Езици

Galleries

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Приоритетна ос І „Добро управление”,   Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия         BG051PO002/13/1.1-07

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

Снимки на Общински съвет Гълъбово

Председател: Янка Георгиева Петрова - МК "Обединени за Гълъбово"

Зам. председател:

Общински съветници:

1. Валентина Борисова - МК "Обединени за Гълъбово"

2. Павел Павлов - МК "Обединени за Гълъбово"

избори 2011

Снимки на Община Гълъбово