Езици

Избори 2019 г.

                                      
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област СТАРА ЗАГОРА, община ГЪЛЪБОВО
         населено място С.ГЛАВАН, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМИТЪР                       ИВАНОВ                        НЕДЯЛКОВ
                      ДИНКО                         НАНЕВ                         ИЛИЕВ
                      ЕМИЛ                          ГЕОРГИЕВ                      КОЖУХАРОВ
                      ИЛИЯ                          МИТКОВ                        ИВАНОВ
                      СТАЙКА                        КРЪСТЕВА                      КИКИДАКИ
                      ТОНЧО                         ЖЕЛЯЗКОВ                      КОЛЕВ
 
 
 
 
 
 
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област СТАРА ЗАГОРА, община ГЪЛЪБОВО
         населено място С.ГЛАВАН, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция ...................................................................
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНАСТАС                       ХРИСТОС                       БАБЛЕКОС
                      ВАЛЕНТИНА                     НАСКОВА                       АТАНАСОВА
                      ЙОАНИС                        ХРИСТОС                       БАБЛЕКОС
                      МИГЛЕНА                       ЖИВКОВА                       ТОДОРОВА
                      РАДОСЛАВ                      СТОЯНОВ                       ДИМИТРОВ
                      ТОНКА                         СЛАВОВА                       БАБЛЕКУ
 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д №852

 21.10.2019г., гр. Гълъбово

 

За осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден  относно произвеждането  на избори за Общински съветници и Кметове на 27 октомври 2019г., на основание чл.44, ал.2, чл.44, ал.1, т.8  Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с 18, ал.1 от Изборния кодекс

     З А Б Р А Н Я В А М:

1.Продажбата и сервирането на алкохолни напитки в търговските обекти и в заведенията за обществено хранене на територията на Община Гълъбово за  времето от 07.00ч. до 21.00ч. на 27.10.2019г.

2.Забраната не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), както и продажба на алкохолни напитки на едро и продажба на бира.

Копие от настоящата заповед да се публикува на сайта на община Гълъбово www.galabovo.org, да се постави на информационното табло  и да се изпрати на началника на РУ„Полиция” гр. Гълъбово и на кметовете на населените места в общината.

Копие от настоящата заповед да се изпрати наОИК – Гълъбово за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ПЕНЧО СТОЯНОВ:/П/

И.Д. Кмет на Община Гълъбово

Съгласно Решение №757/23.09.2015г. на Общински съвет - Гълъбово

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Уважаеми Граждани,

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • Чрез интернет:
  •  
  • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
   Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
  • По Адрес.
   След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
 • Чрез телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д № 779

24.09.2019 г. гр. Гълъбово

 

На основание чл.44, ал.2, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.18, ал 1 от Изборния кодекс.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Бюлетините и други книжа за произвеждането на изборите  за Кметове и Общински съветницина 27.09.2019г.,до предаването им на СИК, да се съхраняват в сградата на община Гълъбово, в помещение № 4, находящо се в Информационен център – партер. В сградата е монтирана СОД.

2.Помещението с бюлетините и книжата да се охранява от служител на РУ на МВР – Гълъбово.

 

Копие от заповедта да се изпрати на ОИК гр. Гълъбово, Областна администрация Стара Загора и РУ на МВР – Гълъбово.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

ГЮЛДЖАН ДУРМУШ-ШАКИР:/П/

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д №773

19.09.2019г. гр. Гълъбово

 

На основание чл.44, ал.2, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, глава ХІІ, раздел ІІ - ри „Предизборна агитация“ от Изборния кодекс, относно произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Поставянето на агитационни материали се извършва след откриването на предизборната кампания за насрочените на 27.10.2019г. избори за  общински съветници и кметове.

1.1. Предизборната кампания се открива на 27.09.2019г. (30 дни преди датата на изборите) и приключва в 24.00ч. на 25.10.2019г.

2.Определям места за поставяне на агитационни материали, както следва:

2.1. Информационни стълбове /табла/ за реклами и съобщения на територията на община Гълъбово и населените места в общината.

2.2. Сгради, огради и витрини, частна собственост, след разрешение на собственика или управителя на имота.

3.Забранявам:

3.1. Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

3.2. Използването на държавния и общинския транспорт за  предизборна агитация;

3.3. Поставянето на агитационни материали върху сгради, общинска собственост.

3.3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

3.4. Забранява се поставянето на агитационни материали на партиии коалиции от партии  в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

3.5.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.

4.В срок до 7 /седем/ дни след изборния ден, партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали.

 

Копие от заповедта да се постави на информационното табло на община Гълъбово,  да се публикува на интернет сайта на общината www.galabovo.org и във в. „Гълъбови вести”.

Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ „Полиция” Гълъбово.

Копие от заповедта да се изпрати на ОИК гр. Гълъбово.

