Езици

Имоти - пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване, съгласно Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към Решение № 66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.25, ал.1,чл.37и,ал.3 и чл.37о, ал. 1 от  Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Определя се списък с имотите - пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване, съгласно Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово. Списъкът на имотите за индивидуално ползване с категории годишни рентни плащания за стопанската 2020/2021 г. за Община Гълъбово, в размер на 2,00 лв. за дка.

II.Определя се такса за общо ползване за стопанската 2020/2021 г. на общинските мери, пасища и ливади в размер на 1,00 лв. за дка. Приходите от таксата се използват за поддържането им. Таксата се внася еднократно, предварително в каса наеми на Община Гълъбово.

III.Определя се размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на община Гълъбово за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни /Приложение № 1 и Приложение № 2/ и се приема Правила за ползване на мерите и пасищата за стопанската 2020/2021г., съгласно Приложение № 3 към Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово.

IV.Приема се Годишен план за паша за 2020г., съгласно Приложение № 4 към Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово.

         

Приложение № 1

към Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово.

Землище с. Априлово

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

00552.52.155

БАЛТАЛЪКА

Пасище с храсти

VII

6,287

00552.53.158

ГАРГАЛЪКА

Пасище с храсти

V

2,719

00552.52.175

БАЛТАЛЪКА

Пасище, мера

VII

0,220

00552.53.251

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

0,272

00552.58.336

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

4,210

00552.53.351

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

0,572

00552.106.354

ГАНЕВОТО

Пасище, мера

VII

1,442

00552.106.357

ГАНЕВОТО

Пасище, мера

VII

2,493

00552.99.383

ДО ЯЗОВИРА

Пасище, мера

VII

3,397

00552.42.397

СТЕФАНОВОТО

Пасище, мера

X

2,537

00552.2.404

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

VII

0,42

00552.106.413

БЕКИРА

Пасище, мера

VII

0,461

00552.60.415

АДА ТАРЛА

Пасище с храсти

VI

7,458

         

Землище с. Великово

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

10416.32.53

ГРОБЕТО

Пасище с храсти

VII

35,373

10416.32.54

ЮРТА

Пасище с храсти

IV

3,605

10416.16.73

БАКАДЖИКА

Ливада

X

3.616

10416.15.85

ПЕРПЕРИК

Пасище с храсти

VI

1,136

10416.6.80

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище с храсти

V

5,766

10416.2.91

ГРОБЕТО

Пасище с храсти

VII

10,765

10416.7.92

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище с храсти

V

3,723

10416.45.100

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище, мера

X

22,409

10416.5.104

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище с храсти

V

42,465

10416.32.109

ЮРТА

Пасище, мера

V

5,825

10416.29.110

МУСАКЛИИ

Пасище, мера

V

11,615

10416.28.112

МУСАКЛИИ

Пасище с храсти

VI

2,786

10416.43.119

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

19,182

10416.7.123

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище с храсти

V

54,220

10416.6.124

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище с храсти

V

7,591

10416.2.125

ГРОБЕТО

Пасище с храсти

VII

4,137

10416.43.130

ГОЛИЯ БАИР

Пасище, мера

V

84,796

10416.32.132

ЮРТА

Пасище с храсти

X

0,686

10416.6.215

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

X

18,493

10416.16.220

БАКАДЖИКА

Ливада

X

11.515

10416.32.237

ЮРТА

Пасище с храсти

VII

0,391

10416.21.238

КАБОИК

Пасище с храсти

IV

20,009

         

