Езици

Меню

ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ - ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МКБППМН

2019 - 2023 г. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - СТРАТЕГИЯ, ПЛАН И АНАЛИЗ 

2019 - 2023 г. Планове и отчети за младежта


Отчет на План за младежта 2019 г.


 

2015-2019 г. - 2019-2023 Програми и отчети - Закрила на детето


ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програма за закрила на детето за 2019 г.на Община Гълъбово

ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програма за закрила на детето за 2018 г.на Община Гълъбово

ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2017 г. на община Гълъбово, обл.Стара Загора

Отчет на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2016 г. на община Гълъбово

Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2015 г. на община Гълъбово


2011-2015 г. - Програми и отчети - Закрила на детето


Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2014 г. на община Гълъбово

ОТЧЕТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013


2015 - 2019 г. Планове и отчети за младежта


Отчет на План за младежта 2018 г.

Отчет на План за младежта 2017 г. 

Отчет на План за младежта 2016г.

Отчетчет на план за младежта 2015


2011 - 2015 г. Планове и отчети за младежта


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2013 Г.


2016 - 2017 г. СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в община Гълъбово за учебната 2015/2016 година и готовността на учебните заведения за началото на 2016/2017 учебна година


2017 - 2019 г. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - СТРАТЕГИЯ, ПЛАН И АНАЛИЗ


Рамка за анализ на потребностите относно  подкрепата за личностно развитие на децата и учениците за периода2019-2020 година

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ (2017 – 2018)

А н а л и з на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Гълъбово


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ


Информация за дейността на МКБППМН за 2019 г.

Информация за дейността  на МКБППМН за 2018 г.

Информация за дейността  на МКБППМН за 2015 г.