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:/П/

Кмет на община Гълъбово

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д № 774\19.09.2019г. гр. Гълъбово - На основание  чл.44, ал.1, т.1 и т.8от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с писмо №МИ-06-3213/18.09.2019г. на ЦИК и чл. 144, т. 6от КТ

Н А Р Е Ж Д А МОтносно извършването на проверки на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. да се осигури дежурство на длъжностни лица в общинска администрация на 21.09.2019г., 22.09.2019г. и 23.09.2019г., за времето от 09.00ч. до 17.00ч., както следва:

21.09.2019г. /събота/ - Станислава Таскова – гл. спец „Гр. състояние“

22.09.2019г. /неделя/ - Станислава Таскова – гл. спец „Гр. състояние“

23.09.2019г. /понеделник/ - Стела Стайкова – спец. „АО и Информация“

Заповедта да се оповести публично на интернет-страницата на община Гълъбово www.galabovo.org  и да се доведе до знанието на определените длъжностни лица срещу подпис.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на община Гълъбово.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:/П/

Кмет на Община Гълъбово

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на избиратели за произвеждане на избори за кметове и общински съветници на 27 окт. 2019 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

Изх. № 31 – 01 – 324/11.09.2019 год.

 

ДО                                                                                        

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

Парламентарно представени партии и коалиции

ДО

Партия ГЕРБ

ДО

Коалиция „БСП за България“

ДО

Коалиция „Обединени патриоти”

ДО

Партия „ДПС”

ДО

Партия „Воля“

 

Коалиция, която има избрани с нейна кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена:

ДО

Коалиция ДБ - Обединение

ПОКАНА

Относно: провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., насрочени с Указ №136/10.07.2019г. на Президента на Република България, обнародван в ДВ бр.56/16.07.2019г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.44, ал.1, т.8, т.10 от Закона за местно самоуправление и местна администрацияи чл.91, ал.1, ал.2от Изборния кодекс и във вр. с Решение №1029-МИ/10.09.2019г., Ви каня на 18.09.2019г. от 10,00 часа в сградата на Община Гълъбово, бул. Република №48 – заседателна зала на  консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии.

 

За деловото и ползотворно провеждане на консултациите, е необходимо да представите следните документи:

 

1.Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се  удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3.Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си по т.1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Настоящата покана да се постави на иформационното табло на община Гълъбово и да се публикува на интернет сайта на общината - http://www.galabovo.org, на който е създадена секция Местни избори 2019г., където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на изборите.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:/П/

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д № 730

05.09.2019г. гр.Гълъбово

 

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.3 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., включително част І-ва и част ІІ-ра, както следва:

 

гр.Гълъбово

1. Секция №001 – Клуб “Балабанов площад”

2. Секция №002 – Клуб “Дружба”

3. Секция №003 – Клуб на пенсионера-Центъра

4. Секция №004 – Клуб на пенсионера-Центъра

5. Секция №005 – Клуб на пенсионера Тополите

6. Секция №006 -  Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри

7. Секция №007 - Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри

8. Секция №008 – Кв.”М.Станев”-залата

9. Секция №009 – Дом на културата/източна част/

10. Секция №010 – Дом на културата/източна част/

с. Мусачево

11. Секция №011 – Читалището

с. Разделна

12. Секция №012 – Административна сграда /Кметство/

с. Великово

13. Секция №013 – Сграда /бивше училище/

с.Априлово

14. Секция №014 - Читалището

с.Обручище

15. Секция №015 - Административна сграда /Кметство/

16. Секция №016 – Административна сграда /Кметство/

с.Медникарово

17. Секция №017 – Административна сграда /Кметство/

с.Искрица

18. Секция №018 - Читалището

с. Мъдрец

19. Секция №019 - Административна сграда /Кметство/

с. Главан

20. Секция №020 – Административна сграда /Кметство/

21. Секция №021 – Административна сграда /Кметство/

с. Помощник

22. Секция №022 – Пенсионерски клуб

 

ІІ.Настоящата заповед да се доведе до знанието на специалистите по „ЕСГРАОН“ и „Гражд. Състояние“ в община Гълъбово, ст. специалист „АО“ квартал ІІ-ри и кв. Митьо Станев, кметовете и кметските наместници на населените места в общината, експерт „ВО и протокол“.

 

ІІІ.На основание чл.42 от ИК, избирателните списъци да се обявят на гореизброените места и да се публикуват на сайта на община Гълъбово www.galabovo.org .

 

ІV.Настоящата заповед да се публикува на интернет сайта на община Гълъбово и да се постави на информационното табло на община Гълъбово.

Копие от заповедта да се изпрати на ОИК - Гълъбово.

 

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Гълъбово - г-н Пенчо Стоянов.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ:/П/

/Съгласно Заповед № 713/29.08.2019г./

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 З А П О В Е Д №703

19.08.2019 г.гр. Гълъбово

 

ОТНОСНО:Образуване на избирателни секции за произвеждане на  избори за  общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8, алинеи 2-6 от  Изборния кодекс

О Б Р А З У В А М :

 

1. СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ – 22 /двадесет и две /общи  избирателни секции на територията на община Гълъбово за  произвеждане на  изборите за  общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. и  УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложение №1 и Приложение №2, които са неразделна част от настоящата заповед.

 

2.Предвиждам избирателни секции:

 1. №23 (МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ гр. Гълъбово) – за специална секция  при наличие на необходимия брой избиратели,съгласно чл.9, ал.7 от Изборния кодекс.
 2. Подвижна секционна избирателна секция - за специална секция  при наличие на необходимия брой избиратели, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс..

 

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло на община Гълъбово и на интернет сайта на община Гълъбово - www.galabovo.org

 

4.На основание чл.8, ал.2 и ал.6 от ИК, копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ “ГРАО” гр. Стара Загора и ОИК гр. Гълъбово.

