Езици

Меню

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЙЕРАРХИЧЕСКА ОРГАНОГРАМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪЛЪБОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

6280 гр. Гълъбово,бул. Република 48, партер, понеделник - петък: 9:00 - 17:30 

Структурни звена и длъжности

Лице за контакти

факс: 0418/64194

Телефони:

код за Гълъбово 0418/

РЪКОВОДСТВО     
Кмет на Община

Николай Тонев Колев

[email protected]

68 901
Секретар на община

Пенчо Стойчев Стоянов

[email protected] 

68 901
Заместник кмет Димитър Петров Василев 68 922
Заместник кмет Пламен Ганчев  Бараков 68 911
ДЛЪЖНОСТИ ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА    
Главен архитект Иван Динев Кирчев 68 947
ОТДЕЛ " ВЪТРЕШЕН ОДИТ"    
Вътрешен одитор ................... 68 964
Старши вътрешен одитор Деница Иванова Костадинова 68928

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСИ"

   

Директор на дирекция "АПО и финанси"

Главен счетоводител

Нела Жекова Петрова

Светослав Стефанов Савов

68 963

68 954

Главен експерт "Бюджет"

 

Петя Георгиева Петкова

Тони Ивова Вушева

68 962

 

Счетоводител, оперативен

Яница Живкова Гочева

Татяна Тодорова Желева

68 960
Счетоводител, оперативен Диана Георгиева Колева 68 958
Старши специалист "ЕСГРАО" Деница Петрова Митева 68 939
     
ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ"    
Директор дирекция Севдалин Дончев Сидеров 68 948
Главен експерт "Кадастър и регулация" Диана Кирилова Баракова 68 950
Главен специалист "Кадастър" Красимира Стоянова Тенева 68 949
Главен експерт "Незаконно строителство" Станимира Грозева Желева 68 944
Главен експерт "Планиране и евроинтеграция" Веселин Желев Петров 68 955
Главен експерт "Образование" Емилия Вълкова Гочева 68 933
Главен експерт "Стопански дейности и социално развитие" Маргрета Господинова Манева 68 965
Старши експерт "Екология и Екологичен контрол" Светла Иванова Йовчева 68 928
Старши експерт "Екология"

Светла Костадинова Петрова - Русева

Пламена Атанасова Мърхова

68 928
Старши експерт "Управление на общинската собственост"

Кристина Георгиева Колева

Катерина Ивайлова Георгиева

68 945
Главен експерт "Човешки ресурси" Павлина Петрова  Драгиева 68 927
Старши експерт "Местни данъци и такси" Динка Стоянова Павлова 68 926
Главен експерт "Административни дейности и канцелария на кмета" Таня Васкова Николаева 68 901
Старши специалист "Секретар МКБППМН" Антоанета Златева  Узунова  
     
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-МЕСТНА ДЕЙНОСТ    
Юрисконсулт Евгения Иванова Вълчева

68942

Гл.експерт "Връзки с обществеността и протокол" Гергана Вълева Стоева 68 970
Старши експерт "Финансов контрол"

Гергана Златева Банева

Жанета Райкова Димова

 
Старши счетоводител Ивета Кръстева Далакманова 68 958
Отчетник, счетоводство Жанета Райкова Димова 68 962
Младши експерт "Общестевени поръчки" Кремена Пламенова Христофорова 68 972
Старши експерт "Охрана и сигурност" Стефан Атанасов Радев 68 971
Старши експерт "ОМП и Управление при кризи" Даниела Василева Митева 68 956
Младши експерт "Наеми, наемни отношения общинска собственост" Катерина Ивайлова Георгиева 68 946
Главен специалист "Инвеститорски контрол" Иванка Евгениева Иванова 68 944
Главен специалист "Административни дейности" Ирина Димитрова Георгиева 68 912
Страши специалист "Гражданско състояние" Станислава Георгиева Таскова 68 941
Страши специалист "Информационно обслужване" Станимир Митков Караабов  
Старши специалист "Човешки ресурси" Гергана Николаева Минчева 68 927
Старши специалист "Публично изпълнение"

Елица Милкова Иванова

68 925
Специалист "Кадастър" Мариета Петева Пенева 68 951
Изпълнител "Домакин" Милена Жекова Алексиева 68 923
Изпълнител "Шофьор" Петьо Георгиев Проданов 68 902
Изпълнител "Касиер" Катя Михова Вълчева 68 952
Главен експерт "АО" кв.II-ри Веселин Янчев Димитров 62 254
Специалист "Кадастър" Мариета Петева Пенева 68 951
Специалист "Социални дейности" Габриела Иванова Илиева 68 965
Специалист "АО в инф.център" Стела Тенчева Стайкова 68 907
Старши специалист "АО" с. Мъдрец Пенка Стефанова  Караджова 04153/2325
Старши специалист "АО" с. Главан Севдалина Живкова Димитрова 0415582260
Старши специалист "АО" с.Помощник Гена Димова Недялкова 041552380
Старши специалист "АО" с.Априлово Пенка  Тенева Колева 04156/2260
Старши експерт "АО" с.Искрица Златка Динева Танчева 04158/2260

Старши експерт "АО" с.Мусачево

Николинка Станкова Господинова 0418/62219
Технически сътрудник с.Обручище Надежда Константинова Димитрова 04152/2615
Технически сътрудник "Ромска общност" Симеон Стефанов Димитров  
ДД по образование    
Счетоводител Ирина Желязкова 68 932
Счетоводител Валентина Георгиева 68 931

 

68 962