Езици

Община Гълъбово ще подпише договор за изпълнение на "Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества"

30.05.2017 - 09:19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ размер на инвестицията по проекта–150 294 лв.

БФП – 150 294 лв.

От бенефициента- 0 лв.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Целта на проекта е Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово, както и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и показател серен диоксид (SO2). Това ще помогне да се изпълни стратегическата цел – създаване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната среда.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

Изготвяне на актуализирана общинска програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух, която включва:

1. Подготовка на проектно предложение.

2. Провеждане на процедури, свързани с екологичното законодателство.

3. Организация и управление на проекта.

4. Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух.

5. Изпълнение на мерки за информация и публичност.