Заповедта можеда се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управителна област Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Гълъбово – Г-н Пенчо Стоянов.

 

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници в населените места на общината, до главен специалист „Гр.състояние“ и специалист „ЕСГРАОН“ в община Гълъбово.

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:/

Кмет на община Гълъбово

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към Заповед №703/19.08.2019г.

                                                   

 

Секция №

ЕКНМ Населено място

Адрес на място на гласуване

270700001

18280   гр.Гълъбово

І-во ОУ “Св. П. Хилендарски”, ул. Славянска №17А

270700002

18280   гр.Гълъбово

Обредна зала, ул. Искър №2

270700003

18280   гр.Гълъбово

Дом на културата “Енергетик”, ул. Тунджа №1

270700004

18280   гр.Гълъбово

Дом на културата “Енергетик”, ул. Тунджа №1

270700005

18280   гр.Гълъбово

Клуб на пенсионера, ул. Христо Ботев №32А

270700006

18280   гр.Гълъбово

Автосервиз, ул. Ропотамо №1

270700007

18280   гр.Гълъбово

ІІ-ро ОУ “Христо Ботев”, ул. Хр. Ботев №18

270700008

18280   гр.Гълъбово

Пенсионерски клуб, кв. М.Станев

270700009

18280   гр.Гълъбово

СУ “Васил Левски”, кв. Строител

270700010

18280   гр.Гълъбово“Васил Левски”, кв Строител

СУ “Васил Левски”, кв. Строител

270700011

49391   с. Мусачево

Клуб на пенсионера

270700012

61755   с. Разделна

Клуб на пенсионера

270700013

10416   с. Великово

Клуб на пенсионера

270700014

00552   с. Априлово

Ритуална зала

270700015

53134   с. Обручище

НЧ “Отец Паисий”, ул. Партизанска №10

270700016

53134   с. Обручище

Ритуална зала,  ул. 9-ти септември №16а

270700017

47603   с. Медникарово

НЧ “Развитие”, ул. Волга №6

270700018

32857   с. Искрица

Клуб на пенсионера

270700019

49535   с. Мъдрец

НЧ “Хр. Ботев”, ул. Петко Матев №16

270700020

14951   с. Главан

Клуб на пенсионера, ул. Сакар №26

270700021

14951  с. Главан

Ритуална зала, ул. Сакар №34

270700022

57515  с. Помощник

Клуб на пенсионера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ: /П/

Кмет на община Гълъбово

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Към Заповед №703/2019г.

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 001

Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00084 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039

01266 УЛ.ВИХРЕН

001 , 002 , 004

01314 УЛ.ВОЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021

01540 КВ.ГАРАТА

001 , 002

01732 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013 А

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 034А , 035 , 047

02275 УЛ.ДЕТЕЛИНА

001 , 002 , 003 , 003А , 003Б , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 016А , 017 , 018 , 020 , 022

03530 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

009 , 011 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043

04385 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 015 , 016

05147 УЛ.ЛОЗЕНЕЦ

016 , 018 , 020 , 022 , 024

05150 КВ.ЛОЗЕНЕЦ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 026 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033 , 036 , 037 , 038

05205 УЛ.ЛЮЛИН

001 , 002 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 018 , 020 , 022 , 024

05365 УЛ.КНЯЗ БОРИС I

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

06183 УЛ.ПЕЙО ПЕЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 005Б , 007 , 009 , 013

06598 УЛ.ОРЛОВО ГНЕЗДО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009

06879 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

001 , 003А , 003Б , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 017 , 021

06896 УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ

001 , 002

06923 УЛ.ПЕРСЕНК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013

07123 УЛ.ПИРИН

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

07644 УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 003 , 005 , 007

07939 УЛ.САМУИЛ

001 , 002 , 004

08084 УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005

08228 УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050

09223 УЛ.ТРАПЕЗИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014

10210 УЛ.ШИПКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 002
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00084 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

038

00463 УЛ.БАЧО КИРО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

01359 УЛ.ВЪЗХОД

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

036 , 044 , 046

02316 УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ

003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045

02484 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

001 , 002 , 003 , 004

03530 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 040 , 045

04011 УЛ.ИСКЪР

001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013

05147 УЛ.ЛОЗЕНЕЦ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 044 , 046 , 048 , 049 , 071

05150 КВ.ЛОЗЕНЕЦ

039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 047А , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 067А , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 081 , 100 , 105 , 107 , 108 , 109 , 111 , 113

05181 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045

05517 УЛ.МЕСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016 , 018 , 020

06759 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

07154 УЛ.ПЛИСКА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

07613 УЛ.РЕЗОВСКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017 , 019 , 021

08293 УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014

09158 УЛ.ТОПОЛНИЦА

002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 036 , 038 , 040 , 042

09593 УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 003
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00045 УЛ.АКАЦИЯ

