Езици

Проведе се обществено обсъждане във връзка с изготвения предварителен проект на Общ устройствен план на Община Гълъбово и Доклад за Екологичната оценка на ОУП на Община Гълъбово

На 06.12.2019 г. в зала 1 на Общинска администрация Гълъбово, на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията и чл. 21 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвения предварителен проект на Общ устройствен план на Община Гълъбово и Доклад за Екологичната оценка на ОУП на Община Гълъбово.

Разработката на Проект на общ устройствен план на Община Гълъбово е възложена с Договор сключен между „ФОР КАБАНО“ ДЗЗД и Община Гълъбово на №123/21.11.2017.

Окончателния доклад за ЕО е в резултат на проведени консултации със заинтересуваните организации и получени от тях бележки, препоръки, коментари, изисквания в становището, изразени от РИОСВ-Стара Загора и Басейнова дирекция ИБР -Пловдив

Присъстващите бяха запознати със съдържанието на основните цели на плана и връзката с други съотносими планове и програми от  Ръководителя на колектива от експерти изготвили Доклада за Екологичната оценка на ОУП на Община Гълъбово.