Езици

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частнаобщинска собственост с обща площ 169,780

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл. 47, ал.1 и ал.2, чл.78 и чл. 79, ал.1и Решение №  637/11.07.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частнаобщинска собственост с обща площ 169,780 и начална тръжна пакетна цена в размер на 78 440,00 /седемдесет и осем хиляди лева четиристотин и четиридесет лева/ лв. без ДДС, както следва:

 1. ПИ с идентификатор 49535.23.66, с площ от 1,600дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 2. ПИ с идентификатор 49535.158.3, с площ от 5,402дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 6, НТП – нива.
 3. ПИ с идентификатор 49535.263.498, с площ от 5,000дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 4. 7 ПИ с идентификатор 49535.22.40, с площ от 14,000дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 5. ПИ с идентификатор 49535.25.21, с площ 4,100дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП - нива           
 6. ПИ с идентификатор 49535.39.24, с площ от 5,901дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 7. ПИ с идентификатор 49535.40.32, с площ от 3,200дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива
 8. ПИ с идентификатор 49535.58.7, с площ от 4,800дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 9. ПИ с идентификатор 49535.61.7, с площ от 14,700дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 10. ПИ с идентификатор 49535.108.9, с площ от 7,201дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП –нива.
 11. ПИ с идентификатор 49535.126.8, с площ от 52,171дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 7, НТП – нива.
 12. ПИ с идентификатор 49535.128.28, с площ от 10,800дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 13. ПИ с идентификатор 49535.150.34, с площ от 13,000дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 8, НТП нива.
 14. ПИ с идентификатор 49535.156.9, с площ от 7,703дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 15. ПИ с идентификатор 49535.156.42, с площ от 3,001дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 5, НТП – нива.
 16. ПИ с идентификатор 49535.161.36, с площ от 17,201дка, находящ се в землището на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, категория на земята при неполивни условия – 6, НТП – нива.

ІІ.Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

            ІІІ.Определя начин на плащане – цената да се заплати в български, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в „Общинска банка“ АД гр. Гълъбово, по сметка BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF и код за плащане – 445600

            IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10 % от началната тръжна цена, без ДДС, платим в „Общинска банка“ АД гр. Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 15.08.2019г. от10.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.4от НРПУРОИ да се проведе на22.08.2019г.от 10.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 60,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 14.08.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 21.08.2019г.

VІIІ.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 14.08.2019г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 21.08.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, проекто-договор за продажба/приложение №2/, условия за участие в публичен търг /приложение №3/