001 , 002 , 003 , 004

00134 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

041 , 050

00206 УЛ.СТ.СТАМБОЛОВ

001 , 006 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 021 , 021 А

01095 УЛ.Д-Р ЖЕКОВ

011 , 015 , 017 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

043

08471 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

002 , 004 , 006

09487 УЛ.ТЪРГОВСКА

013

09785 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

09901 КВ.СЪЕДИНЕНИЕ

001 , 001 А , 001 Б , 001 В , 001 Г , 002 , 002 А , 003 , 003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 004 , 004 А , 004 Б , 005 , 005 А , 005 Б , 006 , 006 А , 006 Б , 007 , 007 А , 007 Б , 008 , 008 А , 008 Б , 008 В , 008 Г , 009 , 009 А , 009 Б , 009 В , 010 , 010 А , 010 Б , 011 , 011 А , 011 Б , 011 В , 011 Г , 012 , 012 А , 012 Б , 013 , 013 А , 013 Б , 014 , 014 А , 015 , 015 А , 016 , 016 А , 016 Б , 017 , 017 А , 017 Б , 017 В , 018 , 018 А , 018 Б , 018 В , 018 Г , 019 , 019 А , 019 Б , 019 В , 020 , 020 А , 020 Б , 020 В , 021 , 021 А , 029 , 029 А

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 004
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00059 УЛ.АНГЕЛ СТЕФАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 016А , 018 , 020

00134 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 023 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 037 , 038 , 046

01095 УЛ.Д-Р ЖЕКОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 006А , 007 , 009 , 010 , 014

01732 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

015 , 016 , 016А , 017 , 019 , 021

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

050

02316 УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 049 , 051

02395 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016

02590 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 009

06505 УЛ.ОМУРТАГ

003

06879 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

002 , 003 , 011

08749 КВ.СТРОИТЕЛ

039 , 039 А , 039 Б , 039 В , 039 Г

09349 УЛ.ТУНДЖА

002 , 004 , 005 , 006 , 029

09901 КВ.СЪЕДИНЕНИЕ

028 , 028 А , 028 Б , 030 , 030 А , 030 Б , 031 , 031 А , 031 Б , 032 , 032 А , 032 Б , 033 , 033 А , 033 Б , 033 В , 034 , 034 А , 034 Б , 035 , 035 А , 035 Б , 035 В , 036 , 036 А , 036 Б , 046 , 046 А , 046 Б , 048 , 048 А , 048 Б , 048 В

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 005
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00456 УЛ.БАТАК

001 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

00480 УЛ.БЕЛАСИЦА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 014

00535 УЛ.БИСЕР

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 052

01328 УЛ.ВОЛГА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

01393 УЛ.ВЪРБА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021

01568 УЛ.ГЕН.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 007 , 009 , 011 , 011А

01585 УЛ.ГЕН.ГУРКО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013

01897 УЛ.ГЕОРГИ РАКОВСКИ

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 015 , 017 , 019 , 023 , 025 , 027 , 029

02207 УЛ.ДЕВИНСКА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

02542 УЛ.ДОСПАТ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

02676 УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 005Б , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030

02734 УЛ.ДЪМБОВИЦА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 015А

03040 УЛ.ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 007

06762 УЛ.ПАНЕГА

001 , 002 , 002А , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016

06919 УЛ.ПЕРПЕРИК

002 , 003 , 003А , 004 , 004А , 005 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012

07658 УЛ.РОЖЕН

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

07729 УЛ.РОСИЦА

001 , 017

08752 УЛ.СТРУМА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042

08838 УЛ.СЪЗЛИЙКА

007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 015 , 015А

09216 УЛ.ЗЛАТИ ДИНЕВ РОЙДЕВ

001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 016

09603 УЛ.ХАН КРУМ

001 , 002 , 003 , 004

09651 УЛ.ХРИЗАНТЕМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011

09696 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

020 , 022 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 042 А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 051 , 053 , 061

09980 УЛ.ЧЕПИНСКА

003 , 005 , 005А , 006

10063 УЛ.ЧЕРНО МОРЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

10519 УЛ.1-ВИ МАЙ

001 , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 013 , 015 , 017 , 017А , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 006
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00401 УЛ.БАЙКАЛ

001 , 002

00415 УЛ.БАЛАТОН

001 , 003 , 004 , 005

00730 УЛ.БОЯНА

001 , 002 , 003 , 004 , 006

01242 УЛ.ВИТ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

01660 УЛ.ГЕН.РАДЕЦКИ

001 , 002 , 004 , 006

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 080А , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 109А , 110 , 117 , 117А , 119 , 120 , 121 , 127

01818 УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020

02302 УЛ.ДЖЕРМАН

001 , 003 , 007 , 009

02943 УЛ.ЕМИНЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016

03215 УЛ.ЗАГОРЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017

04234 УЛ.КАЛИАКРА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021

04491 УЛ.КОЗЛОДУЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

06238 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024

06464 УЛ.ОГОСТА

001 , 001А , 003 , 005

06656 УЛ.ОХРИД

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

07137 УЛ.ПЛАМЪК

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 028А , 029 , 030 , 032 , 034 , 036 , 040

07689 УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014

07702 УЛ.РОПОТАМО

001 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 017 , 019 , 021

08139 УЛ.СИРМА ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

08317 УЛ.СПАРТАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021

08351 УЛ.СРЕДНА ГОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 006

08413 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 026А , 027 , 029

08694 УЛ.СТРАНДЖА

001 , 002 , 003 , 005 , 005А , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016

09353 УЛ.ТУМБА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023

09951 УЛ.ЧАЙКА

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 008 , 013

09963 УЛ.ЧАТАЛДЖА

001 , 001Б , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 016 , 018 , 020 , 020А , 022

