Езици

Обява за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Гълъбово и Доклад за екологична оценка на плана

О Б Я В А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Гълъбово съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Гълъбово и Доклад за екологична оценка на плана.

Общественото обсъждане ще се проведе на 06.12.2019 г. от 14:00 часав заседателна зала 1 - партер на Община Гълъбово.

Докладът за екологична оценка, Предварителния проект на ОУП на община Гълъбово и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се  всеки работен ден в сградата на Община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара загора, бул. „Република“ № 48, етаж 1, стая 105, от 09:00 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:30 час, както и на интернет страницата на Община Гълъбово www.galabovo.org.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в деловодството на Община Гълъбово.

За контакти по общественото обсъждане: Светла Йовчева, старши експерт „Екология и ЕК“, тел: 0418/68928