Езици

Медникарово - публичен търг за отдаване под наем на имот – публичнаобщинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.7 от ЗОС; чл.26, чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, чл.15 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 100 от Протокол №13/30.07.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

І. Открива публичен търг за отдаване под наем на имот – публичнаобщинска собственост,представляващ: метален павилион /бивш тото пункт/, находящ се  в част от УПИ IV /четвърти/ „за културен дом, магазини, сладкарница, ресторант, фурна, трафопост, озеленяване“, кв.56 /петдесет и шести/ по плана на с.Медникарово, общ.Гълъбово, област Стара Загора, с площ от 14,19 /четиринадесет цяло и деветнадесет/ кв.м., който ще се използва за магазинза хранителни стоки, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 22,70 лв./двадесет и два лева и седемдесетстотинки/ без  ДДС.

ІІ. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

ІІІ. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец на каса-наеми в Общинска администрация гр.Гълъбово или по сметка на Община Гълъбово след издадена фактура.

ІV. Определя депозит за участие в търга – 10%от първоначалната тръжна цена за обекта.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 27.08.2020 г. от11.30часа,повторен търг в случаите на чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 03.09.2020г.от 11.30 часа.

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00лв. без ДДС, платима на каса-наеми на партера на Общината.

VІІ. Определя краен срок за получаването й– 12.30часа на 26.08.2020г., за повторнатадата– 12.30 часа на 02.09.2020г.

VІІІ. Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30часа на 26.08.2020г.,за повторнатадата– до 16.30часана 02.09.2020г.

ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/.