.”Омуртак”; ул.”Ан.Стефанов”; ул.”Акация”; ул.”Хр. Смирненски”; ул.”М. Палаузов”; ул.”Д-р П.Берон”; ул.”Ст.Стамболов”;  ул.”Хан Тервел”; СОУ „Васил Левски”; Първо основно; ЖП Гара-3 бобъра;  к-с „Вила Верде“; Дом за стари хора, Фирма „Данико“; Фирма Лалев;

 

ВТОРНИК

 с.Мусачево – 130 кофи + 7 бобъра и кв.М.Станев – 140кофи +4 бобъра „Цар Самуил”; ул. „Родопи”; ул. „П. Пеев”; ул. „Вола”; ул. „Шипка”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Кирил и Методии”; бул. „Република”; ул. „Пирин”; ул. „Трапезица”; ул. „Орлово гнездо”; „Топливо” ЕАД-Гълъбово; Товарен ДАП; Фирма „Агробел 2001“; Фирма „Покарев“; Фирма „Силика“; Фирма Снежанка“;

СРЯДА

Бобър-84броя, гр. ГълъбовоЦентрална част;ул.”Славянска”; ул.”Детелина”; А.Константинов”; ул.”Персеник”; ул.”Вихрен”; ул.”Люлин”; ул.” Руменцев”; ул.”Малина”; ул.”В.Коларов”;  ул. „В. Левски”; ул.”Янтра”; ул. „Л. Каравелов”; ул. „П. Хитов”; ул. „Искър”;к-с „Вила Верде“; Дом за стари хора(кофи 290 бр.).

ЧЕТВЪРТЪК

с.Обручище (550 бр.  кофи +16 бр.  бобър).

ПЕТЪК

Град Гълъбово – 84 бобъра; с.Априлово - 160 кофи +бобър-6бр.; ул. „С. Врчански”; ул. „Д. Чинтолов”; ул. „Места”; ул. „Възход”; ул.” Резовска”; ул. „Плиска”; ул. „Ст. Стамболов”; ул. „Хр. Смирненски”; ул. „В. Коларов”; ул. „Тополница”; ул. „Хан Аспарух”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Бачо Киро”; ул. „Козница”; ул. „П. Славейков”; Второ основно училище; Енергото; Парк ІІ ОУ-2 бр. бобър; Вторични – 1 бр.  бобър; к-с „Вила Верде“ – 5 бр. бобър; Дом за стари хора – 2 бр. бобър, МТС – 2 бр. бобър.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 График за сметосъбиране и сметоизвозване на

кофи за ТБО – 110л. по дни ( ЩАЕР СТ 2009/ Мерцедес 9536) Общо – 1710 бр., бобър – 133 бр.

ПОНЕДЕЛНИК

с .Помощник (140 бр. кофи +4 бр. бобър) с.Главан, кв. „Войводово” (160 бр. кофи + 2 бр. бобър) „КНАУФ България” ЕООД (6 бр.  бобър)

ВТОРНИК

с. Главан – (320 бр.  кофи +26 бр.  бобър)  с.Искрица (120 бр.  кофи +6 бр.  бобър)  Рудник 3 (32 бр.  бобър)

СРЯДА

с.Мъдрец (450 бр.  кофи +8 бр.  бобър )

ЧЕТВЪРТЪК

с.Медникарово (220 бр.  кофи +6 бр. бобър)

 „КНАУФ България”ЕООД (6 бр. бобър)

с. Обручище, кв. „Лимонадена фабрика” (80 бр. кофи +10 бр. бобър)

ПЕТЪК

с.Обручище (260 бр. кофи + 14 бр. бобър)Рудник -3 (32 бр. бобър)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Община Гълъбово – сметовозна кола

Контейнеровоз МАН 1226 График за сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери – 4м³ по дни –общо 1-ва и 3-та седмица

 

ПОНЕДЕЛНИК

ТЕЦ 3 – 2 бр; р-т „Белите Гълъби” – 1бр; Културен дом–1бр; ДСО-1бр. Фирма „Рудин“ – 1 бр; Хотел „Кибор“ – 1 бр; Хотел „Рай“ – 1 бр.; Общо контейнери- 8 броя.