10519 УЛ.1-ВИ МАЙ

002 , 004 , 010 , 012 , 012А , 014 , 016 , 018 , 020 , 020А , 022 , 024 , 026 , 038

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 007
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00028 УЛ.ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ

001 , 002 , 002А , 004 , 006

00031 УЛ.АГЛИКИНА ПОЛЯНА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 007 , 009

00312 УЛ.АХЕЛОЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

00878 УЛ.БУЗЛУДЖА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

01078 УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

01345 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

049 , 049А , 051 , 053 , 053А , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 063А , 065 , 067 , 069 , 071 , 073

02854 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

04114 УЛ.ИВАЙЛО

001 , 002 , 003 , 005 , 007

04279 УЛ.КАМЧИЯ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018

04501 УЛ.КОЗНИЦА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029

05298 УЛ.МАДАРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020

05342 УЛ.МАЛИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

06522 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 018 , 020

07363 УЛ.ПРЕСЛАВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006

07555 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

07733 УЛ.РУЕН

001 , 003 , 005 , 007

07908 УЛ.САКАР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 014

08098 УЛ.СЕРДИКА

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 006

08413 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 001А , 001Б , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 014Б , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 020Б

08838 УЛ.СЪЗЛИЙКА

001 , 001А , 001Б , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006

09024 УЛ.ТИМОК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011

09038 УЛ.ТИЧА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 009

09696 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027

09915 УЛ.ЦИБРИЦА

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 005

09977 УЛ.ЧАЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 014А , 016 , 018 , 020 , 020А

10642 УЛ.8-МИ МАРТ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 010А , 012

10793 УЛ.23-ТИ СЕПТЕМВРИ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 019

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 008
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00669 УЛ.БОР

001 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 018 , 019 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 032 , 035 , 036 , 036А , 037 , 038 , 039 , 041 , 042 , 044 , 045 , 047 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 056 , 060 , 061 , 062 , 064 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 , 082

05712 КВ.МИТЬО СТАНЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 020 , 037 , 038 , 045 , 046 , 047 , 061

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 009
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001

08749 КВ.СТРОИТЕЛ

037 , 037 А , 037 Б , 037 В , 037 Г , 038 , 038 А , 038 Б , 038 В , 038 Г , 040 , 040 А , 040 Б , 040 В , 040 Г , 041 , 041 А , 042 , 042 А

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 010
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

08749 КВ.СТРОИТЕЛ

043 , 043 А , 043 Б , 043 В , 044 , 044 А , 044 Б , 044 В , 045 , 045 А , 045 Б , 045 В , 047 , 047 А , 047 Б , 047 В , 049 , 049 А , 049 Б , 049 В , 049 Г , 050

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 011
Населено място: С.МУСАЧЕВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

   

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 012
Населено място: С.РАЗДЕЛНА

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 013
Населено място: С.ВЕЛИКОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 014
Населено място: С.АПРИЛОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

   

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 015
Населено място: С.ОБРУЧИЩЕ

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00028 УЛ.АВРОРА

001 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011

00059 УЛ.АЛЕН МАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018

00669 УЛ.БОР

001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 009 , 011

00878 УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 028 , 030 , 036 , 038 , 040

01153 УЛ.ВЕДРИНА

001 , 002 , 003 , 006 , 008 , 010 , 012 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 034 , 036 , 042 , 044

01359 УЛ.ВЪЗХОД

001 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 020 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031

01393 УЛ.ВЪРБА

001 , 003 , 007 , 008 , 011 , 014 , 015 , 016

02275 УЛ.ДЕТЕЛИНА

002 , 004 , 006 , 007 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020

02693 УЛ.ДЪБРАВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014

03842 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 002 , 005 , 006 , 007

04011 УЛ.ИСКЪР

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 016 , 018 , 020 , 024

04251 УЛ.КАМЕНЕЦ

001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018 , 021 , 023 , 025

04279 УЛ.КАМЧИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013

04501 УЛ.КОЗНИЦА

001

04529 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 006

04635 УЛ.КОМ

002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 020

04772 УЛ.КРАЙРЕЧНА

006 , 008 , 020

05219 УЛ.ЛЮЛЯК

002

05298 УЛ.МАДАРА

002 , 004 , 006 , 008

05517 УЛ.МЕСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 012 , 013

05852 УЛ.МОРАВА

001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 014 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 039

06464 УЛ.ОГОСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 011 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019

06803 УЛ.ПАРТИЗАНСКА

002 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023

07137 УЛ.ПЛАМЪК

002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 038 , 042 , 044

07154 УЛ.ПЛИСКА

001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 026 , 027 , 032 , 038 , 040

07171 УЛ.ПОБЕДА

002 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 021

07702 УЛ.РОПОТАМО

001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

07973 УЛ.СВОБОДА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022

08111 УЛ.СИНЧЕЦ

001 , 003 , 008

08228 УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 002 , 003 , 005 , 009 , 011 , 013

08413 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

08838 УЛ.СЪЗЛИЙКА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 014 , 018

09038 УЛ.ТИЧА

002 , 004 , 006 , 007

09620 УЛ.ХЕМУС

001 , 003 , 004

10687 УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ

014 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 043 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 074 , 076 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 016
Населено място: С.ОБРУЧИЩЕ

