Езици

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ОБЯВЛЕНИЕ 13.06.2019

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл. 47, ал.1 и ал.2, чл.78 и чл. 79, ал.1и Решение №  611/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частнаобщинска собственост с обща площ 608,037дка и начална тръжна цена в размер на 257 510лв без ДДС, както следва:

 1. ПИ с идентификатор 49535.17.3, с площ от 48,157дка, находящ се в землището на с. Мъдрец с ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 8, НТП – нива.
 2. ПИ с идентификатор 49535.23.66, с площ от 1,600дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 3. ПИ с идентификатор 49535.105.26, с площ от 2,015дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 4. ПИ с идентификатор 49535.141.120, с площ от 11,495дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 5. ПИ с идентификатор 49535.158.3, с площ от 5,402дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 6, НТП – нива.
 6. ПИ с идентификатор 49535.263.498, с площ от 5,000дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 7. 7 ПИ с идентификатор 49535.22.40, с площ от 14,000дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 8. ПИ с идентификатор 49535.25.21, с площ 4,100дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП - нива           
 9. ПИ с идентификатор 49535.39.24, с площ от 5,901дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 10. ПИ с идентификатор 49535.40.32, с площ от 3,200дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива
 11. ПИ с идентификатор 49535.58.7, с площ от 4,800дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 12. ПИ с идентификатор 49535.61.7, с площ от 14,700дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 13. ПИ с идентификатор 49535.90.8, с площ от 7,985дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 14. ПИ с идентификатор 49535.108.9, с площ от 7,201дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП –нива.
 15. ПИ с идентификатор 49535.108.16, с площ от 37,100дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 16. ПИ с идентификатор 49535.126.8, с площ от 52,171дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 7, НТП – нива.
 17. ПИ с идентификатор 49535.128.28, с площ от 10,800дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 18. ПИ с идентификатор 49535.130.1, с площ от 71,911дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 7, НТП – нива.
 19. ПИ с идентификатор 49535.143.2, с площ от 48,025дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 8, НТП – нива.
 20. ПИ с идентификатор 49535.144.1, с площ 153,474дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 8, НТП –нива.
 21. ПИ с идентификатор 49535.150.34, с площ от 13,000дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 8, НТП нива.
 22. ПИ с идентификатор 49535.156.9, с площ от 7,703дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 23. ПИ с идентификатор 49535.156.42, с площ от 3,001дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 24. ПИ с идентификатор 49535.161.30, с площ от 58,095дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 6, НТП – нива.
 25. ПИ с идентификатор 49535.161.36, с площ от 17,201дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 6, НТП – нива.

ІІ.Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

            ІІІ.Определя начин на плащане – цената да се заплати в български, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в „Общинска банка“ АД гр. Гълъбово, по сметка BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF и код за плащане – 445600

            IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10 % от началната тръжна цена, без ДДС, платим в „Общинска банка“ АД гр. Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 04.07.2019г. от10.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.4от НРПУРОИ да се проведе на11.07.2019г.от 10.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 60,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 03.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 10.07.2019г.

VІIІ.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 03.07.2019г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 10.07.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, проекто-договор за продажба/приложение №2/, условия за участие в публичен търг /приложение №3/

................................................

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1,чл. 78и чл. 79, ал. 1 от  НРПУРОИ, чл. 15, ал.5 от Наредбата за базисните /началните/  цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение 622/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на следните обекти - общинска собственост:

             Обект № 1. Училищен стол, находящ се на I-ви етаж в сградата на СУ „Васил Левски“, построен в УПИ IV, кв. 59 по плана на гр. Гълъбово с площ от 153,72 кв.м за срок от 8 /осем/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 153,72 /сто петдесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ лв. без ДДС.

            ІІ.Определя вида на търга – с оценка на оферти.

            ІІІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово.

            IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 05.07.2019г. от11.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 12.07.2019г.от 11.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI. Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 04.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 11.07.2019 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 04.07.2019г.  за повторнатадата– до 16.30 часа на 11.07.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

................................................

