Езици

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, съгласно Приложение, неразделна част от Решение№ 45/28.01.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМАи чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  45/28.01.2020г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

                 І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, съгласно Приложение, неразделна част от Решение№ 45/28.01.2020г.на Общински съвет - Гълъбово

II. Определя първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2,00 лв./1дка

III. Определя вида на търга - с оценка на оферти.

IV. Определя начин на плащане - годишната наемна цена да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичен търг участник в „Общинска банка“АД гр.Гълъбово, по банкова сметка № BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF.

V. Определя депозит за участие в публичния търг - 10% от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в „Общинска банка“АД гр.Гълъбово, по сметка  № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

VI. Провеждане на търга - Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 21.02.2020 г.  от 11.00 часа. Повторен търг в случаите на чл.81, ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на28.02.2020 г. от 11.00 часа.

VII. Тръжна документация - Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на30.00лева без ДДС, платима в касата на партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово.

VIII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на20.02.2020 г., за повторната дата – 12.30 часа на27.02.2020 г.

IX. Заявление за участие – подават се в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на20.02.2020 г., за повторна дата – до 16.30 часа  на27.02.2020 г.

X. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто-договор за наем /приложение № 2/; условия за участие в публичен търг; необходими документи за участие в публичен търг с оценка на оферта; указания за участниците в публичен търг с оценка на оферта /приложение № 3/, оферта /приложение № 4/, декларации /приложение № 5/.

Документи от Общински съвет - Гълъбово:

Решения в ПРОТОКОЛ № 6/28.01.2020 Г.

Приложение към Решение №45