Езици

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – публична общинска собственост, който да бъде използван за практикуване на дентална медицина, както следва:

Наоснованиечл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС,чл.26, ал.1 и ал.2 отНРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базистните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№28/18.12.2019г. наОбщински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – публична общинска собственост, който да бъде използван за практикуване на дентална медицина, както следва:

Помещение, находящосе в югоизточната част на първия етаж на сграда /СЗУ/, построена в имот с пл.№ 313 /триста и тринадесет/, кв.50 /петдесет/, по плана на с. Мъдрец, представляващо лекарски кабинет, с обща площ от 19,05 /деветнадесет цяло и пет/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена от 9,53 /девет лева и петдесет и три стотинки/ лв. без ДДС.

2.Определя вида на търга  – с оценка на оферти.

                3.Определенначиннаплащане –месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр. Гълъбово.

4. Определядепозитзаучастие в търга – 10% отпървоначалнататръжнаценабез ДДС,платимв Общинскабанка АД гр.Гълъбовосметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

5.Търгътдасепроведе в заседателнатазаланаОбщинаГълъбовона14.01.2020г. от10:30часа. Повторентърг в случаитеначл.81, ал.2от НРПУРОИ дасепроведена21.01.2020г. от10:30часа.

                6.Тръжнатадокументациядасеполучава в деловодството– партерен етажнаОбщинска администрация гр.Гълъбово, следзаплащаненатаксазаучастиев размерна30,00лв. без ДДС,  платимана каса наеми на партера на Общината.

                7.Определенкраенсрокзаполучаването й – 12:30 часана13.01.2020г., заповторнатадата – 12:30 часана20.01.2020г.

                8.Предложениятазаучастиедасеподават в деловодствотонаОбщинаГълъбоводо 16:30 часана13.01.2020г., заповторнатадата – до 16:30 часана20.01.2020г.

             9.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие / приложение № 1/, образец на оферта / приложение № 2/, проекто-договор за наем / приложение № 3 /, условия за участие в търга   /приложение № 4/.