Езици

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС и чл.25 от НРПУРОИ и Решение №514/30.10.2018г. на Общински съвет -Гълъбово О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Обект № 1 – Помещения, находящи се в западната част на I-ия етаж на сграда /СЗУ/, построена в парцел II, кв. 108 по плана на с. Главан – две стаи, чакалня и санитарен възел с обща площ от 38кв.м.за срок от 5/пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена цена от 19,00 /деветнадесет лева/ лв. без ДДС.

Обект № 2 - Помещения, находящи се на етаж I, в източната част на сграда /СЗУ/, построена в имот пл.№ 81, кв.32 по плана на с. Помощник, състоящи се от лекарски кабинет, манипулационна, складово помещение, чакалня и два санитарни възела с обща площ от 50,00 кв.м.за срок от 5/пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 25,00 /двадесет и пет лева/ лв. без ДДС.

2.Определена стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

            3.Определенначин на плащане –месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр. Гълъбово.

4. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС,платимв Общинска банка АД гр. Гълъбово сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

5.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 12.12.2018г. от 10:30  часа. Повторен търг в случаите на чл.79, ал.4от НРПУРОИ да се проведе на 19.12.2018г. от 10:30 часа.

            6.Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участиев размер на 30,00лв. без ДДС,  платима на касата на партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово.

            7.Определенкраен срок за получаването й – 12:30 часа на 11.12.2018г., за повторната дата – 12:30 часа на 18.12.2018г.

            8.Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16:30 часа на 11.12.2018г., за повторната дата – до 16:30 часа на 18.12.2018г.

             9.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие / приложение № 1/, образец на оферта / приложение № 2/, проекто-договор за наем / приложение № 3 /, условия за участие в публичен търг   /приложение № 4/.