Землище с. Главан

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

14951.52.73

СИВРИДЖА

Пасище, мера

IX

2,701

14951.167.112

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IX

5,639

14951.5.257

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

2,13

14951.190.607

БАЛДЖИБУНАР

Пасище с храсти

IX

2,972

14951.145.295

СТОЕВИ КОРИЙКИ

Пасище, мера

VIII

0,206

14951.83.312

КАРАКАШКАТА

Пасище, мера

VI

1.000

14951.5.1076

КАРАКАШКАТА

Пасище, мера

VI

0,422

14951.6.1151

БАЙРАКА

Пасище с храсти

IX

7,089

14951.5.1106

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

3,956

14951.6.1020

БАЙРАКА

Пасище с храсти

IX

5,149

14951.6.1018

БАЙРАКА

Пасище, мера

IX

1,902

14951.6.1016

БАЙРАКА

Пасище, мера

IX

0,89

14951.5.1051

БАЛДЖИБУНАР

Пасище с храсти

IX

8,511

14951.94.392

ГЪСТАТА ШУМА

Пасище, мера

V

0,291

14951.5.1053

БАЛДЖИБУНАР

Пасище, мера

IX

0,465

14951.162.412

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

V

1,14

14951.6.1003

БАЙРАКА

Пасище, мера

IX

2,554

14951.6.1004

БАЙРАКА

Пасище с храсти

IX

1,515

14951.6.1006

БАЙРАКА

Пасище, мера

IX

4,289

14951.6.1008

БАЙРАКА

Пасище, мера

IX

1,245

14951.6.1014

БАЙРАКА

Пасище, мера

IX

3,477

14951.6.1154

БАЙРАКА

Пасище с храсти

IX

0,743

14951.6.1155

БАЙРАКА

Пасище, мера

IX

0,982

14951.6.1162

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

IX

3,217

14951.6.1157

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VIII

5,381

14951.6.1130

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,35

14951.6.1131

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,191

14951.6.1125

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,691

14951.6.1126

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

IX

0,503

14951.6.1129

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,222

14951.6.1123

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,56

14951.6.1122

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,466

14951.6.1118

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

IX

1,235

14951.6.1117

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

1,694

14951.6.1113

БУКУЛЕВА КОРИЯ

Пасище с храсти

IX

2,806

14951.6.1105

БУКУЛЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

4,499

14951.6.1112

БУКУЛЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,744

14951.6.1116

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

2,534

14951.7.1070

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

1,598

14951.7.1073

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,406

14951.1.121

АРНАУТОВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

2,933

14951.7.1074

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,488

14951.5.1473

АРНАУТОВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

5,397

14951.6.1114

БУКУЛЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

11,69

14951.6.1110

БУКУЛЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,9

14951.6.1107

БУКУЛЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

5,273

14951.150.481

ПАМУКОВО КЛАД.

