Езици

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно място–частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС;чл.35,ал.1, чл. 77и чл.78 от  НРПУРОИи Решение №  44/28.01.2020г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

                 І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно място–частна общинска собственост, както следва:

          Обект – Празно общинско масто, предназначено за поставяне на преместваемо съоръжение,  находящи се в част от УПИ I, кв.65по плана на гр. Гълъбово, с площ от 32.00 кв.м.,  за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 89,60 /осемдесет и девет лева и шестдесет ст./ лв. без ДДС.

                II. Определя вида на търга -  с оценка на оферти

                ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до 10-то число на текущия месец, в Общинска администрация гр.Гълъбово на каса – наеми или по сметка на Община Гълъбово след издадена фактура

                ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

                V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 27.02.2020 г. от10:30часа.повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на05.03.2020 г.от 10:30 часа.

                VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

                VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 26.02.2020 г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 04.03.2020 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 26.02.2020 г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 04.03.2020 г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/