Езици

Избори 2019 г.

Местните избори ще се състоят на 27 октомври 2019 г. 

З А П О В Е Д №701/16.08.2019г. гр. Гълъбово

На основание  чл.44, ал.1, т.1 и т.8от ЗМСМА, §17от ПЗР на Изборния кодекс, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗАТУРБ, относно произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27октомври 2019г., насрочени с Указ №163/10.07.2019г.на Президента на Република България, обнародван ДВ – бр.56/16.07.2019г.

О Б Я В Я В А М:

Населените места, находящи се на територията на община Гълъбово, с население над 350 души, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, наред с изборите за общински съветници и кмет на общината на 27 октомври 2019г., както следва:

1.Кметство с. Обручище, ЕКАТТЕ 53134

2.Кметство с. Медникарово, ЕКАТТЕ 47603

3.Кметство с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535

4.Кметство с. Главан, ЕКАТТЕ 14951

Заповедта да се оповести публично на интернет-страницата на община Гълъбово www.galabovo.org  и на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнението възлагам на Секретаря на община Гълъбово.

ПЛАМЕН БАРАКОВ:

За Кмет на Община Гълъбово

/Съъгласно Запове № 692/12.08.2019 год./

.......................

На 20.08.2019г. от 10:30 часа в сградата на Община Гълъбово, бул. Република №48 - заседателна зала, консултации за определяне на състава на общинската избирателна комисия.

 

..........................................................................................................................................

Европейски избори:

Информирай се ТУК

Сайт на Европейския парламент

Заповед № 345/02.05.2019 г. относно определени секции за хора с увредено зрение или със затруднено предвижване 

Заповед № 346/02.05.2019 г. относно поставянето на агитационни материали

Публикувано на 04.04.2019 г. Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Гълъбово за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26.05.2019 год.

Публикувано на 27.03.2019 г. Заповед относно: Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за членове на ЕП от Република България  на 26 май 2019г.

Публикувано на 27.03.2019 г. Заповед - Образуване на избирателни секции за произвеждане на  избори за членове на Европейския парламент от Република България на  26.05.2019 г.