Езици

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 81 от 21.05.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

      Обект: Помещения, включващи 9 /девет/ стаи, санитарен възел и коридор, с обща площ 269 кв.м., находящи се на етаж I от сграда /бивше АПК/, построена в УПИ ІІ, кв.150 по плана на гр.Гълъбово, ведно с масивна сграда, представляваща работилници и гаражи, с обща площ от 135 кв.м. /сто тридесет и пет кв.м./ и масивна сграда, представляваща склад, с обща площ от 28 кв.м. /двадесет и осем кв.м./ за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена от 259,20 /двеста петдесет и девет лева и двадесет ст./ лв. без ДДС.

            II. Определя вида на търга -  с оценка на оферти

            ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр.Гълъбово на каса – наеми или по сметка на Община Гълъбово, след издадена фактура.

            ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна месечна наемна цена за обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 22.06.2020г. от10:30часа.Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на29.06.2020г.от 10:30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса-наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 19.06.2020г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 28.06.2020 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 19.06.2020г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 28.06.2020г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/