Езици

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Приоритетна ос І „Добро управление”,   Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия         BG051PO002/13/1.1-07

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

Проектът сеосъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз,чрез Европейския социален фонд

====================================================================================

БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ГЛЕДАЙ ВИДЕО: ТУК (3-тата новина)

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: ТУК