Езици

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС,чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 82 от 21.05.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

Обект № 1: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се на улица с о.т. 237а – 236, по плана на гр.Гълъбово, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 10,00 лв. /десет лева/;

Обект № 2: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се на улица „Млада Гвардия“, с о.т.105-106, по плана на с.Обручище, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 5,00 лв. /пет лева/;

Обект № 3: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се в УПИ V 1097, кв.81, по плана на с.Обручище, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 5,00 лв. /пет лева/;

Обект № 4: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се в част от  ПИ 2175, по плана на гр.Гълъбово, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 7,00 лв. /седем лева/;

Обект № 5: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се на улица с о.т. 15-16, част от УПИ XII 262, кв.14, по плана на с.Мусачево, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 5,00 лв. /пет лева/;

            II. Определя вида на търга - с оценка на оферти

            ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, в Общинска администрация гр.Гълъбово на каса – наеми или по сметка на Община Гълъбово, след издадена фактура.

            ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна месечна наемна цена за обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 24.06.2020г. от 10:30часа.Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на01.07.2020г. от 10:30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса -наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 23.06.2020г.,  за повторната дата– 12.30 часа на 30.06.2020 г.

VІІI. Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 23.06.2020г. за повторната дата– до 16.30 часа на 30.06.2020г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие втърга /приложение № 4/