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00847 УЛ.БРЕЗА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 013 , 015 , 018

00919 УЛ.БЪДЕЩЕ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 018

01256 УЛ.ВИТОША

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029

01266 УЛ.ВИХРЕН

001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 027 , 031 , 033 , 037 , 039 , 041 , 047 , 048

03246 УЛ.ЗАРЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 012

03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

03811 УЛ.ИГЛИКА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 010

05791 УЛ.МЛАДА ГВАРДИЯ

001 , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 051 , 052 , 053 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 067 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 075 , 076 , 077 , 079 , 080 , 083 , 084 , 091 , 093 , 095 , 098 , 101 , 104 , 108 , 109 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 125 , 127 , 129 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 155 , 159 , 163 , 175

05935 УЛ.МУРГАШ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010

06522 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017

06608 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 028 , 030 , 031 , 032 , 036 , 038 , 044 , 046 , 052 , 054 , 058 , 060

07123 УЛ.ПИРИН

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007

07658 УЛ.РОЖЕН

002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 011 , 015 , 017 , 021

07661 УЛ.РОЗА

004 , 006 , 008 , 012 , 014 , 016 , 018 , 024

08067 УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014 , 015 , 016 , 019 , 020 , 022

08317 УЛ.СПАРТАК

003

08694 УЛ.СТРАНЖА

006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

08752 УЛ.СТРУМА

001 , 009 , 010

09010 УЛ.ТИНТЯВА

001 , 001А , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 023 , 025

09349 УЛ.ТУНДЖА

001 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011

09651 УЛ.ХРИЗАНТЕМА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 016 , 018

09951 УЛ.ЧАЙКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 013

09963 УЛ.ЧАТАЛДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028

10029 УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 012

10210 УЛ.ШИПКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 042 , 044

10519 УЛ.1-ВИ МАЙ

002 , 003 , 005

10687 УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 028 , 030

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 017
Населено място: С.МЕДНИКАРОВО

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00028 УЛ.АВРОРА

001 , 003 , 005 , 007 , 300

00059 УЛ.АЛЕН МАК

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 011 , 013

00299 УЛ.АРДА

001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013

00312 УЛ.АХЕЛОЙ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013

00415 УЛ.БАЛАТОН

001 , 028 , 030

00669 УЛ.БОР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013

00847 УЛ.БРЕЗА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 033 , 034 , 035 , 037 , 038 , 039 , 040 , 042 , 043 , 044 , 046

01328 УЛ.ВОЛГА

002 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 028 , 030

01359 УЛ.ВЪЗХОД

001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 015 , 016 , 017 , 018 , 021 , 023

01420 УЛ.ВЪЧА

001 , 002 , 003 , 004

02275 УЛ.ДЕТЕЛИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 008 , 010

02659 УЛ.ДРАВА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014

02662 УЛ.ДРУЖБА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 037 , 038 , 039 , 040 , 042 , 043 , 044 , 045 , 047

03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

03397 УЛ.ЗОРНИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 031 , 035 , 037

03842 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 003 , 004 , 007

03856 УЛ.ИЗТОК

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

04008 УЛ.ИСКРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015

04279 УЛ.КАМЧИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 014 , 016

04491 УЛ.КОЗЛОДУЙ

001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013

04529 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040 , 044

04697 УЛ.КОПРИНКА

001 , 003 , 004 , 005 , 008

04769 УЛ.КРАЙНА

001 , 002 , 003 , 004

05219 УЛ.ЛЮЛЯК

003 , 004 , 005 , 006

05654 УЛ.МИР

002 , 004 , 006

05815 УЛ.МЛАДОСТ

001 , 002 , 005 , 006 , 008 , 010

05935 УЛ.МУРГАШ

001 , 003 , 005 , 006 , 007

06183 УЛ.НЕЗАБРАВКА

001 , 003 , 005 , 007

06464 УЛ.ОГОСТА

001 , 003 , 004 , 005 , 006

07123 УЛ.ПИРИН

001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014

07154 УЛ.ПЛИСКА

001 , 002 , 003

07171 УЛ.ПОБЕДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019

07661 УЛ.РОЗА

002 , 004

07729 УЛ.РОСИЦА

002

08783 УЛ.СУХА РЕКА

003 , 005 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 039 , 043

08841 МЕСТНОСТ СРЕДНИЯ ВРЪХ

001

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 018
Населено място: С.ИСКРИЦА

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

   

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 019
Населено място: С.МЪДРЕЦ