Пасище, мера

VIII

2,672

14951.163.484

ЛОЗЯНСКА РЕКА

Пасище, мера

V

0,121

14951.7.1016

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище, мера

VIII

1,62

14951.7.2019

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище, мера

VIII

5,89

14951.7.1006

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище, мера

IX

0,816

14951.196.500

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище, мера

IX

4,289

14951.7.1011

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище, мера

IX

7,618

14951.7.1009

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище, мера

IX

3,18

14951.7.1010

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище, мера

IX

0,829

14951.7.1024

ДЖАНГОВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

1,972

14951.7.1025

ДЖАНГОВА КОРИЯ

Пасище с храсти

IX

4,753

14951.7.1026

ДЖАНГОВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,671

14951.7.1021

Д.Д.КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

IX

1,305

14951.7.1038

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,201

14951.7.1032

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

2,092

14951.7.1033

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

2,097

14951.7.1034

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

1,574

14951.164.556

ГЕРЕНА

Пасище, мера

VIII

1,092

14951.7.234

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IX

8,69

14951.7.1051

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IX

6,807

14951.162.589

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

V

0,688

14951.162.590

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

V

1,655

14951.6.1031

ГЕРЕНА

Пасище, мера

VIII

3,033

14951.6.1029

ГЕРЕНА

Пасище, мера

VIII

1,724

14951.157.606

ГЕРЕНА

Пасище, мера

VIII

0,883

14951.7.1041

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,509

14951.6.820

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

IX

0,746

14951.7.1069

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,083

14951.6.1026

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,263

14951.6.1140

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,346

14951.6.1138

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VIII

0,353

14951.6.1136

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VIII

1,281

14951.6.1139

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VIII

0,173

14951.158.637

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

IX

4,858

14951.161.644

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

V

0,708

14951.161.649

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

V

4,871

14951.158.651

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

V

0,619

14951.109.678

НОВАКОВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

VIII

3,875

14951.6.1023

КОСТОВО ОСЕНЧЕ

Пасище, мера

VIII

1,208

14951.6.1024

КОСТОВО ОСЕНЧЕ

Пасище, мера

VIII

1,36

14951.163.687

ЛОЗЯНСКА РЕКА

Пасище, мера

V

0,361

14951.163.692

ЛОЗЯНСКА РЕКА

Пасище, мера

V

1,404

14951.170.693

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IX

3,476

14951.6.1058

НОВАКОВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

VIII

0,988

14951.6.1240

ГЕРЕНА

Пасище, мера

VIII

6,886

14951.102.721

МАРАШИТЕ

Пасище, мера

V

7,182

14951.102.723

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

V

0,923

14951.6.1128

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,155

14951.161.726

МАРАШИТЕ

Пасище, мера

V

4,14

14951.161.727

МАРАШИТЕ

Пасище с храсти

V

12,811

14951.5.1090

ГЪСТАТА ШУМА

Пасище, мера

V

1,541

14951.5.1087

ГЪСТАТА ШУМА

Пасище, мера

V

1,455

14951.6.1143

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

0,155

14951.7.1029

ГЛАВАНСКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IX

2,723

14951.6.1027

ДЯДО РАЛ.КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

VIII

0,049

14951.194.770

КОСТОВО ОСЕНЧЕ

Пасище с храсти

X

2,576

14951.194.773

КОСТОВО ОСЕНЧЕ

Пасище, мера

X

0,435

14951.8.774

ЧЕШКАТА

Пасище с храсти

IX

1,261

14951.186.779

БОЗУКОВИЯ КУЗ

Пасище, мера

IX

0,777

14951.167.1018

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1,447

14951.105.784

БИКЧИЙНИЦАТА

Пасище, мера

VIII

1,727

14951.104.790

БЪРЛЕН ГРОБ

Пасище, мера

VIII

0,219

14951.104.792

БИКЧИЙНИЦАТА

Пасище, мера

VIII

0,648

14951.104.794

БЪРЛЕН ГРОБ

Пасище, мера

IX

1,522

14951.5.1098

ГЪСТАТА ШУМА

Пасище, мера

V

2,851

14951.182.164

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,65

14951.94.827

ГЪСТАТА ШУМА

Пасище, мера

V

1,108

14951.5.2828

МАНДРАТА

Пасище, мера

V

1,205

14951.5.1101

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

5,984

14951.5.1104

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

1,222

14951.5.1107

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

2,03

14951.5.1109

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

0,419

14951.95.848

МАНДРАТА

Пасище, мера

V

1,86

14951.14.857

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

6,538

14951.5.1059

МАНДРАТА

Пасище, мера

VI

0,135

14951.20.918

БЯЛАТА ПРЪСТ

Пасище, мера

VI

73,207

14951.5.1048

БАЛДЖИБУНАР

Пасище, мера

IX

0,979

14951.5.1071

КАРАУЛА

Пасище, мера

V

1,352

14951.29.1010

КАРАУЛА

Пасище, мера

V

2,197

14951.5.1319

ДЕРЛ.ГЪБРАК

Пасище, мера

IX

2,459

14951.5.1319

КАРАУЛА

Пасище, мера

V

4,731

14951.29.1021

ДЕРЛ.ГЪБРАК

Пасище, мера

VI

2,22

14951.5.1336

ДЕРЛ.ГЪБРАК

Пасище, мера

VI

0,435

14951.5.1346

КАРАКАШКАТА

Пасище, мера

VI

0,129

14951.1.54

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

0,865

14951.1.88

САЧАМ БАИР

Пасище, мера

VI

6,348

14951.1.112

Карталя

Пасище, мера

