Езици

О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Договор за професионално обучение

План-сметка

Проект "Красива България" 2018                                                                                                                     

Приложение-Обява обучение

О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, област Стара Загора обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификацияна регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2018г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика.

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни и довършителни работи”, код по СППОО 5820801за придобиване на първа квалификационна степен с професия «Помощник в строителството» с код на професията съгласно СППОО – 582080.

Общият брой на курсистите е 13 /тринадесет/.

Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).

Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600.00 лева.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:

1.Списък на документите;

2. Декларация за личното състояние на кандидата;

3. Административни сведения;

4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);

5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се идокумент, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващиятобединението(важи при участник, който еобединение);

6. Техническо предложение;

7. Декларация за липса на свързаност;

8. Списък еднакви услуги през последните три години;

9. Описание на материално-техническата база;

10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);

11. Учебна програма (заверено копие);

12.Декларация за приемане на договора;

13.План-сметка;

14. Ценово предложение;

15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.

Офертите се приемат до 17:30 ч. на 01.08.2018 в сградата на Общинска администрация гр. Гълъбово, бул. „Република” № 48 – административна зала на партерен етаж.

Всяка оферта следва се представив запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка). Върху плика трябва да има надпис: „За участие в обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Основни и довършителни работи”, с код по СППОО: 5820801 за придобиване на Първа квалификационна степен, както и адрес на участниказа кореспонденция, телефон,по възможност факс и електронен адрес.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаванеили в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат и ще се връщатна подателите.

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: 0418 68901 (лице за контакт: Ирина Георгиева)– ИНТЕРНЕТ адрес на Община Гълъбово - http://galabovo.org/content/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0