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00028 УЛ.АВРОРА

001 , 002 , 003 , 005 , 008 , 300

00045 УЛ.АКАЦИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 300

00059 УЛ.АЛЕН МАК

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 083

00429 УЛ.БАЛКАН

001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008

00535 УЛ.БИСЕР

001 , 002 , 003 , 005

00669 УЛ.БОР

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

00847 УЛ.БРЕЗА

002 , 003 , 005 , 007

01153 УЛ.ВЕДРИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010

01345 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

02052 УЛ.ГРАДИНСКА

001 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026

02261 УЛ.ДЕРМЕНКА

002 , 006 , 010 , 012 , 014 , 016

02662 УЛ.ДРУЖБА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 037А , 038

03277 УЛ.ЗВЕЗДА

001

03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011

03373 УЛ.ЗОРА

001 , 002 , 003 , 004

03397 УЛ.ЗОРНИЦА

001 , 002 , 003 , 005 , 009

03811 УЛ.ИГЛИКА

001 , 003 , 004 , 006

03842 УЛ.ИЗГРЕВ

001

04008 УЛ.ИСКРА

001

04529 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 001А , 002

04652 УЛ.КОМСОМОЛСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

04772 УЛ.КРАЙРЕЧНА

001 , 002 , 004

05092 УЛ.ЛИЛИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010

05133 УЛ.ЛОЗА

001 , 003 , 005 , 007 , 009

05219 УЛ.ЛЮЛЯК

001 , 002 , 004 , 006

05342 УЛ.МАЛИНА

001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 008

05517 УЛ.МЕСТА

001 , 002 , 003 , 006

05801 УЛ.МЛАДОСТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013

06029 УЛ.НАДЕЖДА

002 , 003 , 004 , 005

07116 УЛ.ПИОНЕРСКА

001 , 002 , 006 , 008

07137 УЛ.ПЛАМЪК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 010

07524 УЛ.РАДОСТ

003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 026

07661 УЛ.РОЗА

001 , 002 , 003 , 004

07764 УЛ.РУСАЛКА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016

08111 УЛ.СИНЧЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022

08228 УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 073 , 075 , 076 , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 087 , 097 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107

08334 УЛ.СПОРТНА

001

08591 УЛ.СТОПАНСКА

001

09010 УЛ.ТИНТЯВА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011

09620 УЛ.ХЕМУС

001 , 002 , 003 , 004 , 006

09651 УЛ.ХРИЗАНТЕМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018

09951 УЛ.ЧАЙКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

10344 УЛ.ЯВОР

001 , 003

10519 УЛ.1-ВИ МАЙ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 037 , 039 , 041 , 041А , 043

10687 УЛ.ПЕТКО МАТЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 019 , 021 , 023 , 025

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 020
Населено място: С.ГЛАВАН

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00031 УЛ.АГЛИКИНА ПОЛЯНА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

00045 УЛ.АКАЦИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 036

00429 УЛ.БАЛКАН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016

00607 УЛ.БОЖУР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

00669 УЛ.БОР

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009

00847 УЛ.БРЕЗА

001 , 002 , 004

00878 УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 034 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067

00970 УЛ.БЯЛО МОРЕ

002 , 004 , 006

01345 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046

01393 УЛ.ВЪРБА

001 , 002 , 003 , 005

02508 УЛ.ДОЛ МИНИТЕ

001 , 002 , 003 , 004

02662 УЛ.ДРУЖБА

001 , 002 , 003 , 005

02676 УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 003 , 005 , 007

02868 УЛ.ЕДИНСТВО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

03246 УЛ.ЗАРЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

03277 УЛ.ЗВЕЗДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013

03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 002 , 004 , 006

03321 УЛ.ЗЛАТЕН КЛАС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009

03373 УЛ.ЗОРА

001 , 002 , 003 , 004

03811 УЛ.ИГЛИКА

002 , 003 , 004

04008 УЛ.ИСКРА

002

04183 УЛ.КАВАКЛИЙКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017 , 019

04652 УЛ.КОМСОМОЛСКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

06421 УЛ.ОБОРИЩЕ

001 , 002 , 003

06598 УЛ.ОРЛОВО ГНЕЗДО

001 , 002 , 003 , 004 , 006

06608 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

06625 УЛ.ОТДИХ

001 , 002 , 003 , 005

07137 УЛ.ПЛАМЪК

002

07908 УЛ.САКАР

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027

07973 УЛ.СВОБОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

08694 УЛ.СТРАНДЖА

001

08752 УЛ.СТРУМА

001 , 003

08961 УЛ.ТЕМЕНУГА

001 , 002 , 003 , 004

09216 УЛ.ТРАКИЯ

001 , 002

10210 УЛ.ШИПКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

10344 УЛ.ЯВОР

002 , 004 , 006 , 008

10553 УЛ.3-ТИ МАРТ

002

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 021
Населено място: С.ГЛАВАН

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00028 УЛ.АВРОРА

001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

00045 УЛ.АКАЦИЯ

033 , 035 , 037

00429 УЛ.БАЛКАН

015 , 017 , 019 , 021 , 023

00480 УЛ.БЕЛАСИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026

00535 УЛ.БИСЕР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018

00549 УЛ.БИСТРИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

00552 УЛ.БИТОЛЯ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

00878 УЛ.БУЗЛУДЖА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 028 , 030 , 032

