Езици

Финална пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса ”

03.07.2014 - 15:00

Финална пресконференция по проект

Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

 

На 04.07.2014 г. от 17.00 часа в залата на община Гълъбово ще се проведе финална пресконференция относно приключване на проект: „Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса ” по договор № 13-22-53/04.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г” ,, финансиран със средства по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, приоритента ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейския Социален Фонд