Езици

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот– публичнаобщинска собственостза поставяне на кафе-автомат и автомат за напитки и закуски

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.26, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 99 от Протокол №13/30.07.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот– публичнаобщинска собственостза поставяне на кафе-автомат и автомат за напитки и закуски, а именно:        

1. Част от помещение – публична общинска собственост, представляващо офис-кафе, находящо се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гълъбово, построена в УПИ I 703, 2110, кв.155 по плана на гр.Гълъбово, предназначено за поставяне на кафе-автомат, с разгъната площ от 0,45 кв.м. и автомат за закуски, с разгъната площ от 0,75 кв.м.,за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 12,00 лв. /дванадесет лева/.

II. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец на каса – наеми в Общинскаадминистрация гр.Гълъбово или по сметка на Община Гълъбово след издадена фактура.

ІІІ.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

ІV.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 27.08.2020г. от10.30часа.Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 03.09.2020 г.от 10.30 часа.

V. Тръжната документация да се получава в деловодството–партерен етаж на Общинска администрациягр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса- наеми на партера на Общината.

VІ.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 26.08.2020 г., за повторнатадата– 12.30 часа на 02.09.2020 г.

VІІ.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 26.08.2020 г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 02.09.2020 г.

VІІІ.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/