Езици

Първа копка по проект за закриване на депото за битови отпадъци

Първа копка по проект за закриване на депото за битови отпадъци

Днес, 21.01.2021 г. от 11:30 часа в залата на Община Гълъбово се състоя встъпителна пресконференция по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”. От 12:30 часа бе направена и първата копка по проекта на депото. На събитието присъстваха заместник-кметът на община Гълъбово инж. Пламен Бараков, инж. Севдалин Сидеров – директор на дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, г-жа Лариса Златарева – ЕЛ ЕНД ПИ КОНСУЛТИНГ БЪЛГАРИЯ, г-н Михаил Михайлов и  г-н Христо Тагарев от ДЗЗД Сатурн-Кабиле, г-жа Соня Велева – АКВАПРОЕКТ, г-н Йордан Йорданов - СТРОЛ-1000, г-н Стефан Петров  - БУЛКОНС ГРУП.

 

Проектът е на стойност общо в размер на 2 257 930,24 лв. Финансирането се осъществява чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Европейското финансиране е в размер на 1 919 240, 70 лв. и национално съфинансиране в размер на 338 689, 54 лв. Община Гълъбово ще съфинансира проекта, в частта му за биологичната рекултивация , със средства от отчисленията по чл.60 от Закона за управление на отпадъците в размер до 271 471 лв. Биологичната рекултивация ще се извършва в период от 3 години след приключване на техническата рекултивация.

Всички общини в Република България следва да закрият своите депа за битови отпадъци, във връзка с нарушение на правото на ЕС от Република България и постановеното Решение на Съда на Европейския съюз.

 

Община Гълъбово предприема веднага необходимите мерки, подготвяйки инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”, който бива приет от Министерството на околната среда и водите, а през месец май 2020 г. подписва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общинското депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци на Община Гълъбово се експлоатира от 1986 г. с площ от 28683 м2. През годините на него е прилагано смесено депониране на различни видове отпадъци, там са депонирани приблизително 290 000 м3 отпадъци от най-различен вид – битови, селскостопански, строителни и т.н.

 

Старите отпадъци, които съгласно изготвено геодезическо заснемане, са разпръснати върху обща площ от33 344м2, в това число и извън общинския имот, ще бъдат събрани в общо тяло в рамките на имотните граници, отредени за рекултивацията и ще се покрият с горен изолационен слой, съгласно изискванията на ПМС №209. Площта на рекултивираното депо ще бъде 25 656 м2 по хоризонтала или 27 407 м2 измерено по откосите на депото. Предвидени са и съоръжения за улавяне и заустване на водите от депото – чисти повърхностни. Основните съоръжения на депото са определени като минимална необходимост за правилното му рекултивиране и следексплоатационен мониторинг. С изпълнението на проекта ще се постигне защита от проникване на повърхностни води в отпадъчното тяло, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло, удовлетворяване на изискванията за рекултивация на нарушени терени и удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

С изпълнението на проекта ще се гарантира спазването на изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, опазването на био-разнообразието, устойчивостта на природни бедствия, както и превенцията и управлението на риска от замърсяване.

В резултат от изпълнението на проекта ще се гарантира устойчиво развитие на вложените инвестиции и реализираните мерки, като ще се гарантира възможността за възпроизвеждане на проекта на други места на принципа на прилагането на добри практики в сферата на управлението на отпадъците и опазването на околната среда.