Езици

Меню

ПАСИЩА

Уведомяваме собствениците на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, изпуснали срока за кандидатстване по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, че могат да участват в процедура заотдават под наемза останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за сключване на договори за срок от 1 /една/ стопанска година.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация в Общинска администрация – Гълъбово, стая 205.

 

При липса на интерес в срок до края на месец ноември 2020г., ще пристъпим към отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.

..................................

П Р О Т О К О Л

Днес, 27.04.2020 г. от 10.30 часа, в изпълнение на Заповед №168/13.04.2020 г. на Кмета на Община Гълъбово, се събра Комисия в състав:       

Председател:

Джулия Фенерова – ст.експерт „УОбС“

 Членове:

1. Евгения Вълчева – Юрисконсулт 

2. Пламена Мърхова – Ст. експерт “Екология”

3. Светослав Савов – Гл. счетоводител

4. Дарина Льондева – ст.специалист „Публично изпълнение“

със задача да разгледа постъпилите заявления от заявители, правоимащи лица, които имат регистрирани животновъдниобекти в съответните или съседни землища на община Гълъбово, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаващите или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

            Комисията да разгледа по отделно всяко едно заявление и приложенията към него, като вземе решение за допускане на заявителя до разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ.

            Комисията определя необходимостта за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящред, като се започва от лицата, които притежават най – малко животински единици.

            Постъпили са 4 бр. заявления по землища, както следва:

 

с. Великово, общ. Гълъбово

-  Заявление вх.№ 94 -Ж-11/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООД;

-  Заявление вх.№ 94 -Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООД;

 

гр. Гълъбово, общ. Гълъбово

-  Заявление вх.№ 94 -А-9/05.03.2020 г. от ЕТ „Албена Нейчева”;

 

с. Обручище, общ. Гълъбово

-  Заявление вх.№ 94 -М-13/09.03.2020 г. от Минко Илчев Минков;

           

След запознаване с представените документи комисията констатира следното:

Всички заявления са подадени в срока, определен по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.За землището на с.Великово има подадени две заявления с вх.№94-Ж-11/05.03.2020г. и вх.№94-Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООД. Комисията констатира, че заявленията са с идентичен текст, за това ще бъде разгледано само едно от тях, а

именно това с вх.№94-Ж-10/05.03.2020г.

За землището на гр.Гълъбово има подадено едно заявление с вх.№ 94-А-9/05.03.2020 г. от ЕТ „Албена Нейчева“. Към настоящия момент, заявителката има сключен Договор за аренда №6042/27.07.2016г. с Община Гълъбово за ползване на пасища с обща площ 89,281 /осемдесет и девет цяло двеста осемдесет и един/ дка.

При разпределението на пасищата съобразно разпоредбите на Закона, комисията ще вземе предвид ползваните от заявителката пасища, мери и ливади от горе описания договор и ще ги приспадне от полагащите и се декари за брой животински единици.

 Комисията взе решение за допускане на заявителите до разпределение на пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, съгласно Решение № 66/27.02.2020г. на Общински съвет - Гълъбово.

На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ пасищата, меритеи ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

Съгласно чл.37и, ал.6, изречение второ от ЗСПЗЗ при разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.

Предвид цитираните разпоредби на ЗСПЗЗ и на основание глава десета от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ, след направените мнения и констатации комисията.

 

Р Е Ш И :

 

I. Разпределя по землища пасищата, мери и ливади определени за индивидуално ползване с Решение № 66/27.02.2020г. на Общински съвет- Гълъбово, по следния начин:

1. Землище с. Обручище, ЕКАТТЕ 53134

-  Заявление вх.№ 94 -М-13/09.03.2020 г. от Минко Илчев Минков с общ брой животински единици 4,45 следните имоти:

 

  53134.143.129

--------

Пасище,мера

V

24,677

53134.48.770

--------

Пасище, мера

V

10,564

53134.1.690

--------

Пасище, мера

V

34,288

 

                                                                                                Общо: 69,529 дка.