ВТОРНИК

ТЕЦ 3 – 3 бр.; Болница – 2 бр.; пл. „Лозенец” – 1 бр.; кв. „Лозенец” – 2 бр.; Гребна база – 1 бр.; Хотел „Брикел“ – 1 бр.;

Общо контейнери - 10 броя

СРЯДА

ТЕЦ 3 – 3бр.; Пазара – 1бр.; Бензиностанция – 1бр.; СБА – 1бр.; Хижа с. Главан – 1бр.; ІІ-ро основно училище – 1 бр.;

Общо контейнери- 8 броя.

ЧЕТВЪРТЪК

ТЕЦ 3 – 3бр.; п-д Диков–1бр.;п-д Трандев –1бр.; Петрол-1 бр.; Маджара-1бр.; Подстнация № 5 -1бр.; Фирма „Роси“ – 1 бр.;

 Общо контейнери - 8 броя.                                                                                                                         

ПЕТЪК

Кравекомплекс – 1бр.; „Черно море” – 1бр.; Язовори и каскади – 1бр.; ТЕЦ 3 – 3бр; Рудник 3 – 1бр.; Подстанция в ТЕЦ-3 – 1бр            Общо контейнери - 8 броя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  Община Гълъбово – сметовозна кола      

Контейнеровоз МАН СТ1226 График за сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери – 4м³ по дни –общо /2-ра и 4-та седмица/

ПОНЕДЕЛНИК

ТЕЦ-3–3 бр.; Пазара–1 бр.; ул.”Опълченска”-1 бр.; кв.”Лозенец”-2 бр; Гробищен парк Гълъбово-2 бр.; Великово – 1 бр.;

Общо контейнери–10 броя

ВТОРНИК

ТЕЦ- 3–3бр.; Мелница „Загария”–1 бр.; Подлез – 1 бр.;Гробищен парк-Главан-1 бр., Бетонов център, с. Обручище – 1 бр.; Разделна – 2 бр.;                                                                                                                                   

Общо контейнери–9 броя

СРЯДА

ДСО–2 бр.; ТЕЦ 3–3 бр.; ф-ма „Данико” – 1 бр.; ПГГЕ – 1 бр.; п-д Трандев –1 бр; Фирма „Рудин“ – 1 бр.;

                                                                                     Общо контейнери– 9 броя

ЧЕТВЪРТЪК

ТЕЦ- 3– 3 бр.; Автобусен ДАП – 2 бр.; Хижа Радичков с. Главан – 1 бр.; с. Великово – 3 бр.;      

                                                                                     Общо контейнери–9 броя

ПЕТЪК

ТЕЦ- 3–3 бр.; с. Разделна – 4 бр.; Стопански двор с. Разделна – 1 бр.; с. Великово – 2 бр.

 

                                                                                       Общо контейнери–10 броя

......................

Обява за уведомление на населението на Община Гълъбово и кмество с. Обручище за ползване на язовир "Розов кладенец"

...................

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.)

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ЕИК 000817696, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, бул. Република 48

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че  ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН ДП има следното инвестиционно предложение: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРИ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАРИ”

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Гълъбово: гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48, стая 105.

За контакти:Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.........

Обява на "Национална компания Железопътна инфраструктура" /отвори PDF документа за четене/

.......

