Езици

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

31.01.2018 - 16:00

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 22/09.01.2018 г. на Кмета на община Гълъбово, обявява

процедура за подбор на

двама външни членове на одитния комитет

в община Гълъбово

 

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одти в публичния сектор са:

- придобита образователно-квалификационна степен ,,магистър“;

- най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

 - да не участват в повече от два одитни комитета.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор са

- Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет – Приложение № 1;

 - Декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор – Приложение № 2;

 - Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен ,,магистър“;

 - Копия на документи, доказващи продължителността и областта на професионален опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и др.)

 - копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива);

3. Кратко описание на задълженията на членове на одитния комитет:

     Членовете на одитния комитет участват в заседанията на комитета и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитния комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от членовете. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на община Гълъбово, гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48.

4. Възнаграждеие на външните членове на одитния комитет:

     Размерът на възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния комитет е от половин до една минимална работна заплата за месец. Индивидуалният размер ще бъде определен от кмета на община Гълъбово при сформирането на одитния комитет.

5. Място и срок за подаване на документите:

   - Документи могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на  Община Гълъбово, на адрес гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч., в запечатан плик с надпис „Участие в процедура за подбор на външни членове на одитен комитет в община Гълъбово“.

      - Срок за подаване на документи е 20 дни от публикуване на обявлението.

     - До участие в подбора се допускат кандидати, които са предствили всички документи в определения срок.

Мясото на което ще се публикуват списъците или други съобщения свързани с конкурса: сайта на общината www.galabovo.org/и на информационното табло в сградата на община Гълъбово, адрес: гр. Гълъбово, бул. „Република“ №48.

Телефон и лице за контакти: 0418/68964, Деница Костадинова – старши вътрешен одитор