 

2. Землище гр. Гълъбово, ЕКАТТЕ 18280

-  По заявление вх.№ 94 -А-9/05.03.2020г. от  ЕТ „Албена Нейчева” с общ брой животински единици 13,95 следните имоти:

 

18280.243.4

ДЮЗИЩА

Пасище, мера

V

3,25

18280.243.41

ДЮЗИЩА

Пасище, мера

V

1,613

18280.317.160

АЙВАЛЪКА

Пасище с храсти

VI

101,921

18280.259.530

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

1,892

18280.131.531

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

2,251

18280.131.536

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

1,918

18280.131.538

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

5,721

18280.231.1116

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

1,401

18280.232.1123

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

1,933

18280.232.1135

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

1,045

18280.242.1141

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

5,729

18280.242.1146

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

3,733

18280.96.31

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

22,29

18280.96.37

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

20,099

18280.96.38

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

14,691

 

                                                                                       Общо: 189,487 дка.

 

3. Землище с. Великово, ЕКАТТЕ 18280

-  По заявление вх.№.вх.№94-Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООДс общ брой животински единици 79,6 следните имоти:

 

10416.41.40

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

V

1,554

10416.13.48

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище, мера

V

4,324

10416.17.60

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

36,095

10416.12.61

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

1,657

10416.17.65

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

X

1,038

10416.16.68

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

20,41

10416.12.72

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

44,263

10416.15.86

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

7,632

10416.15.88

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

6,766

10416.15.87

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

5,996

10416.43.88

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

X

23,861

10416.12.96

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

V

33,553

10416.43.115

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

11,386

10416.43.116

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

44,72

10416.12.120

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

1,812

10416.45.126

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище, мера

X

11,725

10416.43.129

ГОЛИЯ БАИР

Пасище, мера

VI

4,387

10416.20.164

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

64,098

10416.23.173

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

9,45

10416.43.174

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

14,81

10416.22.178

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

VI

26,549

10416.22.180

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

116,523

10416.22.209

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

7,378

10416.44.210

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

4,097

10416.44.211

ГОЛИЯ БАИР

Пасище, мера

VI

9,068

10416.12.222

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

28,349

10416.16.226

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

5,42

 

Общо: 546,921 дка.


II.Доразпределение в съседни землища по заявление вх.№94-Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООДс общ брой животински единици 79,6 следните имоти:

 

Землище с. Разделна, ЕКАТТЕ 61755

61755.42.59

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

162,492

61755.5.54

БАЯМА

Пасище, мера

VI

9,786

61755.50.60

АСАНКАТА

Пасище, мера

VI

11,192

61755.26.87

ТУКМАКЛИ

Пасище, мера

V

30,643

61755.13.91

БАЯМА

Пасище, мера

VI

30,287

61755.44.164

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

29,018

61755.44.165

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

8,56

61755.42.169

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

30,867

61755.104.174

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

15,683

61755.42.175

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

287,078

61755.104.177

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

10,926

 

Общо: 626,532 дка.

Землище гр.Гълъбово, ЕКАТТЕ 18280

18280.93.416

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

11,103

18280.258.527

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

IV

9,015

18280.90.176

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

29,662

18280.93.182

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

49,865

18280.39.196

КАТЛЪКА

Пасище, мера

V

26,039

18280.39.206

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

18,547

18280.263.664

КУТЕВИ ГЕРЕНИ

Пасище, мера

VI

32,676

18280.205.10

КУТЕВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

VI

25,225

18280.84.18

АЙВАЛЪКА

Пасище, мера

V

44,999

18280.135.16

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

58,739

18280.230.11

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

50,376

 

Общо: 356,246дка.

Настоящият протокол се публикува на интернет страницата на Община Гълъбово, както и се обявява в Общинска администрация и кметствата на населените места.

Протоколът може да бъде обжалван в 14 – дневен срок от обявяването му пред Районен съд Гълъбово.

КОМИСИЯ:

 

Председател: ...…/п/………………

                     /Джулия Фенерова/

 

Членове:

  1. ……/п/……..……                                                2. .…/п/..………….

    /Евгения Вълчева/                                                          /Пламена Мърхова/

 

3..…/п/....…….…..                                                 4.…/п/….………….

    /Дарина Льондева/                                                 /Светослав Савов/

 

  

 

 

.............

За отдаваните под наем на пасища и мери - прочети Решение № 45 от Протокол №6 и Приложението:

ПРОТОКОЛ № 6/28.01.2020 Г.

Приложение към Решение №45

.............

ЗАПОВЕД - ПАСИЩА

ПРОТОКОЛ - ПАСИЩА

Приети решения на заседание на ОбС, с протокол № 77/29.07.2019 Г.