Езици

Покана за участие за избор на членове на Съвет на децата

Покана за участие за избор на членове на Съвет на децата

Уважаеми госпожи и господа,

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор  на подадените от всички общини  кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво.

Община Гълъбово стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата.Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

Процедура за избор на членовете на Съвета на децата

По този начин се дава увереност на младите хора и децата от Община Гълъбово, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Община Гълъбово отправя покана за представяне на кандидатури в следните направления:

 

1.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.

           2.Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса

           3.Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца

          4.Индивидуални кандидатури

          Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

  • активност;
  • креативност;
  • толерантност;
  • ангажираност към обща кауза;
  • умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
  • ориентираност към резултати;
  • организаторски умения;
  • доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
  • умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
  • възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.           

Документите на кандидатите се подават в Община Гълъбово в срок до 24 май 2018 г., всеки работен ден между 9.00 часа и 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Гълъбово, бул. „Република” № 48, стая № 108, отдел „Образование”, или на електронен адрес:  [email protected]

Цялата информация, формуляр за кандидатстване, мотивационно писмо и утвърдената Процедура за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на заглавната официална интернет-страница на община Гълъбово  „СЪВЕТ НА ДЕЦАТА“.

 

Лице за контакт:

     Емилия Гочева - главен експерт „Образование“; 0889 13 11 00

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ

Кмет на Община Гълъбово