00895 УЛ.БУЛАИР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014

01064 УЛ.ВАРДАР

002 , 003 , 004 , 005 , 007

01359 УЛ.ВЪЗХОД

001 , 002

02275 УЛ.ДЕТЕЛИНА

001 , 002

02498 УЛ.ДОБРУДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014

02659 УЛ.ДРАВА

001 , 002 , 004 , 006

02854 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018

03842 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

03887 УЛ.ИЛИНДЕН

001 , 002 , 003 , 004 , 006

04306 УЛ.КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА

001 , 002

04491 УЛ.КОЗЛОДУЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038

04529 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 002 , 003 , 004

04652 УЛ.КОМСОМОЛСКА

006 , 008 , 010

04964 УЛ.ЛАЛЕ

001 , 004

05219 УЛ.ЛЮЛЯК

004 , 006

05654 УЛ.МИР

002

05801 УЛ.МЛАДОСТ

001 , 002 , 004 , 006

06495 УЛ.ОКТОМВРИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

06522 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

07168 УЛ.ПЛОДОРОДИЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 006

07171 УЛ.ПОБЕДА

001 , 002 , 003 , 004 , 006

07908 УЛ.САКАР

028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070

07956 УЛ.СВЕТЛИНА

001 , 004

08067 УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 013

08167 УЛ.СЛАВЕЙ

001 , 002 , 004 , 006 , 008

08245 УЛ.СЛИВНИЦА

001 , 002

08810 УЛ.СЪГЛАСИЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

09158 УЛ.ТОПОЛНИЦА

002

10464 УЛ.ЯСЕН

001 , 002 , 003 , 004 , 006

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГЪЛЪБОВО Секция: 022
Населено място: С.ПОМОЩНИК

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:/п/

Кмет на община Гълъбово

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

З А П О В Е Д №701

 

16.08.2019г. гр. Гълъбово

На основание  чл.44, ал.1, т.1 и т.8от ЗМСМА, §17от ПЗР на Изборния кодекс, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗАТУРБ, относно произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27октомври 2019г., насрочени с Указ №163/10.07.2019г.на Президента на Република България, обнародван ДВ – бр.56/16.07.2019г.

О Б Я В Я В А М:

Населените места, находящи се на територията на община Гълъбово, с население над 350 души, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, наред с изборите за общински съветници и кмет на общината на 27 октомври 2019г., както следва:

 

1.Кметство с. Обручище, ЕКАТТЕ 53134

2.Кметство с. Медникарово, ЕКАТТЕ 47603

3.Кметство с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535

4.Кметство с. Главан, ЕКАТТЕ 14951

 

Заповедта да се оповести публично на интернет-страницата на община Гълъбово www.galabovo.org  и на информационното табло на общината.

 

Контрол по изпълнението възлагам на Секретаря на община Гълъбово.

 

 

ПЛАМЕН БАРАКОВ:/П/

За Кмет на Община Гълъбово

/Съъгласно Запове № 692/12.08.2019 год./

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх.№ 48-00-16 /13.08.2019г.

 

ДО

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

 

ДО

ПАРТИЯ  „ГЕРБ“

 

ДО

КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,

 

ДО

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

 

ДО

ПАРТИЯ „ДПС“

 

ДО

ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 

ДО

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ

И КОАЛИЦИИ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ

ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ:

 

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

 

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

 

 

ПОКАНА

Относно: провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия Гълъбово, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметовена 27октомври 2019г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.44, ал.1, т.8, т.10 от Закона за местно самоуправление и местна администрацияи чл.75, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК, Ви каня на 20.08.2019г. от 10,30 часа в сградата на Община Гълъбово, бул. Република №48 - заседателна зала, на  консултации за определяне на състава на общинската избирателна комисия.

 

За деловото и ползотворно провеждане на консултациите е необходимо да представите следните документи:

 

1) Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2) Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

3) Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4) Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).

5) Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6)Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс. (приложение №1)

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Настоящата покана да се постави на иформационното табло на община Гълъбово и да се публикува на интернет сайта на общината - http://www.galabovo.org, на който е създадена секция Местни избори 2019г., където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на изборите.

 

   Пламен Бараков /П/

  ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

   Съгласно Заповед № 692/12.08.2019г.

 

                            

Приложение № 1

към Решение № 600-МИ

от 09.08.2019 г.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)

 

Подписаният/та ……………………..………………..…………………………………….,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ….………….…….., лична карта № …..………………., изд. от …………… на ……………………

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. Съгласен/на съм да бъда предложен/на и назначен/на за член на ОИК в община

 

……………………………………… област ……………………………… при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Имам право да гласувам в изборите за общински съветници и за кметове:

а) навършил/а съм 18 години;

б) не съм поставен/а под запрещение;

в) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;

г) постоянният и настоящият ми адрес са на територията на Република България към дата 26 април 2019 г. включително – шест месеца преди датата на изборите.

3. Владея български език.

4. Имам завършено висше образование.

5. Не съм в несъвместимост съгласно чл. 66 ИК, а именно:

а) не съм кандидат, съпруг/а на кандидат и не се намирам във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет на общината/района/кметството;

б) не съм на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) не съм орган на изпълнителната власт;

г) не съм заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, на министерство или областна администрация, не съм секретар на община, район, кметство;

д) не съм съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

е) не съм заместник-областен управител или заместник-кмет;

ж) не съм военнослужещ във въоръжените сили, служител на МВР, НРС, НСО, ДА „Технически операции“ или в ДА „Национална сигурност“;

з) не съм съпруг/а или във фактическо съжителство, както и роднина по права линия, брат или сестра на  друго лице, предложено за член на ОИК в община …………………………..

6Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено престъпление

7. Известно ми е, че като член на ОИК не мога да бъда кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на СИК/ПСИК, анкетьор, придружител или да участвам в друго подобно качество при произвеждане на изборите.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

…………………. г.                                                                 ПОДПИС: ........................

 

************************************************************************************

Декларацията се попълва и подписва от лицата, предложени за назначаване като членове на ОИК и се прилага към предложението по чл. 75, ал. 7, т. 1 ИК.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------