Езици

Меню

ПРОГРАМИ

.............

Програма за Енергийна ефективност

......

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2018г. 

.........

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2017г. 

........

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2018 г.

ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2017 г. на община Гълъбово, обл.Стара Загора

Прогрма за закрила на детето 2017 г.

Отчет на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2016 г. на община Гълъбово

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2016 г.

Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2015 г. на община Гълъбово

...

ОТЧЕТ за 2017 година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.

ОТЧЕТ за 2016година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.

...........

Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. /2017/

................

Годишен Отчет за изпълнение Програма на община Гълъбово за мандат 2015 г. – 2019 г.

......

Културен календар 2017

..........

Спортен календар 2017

.......

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2017-2020

........

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2016 г.

.........

Информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в община Гълъбово за учебната 2015/2016 година и готовността на учебните заведения за началото на 2016/2017 учебна година

.......

 

Спортен календар 2016

..............

Културен календар 2016

................

Информация за дейността  на МКБППМН за 2015 г.

.................

Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества

част 1

част 2

част 3

част 4

...................

Информация за изпълнение на Културен календар 2015

.....................

Отчет за Програма - Община Гълъбово 2011-2014

.....................

Програма за управление на Община Гълъбово 2015 -2019

.......................................

МЕРКИ за оптимизиране на разходите за персонал в рамките на параметрите по бюджета на община Гълъбово за 2015 г.

........................................

Програма за структурни и функционални реформи в община Гълъбово за периода 2015 – 2017 г.

.........................................

Програма Общинска собственост 2015

........................................

Програма закрила на детето 2015

......................................

Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2014 г. на община Гълъбово

.......................................

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2015 г.

...............................................................................

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Приет с Решение № 585, взето с Протокол № 52 от 26.11.2014 г. на Общински съвет – Гълъбово

..............................................................................

Общински план за развитие 2014-2020 /актуализация 2014/

Индикативна финансова таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Матрица с индикатори на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Инструментариум за мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

Наръчник мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

.............................................................................

Отчет за 2013 г. за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърденте норми за наличие на вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2011-2013г.

.........................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 2014

.................................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013

........................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014

......................................................................................

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2014 ГОДИНА

...........................................................................................................................................................................

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2014 ГОДИНА

............................................................................................................................................................................

Програма  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2014 г.

...............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013

...............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2013 - 2017 Г. (АПРИЛ 2013)

...............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Гълъбово

...................................................................................................................................................................................

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2015 г

........................................................................................................................................................................................

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2012 г.

.........................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 г.

.........................................................................................................................................................................................

Програма за качеството на атмосферния въздух