Езици

Встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса ”

12.03.2014 - 17:02

Встъпителна пресконференция по проект

Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

 

На 06.03.2014 г. от 17.00 часа в залата на община Гълъбово  се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект: „Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса ” по договор № 13-22-53/04.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”,, финансиран със средства по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, приоритента ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11.

Пресконференцията беше открита от г-н Съби Стоянов Нач.отдел – гл.вътрешен одитор, а ръководителят на проекта г-жа Таня Николаева представи подробно основните дейности, планираните обучения и очакваните резултати по проекта. 

В пресконференцията взеха участие 30 представители на целевата група по проекта и беше отразена от в-к Гълъбовски вести и Кабелна телевизия Гълъбово.