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1,чл. 78и чл. 79, ал. 1 от  НРПУРОИ, чл. 16, ал.1 от Наредбата за базисните /началните/  цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение 621/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на следните обекти - общинска собственост:

             Обект № 1. Празно общинско мястоза поставяне на преместваемо съоръжение, находящо се в УПИ II“за озеленяване“, кв. 65по плана на гр. Гълъбово, с площ от 15кв.м.за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 36,00 /тридесет и шест лева/ лв. без ДДС.

            ІІ.Определя вида на търга – с оценка на оферти.

            ІІІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово.

            IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 05.07.2019г. от10.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 12.07.2019г.от 10.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI. Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 04.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 11.07.2019 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 04.07.2019г.  за повторнатадата– до 16.30 часа на 11.07.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

................................................

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1,чл. 78и чл. 79, ал. 1 от  НРПУРОИ, чл. 24 от Наредбата за базисните /началните/  цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение 616/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна следните обекти - общинска собственост:

             Обект № 1. Празно общинско място, предназначено за поставяне на кафе - автомат, находящо се в част от имот, представляващ УПИ V 1097, кв. 81 по плана на с. Обручище с площ от 1 кв.м. за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 5,00 /пет/ лв.

            ІІ.Определя вида на търга – с оценка на оферти.

            ІІІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово.

            IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 08.07.2019г. от10.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на15.07.2019г.от 10.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 07.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 14.07.2019 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 07.07.2019г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 14.07.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

................................................

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1,чл. 78и чл. 79, ал. 1 от  НРПУРОИ, чл. 24 от Наредбата за базисните /началните/  цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение 620/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на следните обекти - общинска собственост:

             Обект № 1. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от имот, представляващ УПИ I „за озеленяване“, кв. 18 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1 кв.м. за срк от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.

            ІІ.Определя вида на търга – с оценка на оферти.

            ІІІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово.

            IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 09.07.2019г. от11.00 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 16.07.2019г.от 11.00 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI. Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 08.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 15.07.2019 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.07.2019г.  за повторнатадата– до 16.30 часа на 15.07.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

................................................

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1,чл. 78и чл. 79, ал. 1 от  НРПУРОИ, чл. 24 от Наредбата за базисните /началните/  цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение 615/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна следните обекти - общинска собственост:

             Обект № 1. Празно общинско място, предназначено за поставяне на кафе - автомат, находящо се върху част от улица с о.т. 237а – 236 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1 кв.м. за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 10,00 /десет/ лв.

            ІІ.Определя вида на търга – с оценка на оферти.

            ІІІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово.

            IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 08.07.2019г. от10.00 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на15.07.2019г.от 10.00 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 07.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 14.07.2019 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 07.07.2019г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 14.07.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

................................................

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1,чл. 78и чл. 79, ал. 1 от  НРПУРОИ, чл. 24 от Наредбата за базисните /началните/  цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение 618/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на следните обекти - общинска собственост:

             Обект № 1. Празно общинско място, предназначено за поставяне на кафе - автомат, находящо се върху част от улица с о.т. 15 – 16 по плана на с. Мусачево с площ от 1 кв.м. за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 5,00 /пет/ лв.

            ІІ.Определя вида на търга – с оценка на оферти.

            ІІІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово.

            IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 09.07.2019г. от10.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 16.07.2019г.от 10.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI. Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 08.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 15.07.2019 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.07.2019г.  за повторнатадата– до 16.30 часа на 15.07.2019г.

 

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

................................................

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1,чл. 78и чл. 79, ал. 1 от  НРПУРОИ, чл. 24 от Наредбата за базисните /началните/  цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение 619/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на следните обекти - общинска собственост:

       Обект № 1. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от имот, представляващ ПИ 2175 между улици с о.т. 559-528-529-530 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1 кв.м. за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.

Обект № 2. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от УПИ II „за озеленяване“, кв. 65 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1кв.м за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.

 

            ІІ.Определя вида на търга – с оценка на оферти.

            ІІІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово.

            IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 09.07.2019г. от11.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 16.07.2019г.от 11.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI. Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 08.07.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 15.07.2019 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.07.2019г.  за повторнатадата– до 16.30 часа на 15.07.2019г.

 

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/