Езици

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на части от имот– публичнаобщинска собственост, както следва:

На основаниечл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.14 ал.7 от ЗОС,чл.26, чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ и Решение №  49/28.01.2020г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

                 І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на части от имот– публичнаобщинска собственост, както следва:

Обект № 1 – Имот – общинска собственост –  представляващ – павилион и складово помещение, находящ се във фоайето на първи етаж в сградата на СУ „Васил Левски“, построена в УПИ ІV, кв.59 /петдесет и девет/ по плана на гр.Гълъбово, с обща площ от 32,11 /тридесет и две цяло и единадесет/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 105,96 лв. /сто и пет лева и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС.

Обект №2 – Помещение, представляващо павилион за закуски, находящо се на първи етаж в сградата на СУ„Васил Левски”, построен в УПИ IV, кв.59 /петдесет и девет/ по плана на гр.Гълъбово, с площ от 14.85 /четиринадесет цяло и осемдесет и пет/ кв.м. и стая за склад с площ от 8.42 /осем цяло четиридесет и два/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 76.79лв./седемдесет и шест лева седемдесет и девет стотинки/без ДДС.

III.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до 10-то число на текущия месец по сметка на СУ “Васил Левски” гр.Гълъбово.              

IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

V.Търгът дасе проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 02.03.2020 г. от10.30 часа,повторен търг в случаите на чл.81ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 09.03.2020г.от 10.30часа.

VI.Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 28.02.2020г., за повторнатадата– 12.30 часа на 06.03.2020г.

VIII. Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 28.02.2020г., за повторнатадата– до 16.30 часа на 06.03.2020г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/.