О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Уведомява заинтересованите лица  и обществеността, за следното инвестиционно предложение:

„Канализационна мрежа по ул. „Сазлийка“, ул. „9-ти септември“, ул. „Аврора“, ул. „Пламък“ и ул. Ком“ в с. Обручище; 

Клон 1:  ул. „Сазлийка“ – о.т. 212- 211- 438, Ул. „9-ти септември“ – о.т. 438-457-458-461-406-405-  418-417-415, Ул. „Аврора“ о.т. 415-422; Клон 2:ул. „Ком“ о.т.460 – 434 – 413 – 420 – 422;

Клон 3: ул. „Пламък“ – о.т. 418 – 413“

Лице за контакти: инж. Севдалин Сидеров – Директор на Дирекция „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово,  гр. Гълъбово, бул. „Република „ № 48, тел. 0418/6 8948

Писмени становища се приемат и на адрес: РИОСВ-Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина” № 2, пк. 143, тел. 042/692 200, факс: 042/602 447

...................

О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Уведомява заинтересованите лица  и обществеността, за следното инвестиционно предложение:

„Ремонт на футболно игрище на малко поле (подмяна на изкуствена трева), находящо се в УПИ І, кв. 65 по плана на гр. Гълъбово„

Лице за контакти: инж. Севдалин Сидеров – Директор на Дирекция „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово,  гр. Гълъбово, бул. „Република „ № 48, тел. 0418/6 8948

Писмени становища се приемат и на адрес: РИОСВ-Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина” № 2, пк. 143, тел. 042/692 200, факс: 042/602 447

.......

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА - О Б Я В А

 

По чл.4, ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, за строителство, дейности и технологии

От:Община Гълъбово  

Седалище и адрес на управление:гр.Гълъбово, бул.“Република“ №48, ПК 6280

Кмет– възложител: Николай Тонев Колев

Лице за контакт: инж. Севдалин Сидеров – Директор Дирекция „ТСУ и ИРУ“, Телефон: 0418/6 89 48

С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Обслужваща сграда и трибуни на градския стадион в гр. Гълъбово, УПИ І и IV – 2356, кв. 65 „.

Настоящият проект е изработен на базата на задание за проектиране от страна на възложителя, както и виза за проучване и проектиране, издадена от гл. Архитект на Община Гълъбово от 23,01,2018г. по ПУП на гр.Гълъбово за УПИ І и IV-2356, кв.65.

 Разработката предвижда свободно застрояване на обслужваща сграда с прилежащи трибуни на градския стадион в гр. Гълъбово,УПИ І и IV-2356, кв.65.

Сградата с трибуните се разполагат в югозападната част на имота с вход от ул. „Александър Стамболийски“. Пред тях се оформя площадно пространство осигуряващо достъп на зрителите до трибуните. Трибуните са разделени на три сектора – централен – сектор А, северозападен – сектор Б и югоизточен – сектор В.

Входът към самата сграда е от югозападната фасада, директно от улицата. Сградата е решена на три нива.

Предмет на инвестиционното предложение е:

 1. „Обслужваща сграда и трибуни на градския стадион в гр. Гълъбово,УПИ І и IV – 2356, кв. 65 „
 2. Благоустрояване и озеленяване на прилежащата територия на обекта

Обектътима осигурен транспортен достъп, който се осъществява от съществуващаасфалтоваулица.

Обектътще се захрани с ел. ток и вода в съответствие с нормативните изисквания.

Отпадните води ще се отвеждат в съществуващата канализациянагр.Гълъбово, общ. Гълъбово.

При изготвянето на проектната документация ще бъдат спазени, както устройствените показатели за територията, така и всички действащи нормативи.

Капацитета на сградата се предвижда за 1200 седящи места. Осигурен е паркинг за 110 автомобила.

Застроената площ е 1170кв.м, а Разгънатата застроена площ е 1524кв.м. Обектът има осигурен съществуващ транспортен достъп. Строителството на обекта е предвидено изцяло в собствения имот като не се засягат прилежащи улици. Захранването с ел.енергия ще стане от трафопост разположен в имота. Присъединяването към прилежащата ВиК мрежата ще стане чрез безизкопен начин. Присъединяването към ВиК и електро мрежите ще стане по условията на предварителните договори. Сключени с EVN и местното ВиК  дружество.

Обектът не попада в обхвата на защитени територии и не е паметник на културата.

