Езици

Изготвен проект за подробен устройствен план - парцеларен план от техническата инфраструктура "Нова ВЛ 400kV от от п/ст "Марица изток"до п/ст "Бургас"

9 Май 2017 - 11:36am

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция “Бюро по труда”- уведомява работодателите от общините Раднево и Гълъбово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) п

20 Април 2017 - 4:45pm

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Раднево провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Представяне на проект - Реконструкция /основен ремонт/ на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово

11 Април 2017 - 10:22am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листи към 04.04.2017 г. на включените в проекта потребители и на чакащите за включване в проекта кандидат-потребители по проект от ОП РЧР 2014-2020 „Независим живот“

5 Април 2017 - 4:29pm

 

 

 

 

 

Листи към 04.04.2017 г. Листа на включените в проекта потребители

Основното училище от гълъбовското село Обручище спечели за 3-та поредна година общинския кръг от състезанието по безопасност на движението

Основното училище от гълъбовското село Обручище спечели

за 3-та поредна година общинския кръг от състезанието по безопасност на движението

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2016година.

5 Април 2017 - 1:30pm

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2016година.

Листи на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА и чакащи за включване КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ към 28.03.2017 г. Проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“

28 Март 2017 - 5:00pm

 
 
На 5 април 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТАНА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово,

Въвеждащо обучение на кандидатите заперсонал за предоставяне на услуги в домашна среда

 

 

 

 

 

ОБЯВА  за въвеждащо обучение на кандидатите заперсонал за предоставяне на услуги в домашна среда

 

Първа копка в професионалната гимназия в Гълъбово и начало на ремонтите по Програма "Региони в растеж"

20 Март 2017 - 11:46am

 

 

 

 

 

 

Първа копка в професионалната гимназия в Гълъбово и начало на ремонтите по Програма "Региони в растеж"