Езици

Меню

СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ДОКЛАДИ

Списък на общински сгради  с над 250 м2 РЗП, за които  е  необходимо да се предприеме задължително енергийно обследване - енергиен одит, както и  обекти с приложени съответни мерки и сгради с подобрени енергийни характеристики

...............

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 г.

.............

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2018

......... Информация култура 2017

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2018

........... Информация спорт 2017

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2017 Г.

............

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ (2017 – 2018)

А н а л и з на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Гълъбово

................

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО (2017 - 2020) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020) 

..............

Годишен план за действие 2017г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Гълъбово (2016- 2020)

...............

ОТЧЕТ за  дейността на Общински съвет - Гълъбово и неговите комисии за периода ноември 2015 г. – ноември 2016 г.

Общински план за младежта 2018 г.

............Отчет на План за младежта 2017 г. 

Общински план за младежта 2017 г.

................Отчет на План за младежта 2016г.

Стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020

.................................

План за действие на община Гълъбово 2016 за изпълнение на националната стратегия на Република България  за интегриране на ромите /2012-2020/

................................

Доклад - Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Гълъбово

.......................

Отчет 2015 по плана за действие за интегриране за българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

..............................

Информация за спорта и туризма за 2015 г. 

...............................

Общински план за младежта 2016 г.

Отчетчет на план за младежта 2015

........................................

Стратегия за управлението на общинска собственост за мандата 2016-2019

..............................................

Годишен план за действие 2016 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Гълъбов (2011- 2016)

.......................................

Културен календар 2015

..................информация за културния календар за 2014

Спортен календар 2015

...........................................

Общински план за младежта 2015

.............................................

Доклад от обследване за ефективност на улично осветление

..............................................................................

Общински план за развитие 2014-2020 /актуализация 2014/

Индикативна финансова таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Матрица с индикатори на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Инструментариум за мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

Наръчник мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

.............................................................................

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 Г.

...................................................................................................................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2013 Г.

.................................................................................

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА в Община Гълъбово за 2013 г.

............................................................................................................................................................................

Общински план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014 - 2020 г.

..............................................................................................................................................................................

Таблица към общински план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014 - 2020 г.

 

..............................................................................................................................................................................

 

           СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

..................

   ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2011

................

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011- 2016) в община Гълъбово за 2013 г.

..............

Мониторингов доклад 2013

...........

План за 2014 г.

.............

План за 2015 г.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТОНА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012– 2015 г.

.........................................................................................................................................................................................

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ.

АНАЛИЗ

ТАБЛИЦА ПРИОРИТЕТИ

......................

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА  ЗА  ФУНКЦИОНИРАНЕ    НА СИСТЕМИТЕ  ЗА  ФИНАНСОВО  УПРАВЛЕНИЕ  И КОНТРОЛ  В  ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО

.....

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА   В ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО