Езици

Меню

Правилник

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЪЛЪБОВО

област Стара загора 

ПРАВИЛНИК

зза организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

за мандата 2015 – 2019 година

(приет с реш.№ 41/27.01.2016 г., изм.и доп.с реш.№ 343/31.08.2017 г.,

изм. с реш. №215/02.07.2018г. на АС гр. Стара Загора)

...................................................................................................

.........................................................................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЪЛЪБОВО

област Стара Загора

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

за мандата 2011 – 2015 година