При осъществяване на строителнo-ремонтните дейности при преустройството на обекта ще се формират:

 • Смесени отпадъци от строителни материали  с код 17 09 04 /неопасни/ и начин на третиране – събиране и извозване на депо за строителни материали, определено от общинските органи.
 • Земни маси от изкопни дейности  с код 17 05 04 /неопасни/ и начин на третиране – събиране и извозване на площадка за земни маси, определена  от общинските органи.
 • Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 / неопасни/ и начин на третиране – събиране в контейнери или кофи и извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор.

При функционирането на обекта  се очакват:

 • Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 / неопасни/ и начин на третиране – събиране в контейнери или кофи и извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор.
 • Хартиени , картонени  и пластмасови опаковки с код 15 01 01 и 15 01 02 /неопасни/ и начин на третиране – събиране и извозване на договорни начала от лицензирана фирма
 • Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на лицензирано депо от оторизирана фирма.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

В обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение не се предвиждат и няма други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

За контакт: инж. Севдалин Сидеров – Директор Дирекция „ТСУ и ИРУ“, Телефон: 0418/6 89 48

Писмени становища и мнения се приемат в:

 1. РИОСВ, гр. Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2, тел: 042/692 200; факс: 042/602 447;e-mail: [email protected]
 2. Община Гълъбово, Област Стара Загора, бул. „Република“ №48, тел:0418/

6 89 01, факс:0418/6 41 94, [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

........

ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Уведомяваме Ви, че„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР”  ЕАД, с Изпълнителен директор - инж. Ангелин Цачев, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, област София, община Столична, район Витоша, бул. "Цар Борис ІІІ"  №201,

тел. +359 2 96-96-802,факс: +359 2 962-61-29 [email protected],

има инвестиционнонамерение за

„Реконструкция на ВЛ 220 кV„Сила“.,

засягащо землището на с. Априлово, с.Великово и гр.Гълъбово – община Гълъбово, област Стара Загора. 

Инвестиционното предложениепредвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, а именно: съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЛ)220 кV „Сила“, изграденаот п/ст на ТЕЦ „Марица изток - 2“до п/ст „Марица изток“, на която ще се подменят част от стълбовете, проводниците и мълниезащитното въже (МЗВ), основно поради влошеноексплоатационно състояние. Подмяната на някоистълбове се налага и поради нарушенгабарит на проводниците спрямо променения във времето терен, с коетощесе повишибезопасността и надеждността на реконструираното съоръжение.

Всички нови стълбове ще бъдат изградени на местата на съществуващите, при стриктно спазване на принципа „стъпка в стъпка”.

Отстоянието (габаритът)на проводниците до терена позволява безопасно пребиваване на хора, животни и машини под електропроводаза неограничено време.

Всеки стълб се предвижда да се заземи, при което се намалява риска от опасни нива на крачни напрежения за хора и животни.

Електрически полета

Въздействието на електрическото поле върху човека зависи от интензитета, (напрегнатостта) на това поле. Електрически полета с интензитет,по-малък от 5kV/m не оказват вредно въздействие върху хората и животните. Извършени са изчисления по метода на образите, според които максималният интензитет на електрическото поле непосредствено под проводницитена ВЛ 220kV„Сила“има стойност 0.57kV/m, много по-малка от референтните граници, позволявани от Световната здравна организация.

Магнитни полета

Пределно допустимата норма за магнитни полета е Н=500 A/m.За разглеждания електропровод минималното разстояние от проводника до земята е 7m, при спазване на  Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии. Максимално допустимото токово натоварване за проводника АСО-500 е 945А. Максималният интензитет на магнитното поле е H=3.04A/m- многопо-малък от допустимия 500 A/m.

Следователно,електромагнитното поле на настоящия електропровод не оказва вредно въздействие върху хората,флората и фауната.

Всички площи, използвани за временно ползване по време на реконструкцията, ще бъдат рекултивирани до завършването на обекта.

При евентуално нанесени щети собствениците или ползвателите на засегнатите имоти ще бъдат обезщетени от Възложителя по реда на чл.210от ЗУТ.

................

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционни предложения на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на част от използваното гориво – лигнитни въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth; „Изграждане на предкамерна скарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им“;  „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2към чл. 6от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 16.05.2018 г. до 31.05.2018 г.в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

и на официалния сайт на Община Гълъбово: www.galabovo.org

...............

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционни предложения на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на част от използваното гориво – лигнитни въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth; „Изграждане на предкамернаскарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им“; „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор53134.513.34; кв. 513, УПИ ХХХІІ-28 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“;кв. 513, УПИ ХХХІІ-33 по ПУП на „Брикел“ ЕАД и кв. 513, УПИ ХХХІІ-41 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 18.04.2018 г. до 02.05.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.....................

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели, на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв. 513, УПИ ХХХІІ-28 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“;  кв. 513, УПИ ХХХІІ-33 по ПУП на „Брикел“ ЕАД и кв. 513, УПИ ХХХІІ-41 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“ е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.03.2018 г. до 02.04.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

....................

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на инсталация за изгаряне на биомаса, която ще се ползва за нуждите на централата на територията й, на имот в землището на село Обручище, кв. 502, УПИ І-1 по кадастрален план на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.03.2018 г. до 02.04.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

....................

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на автоматичното управление на оросителна инсталация на обект „Депо за неопасни производствени отпадъци“ на „БРИКЕЛ“ ЕАД, с ръчно управление“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 23.02.2018 г. до 12.03.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.....................

ОБЯВА: Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Зара Уайн“ ООД, с. Главан за „Монтиране и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан-бутан“ в ПИ № 002938 в землището на с. Главан, общ. Гълъбово е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 02.02.2018 г. до 16.02.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

...........

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"

...............

Оперативен план за действие за ограничаване на уврежданията върху здравето на населението при превишаване на установения алармен праг на показателя "серен диоксид" в община Гълъбово

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3 .1.

Приложение 3.2.

Приложение 4

Приложение 5

..........................................................................................................................

ОБЯВА ЗА  ОТКРИТ  ОБЩЕСТВЕН   ДОСТЪП - ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА

    Открит обществен достъп до документи по чл.  112, ал. 3 , т.  1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 ЗООС  за разрешаване изграждането и експлоатацията / експлоатацията  на предприятие с висок рисков потенциал:

ТЕЦ  ,,КонтурГлобал Марица изток 3” с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора

      с оператор:,,КонтурГлобал Марица изток 3” АД, гр. София, с предмет на дейност: Производство на електрическа енергия.

   Докладът за безопасност, относно процедура по издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на предприятие с висок рисков потенциал ТЕЦ ,,КонтурГлобал Марица изток 3”, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на  актуализирания доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околната среда.

     Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 05.06.2017 г. до 05.07.2017 г в сградата на Общината на бул. Република  № 48, стая  212  всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30; контакти: тел. 0889233646.

Обявата е публикувана във в. Гълъбови вести и в интернет страницата на Община Гълъбово на 01.06.2017 г.

Качените докумени от МОСВ и ЕОАС - Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност

Обяви за обществен достъп до доклади за безопастност и издадени решени

30.05.2017г.
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загорас оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, гр. София ()

.....................

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора

Решение № C3-5-EO/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

стр.1    стр. 2    стр. 3 

..............

Бюлетин за качеството на въздуха от Регионална инспекция по околна среда и води Стара Загора

.........

Проект на Програма за управление на отпадъците 2016-2020

..................

Заповед № 1054/21.10.2016 г. относно чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

Програма за качеството на атмосферния въздух

Сравнителни таблици

Доклад:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2011 ГОД.

Решение за преценяне на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда: ( решението е от 4 страници, може да се изтегли за четене на следващия ред)

стр. 1: 

стр. 2:

стр. 3:

стр .4: