Езици

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.77, ал.1, т.2 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 80 от

21.05.2020г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

      Обект – Едноетажна масивна сграда, построена в УПИ IX, кв.43,по плана на с.Мъдрец, със застроена площ от 140/сто и четиридесет/кв.м., за осъществяване на търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 112,00 /сто и дванадесет лева/ лв. без ДДС.

            II. Определя вида на търга -  с оценка на оферти

            ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до 10-то число на текущия месец, в Общинска администрация гр. Гълъбово на каса – наеми или по сметка на Община Гълъбово, след издадена фактура.

            ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна месечна наемна цена за обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 23.06.2020г. от10:30часа.Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на30.06.2020г.от 10:30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса-наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 22.06.2020г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 29.06.2020 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 22.06.2020г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 29.06.2020г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/