VI

7,223

14951.51.138

СИВРИДЖА

Пасище, мера

IX

0,23

14951.1.140

СИВРИДЖА

Пасище, мера

IX

3,463

14951.5.1347

ДЕРЛ.ГЪБРАК

Пасище, мера

VI

1,709

14951.5.2150

СИВРИДЖА

Пасище, мера

IX

0,817

14951.5.2151

СИВРИДЖА

Пасище, мера

IX

1,001

14951.1.154

СИВРИДЖА

Пасище, мера

IX

2,877

14951.5.2175

САЧАМ БАИР

Пасище, мера

IX

3,035

14951.5.1182

САЧАМ БАИР

Пасище, мера

IX

3,684

14951.79.192

КЮРТАРЛА

Пасище, мера

IX

0,578

149951.1.209

ВЕЛКОВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

3,893

14951.162.225

КАВАЛДЖИЕВА В-ЦА

Пасище, мера

IX

6,923

14951.5.1279

АРНАУТОВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,935

14951.5.1282

КЮРТАРЛА

Пасище, мера

IX

1,405

14951.5.2286

КЮРТАРЛА

Пасище, мера

X

3,509

14951.79.290

КЮРТАРЛА

Пасище, мера

IX

0,481

14951.5.2301

ИСЕНОВИЯ ДРЯН

Пасище, мера

VI

2,624

14951.43.304

ИСЕНОВИЯ ДРЯН

Пасище, мера

VI

4,739

14951.83.311

КАРАКАШКАТА

Пасище, мера

X

1,768

14951.83.315

ИСЕНОВИЯ ДРЯН

Пасище, мера

VI

2,81

14951.82.317

ИСЕНОВИЯ ДРЯН

Пасище, мера

VI

1,482

14951.1.320

КАЛИНКАТА

Пасище, мера

IX

3,814

14951.1.324

КАЛИНКАТА

Пасище с храсти

IX

2,102

14951.80.328

ИСЕНОВИЯ ДРЯН

Пасище с храсти

VI

0,315

14951.1.332

КАЛИНКАТА

Пасище с храсти

IX

17,476

14951.1.333

ИСЕНОВИЯ ДРЯН

Пасище, мера

IX

1,563

14951.1.334

ИСЕНОВИЯ ДРЯН

Пасище с храсти

VI

5,656

14951.5.2364

КУЗА

Пасище, мера

IX

12,076

14951.2369

ЧЕШМАТА

Пасище, мера

VIII

8,216

14951.5.2370

ЧЕШМАТА

Пасище с храсти

VIII

12,549

14951.194.376

КОСТОВО ОСЕНЧЕ

Пасище, мера

X

0,626

14951.1.397

Махмут дере

Пасище, мера

VIII

2,447

14951.1.441

ЧЕШМАТА

Пасище, мера

VIII

3,296

14951.5.2444

КУЗА

Пасище с храсти

IX

11,763

14951.1.448

ЧЕШМАТА

Пасище, мера

IX

3,01

14951.1.466

КАЛИНКАТА

Пасище с храсти

IX

53,725

14951.1.470

КАЛИНКАТА

Пасище с храсти

IX

13,085

14951.1.471

СЕЛИМОВА КЕЛИМЯ

Пасище с храсти

IX

11,309

14951.1.473

СЕЛИМОВА КЕЛИМЯ

Пасище, мера

IX

0,824

14951.1.475

СЕЛИМОВА КЕЛИМЯ

Пасище с храсти

IX

96,962

14951.1.487

СЕЛИМОВА КЕЛИМЯ

Пасище, мера

IX

1,327

14951.6.1548

ЧУМАРЛИ

Пасище с храсти

VIII

0,443

14951.1.555

ЧУМАРЛИ

Пасище, мера

VIII

4,341

14951.6.1559

ЧУМАРЛИ

Пасище, мера

VIII

0,562

14951.6.1562

ЧУМАРЛИ

Пасище, мера

VIII

1,713

14951.1.606

СЕЛИМОВА КЕЛИМЯ

Пасище с храсти

IX

31,262

14951.1.610

СЕЛИМОВА КЕЛИМЯ

Пасище с храсти

IX

11,98

14951.1.612

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

0,866

14951.1.615

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

4,549

14951.1.622

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

1,874

14951.1.625

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

1,003

14951.1.627

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

0,564

14951.1.629

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

1,411

14951.1.631

КОРУПКАТА

Пасище, мера

IX

7,568

14951.6.2701

ЧУМАРЛИ

Пасище, мера

VIII

3,184

14951.6.1726

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

2,498

14951.1.731

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

1,431

14951.1.733

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

3,485

14951.1.737

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

5,617

14951.1.740

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

8,672

14951.1.749

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

3,677

14951.6.1763

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

0,773

14951.6.2770

КАВАЧКИТЕ

Пасище, мера

VIII

6,696

14951.6.2773

КАВАЧКИТЕ

Пасище, мера

VIII

6,524

14951.1.775

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

5,469

14951.1.777

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

2,557

14951.1.779

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,651

14951.1.783

БАЛДЖИБУНАР

Пасище с храсти

IX

5,108

14951.7.2705

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище с храсти

IX

2,89

14951.7.1808

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

3,392

14951.7.1813

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

1,109

14951.1.852

БАЛДЖИБУНАР

Пасище, мера

IX

11,718

14951.1.857

БАЛДЖИБУНАР

Пасище, мера

IX

1,554

14951.1.919

БОАЗА

Пасище, мера

IX

0,238

14951.1.934

БОАЗА

Пасище, мера

IX

0,885

14951.1.948

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1,939

14951.7.1956

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

2,279

14951.167.958

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

0,566

14951.167.959

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IX

3,822

14951.166.968

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

0,625

14951.1.976

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

0,716

14951.1.979

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

0,782

14951.1.981

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

0,69

14951.7.2982

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1,24

14951.1.983

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1,368

14951.1.985

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

2,379

14951.1.988

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

0,815

14951.188.11

Читашки юрт

Пасище с храсти

IX

1,096

14951.7.1114

Д.Д.КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

IX

8,811

14951.7.1515

Д.Д.КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

IX

0,461

14951.7.1619

Д.Д.КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

IX

6,06

14951.7.1527

ЕНЬОВЧ.КОРИЙКИ

Пасище с храсти

IX

2,698

14951.7.2039

Читашки юрт

Пасище, мера

IX

0,252

14951.5.1350

ДЕРЛ.ГЪБРАК

Пасище, мера

VI

7,482

14951.188.59

Читашки юрт

Пасище, мера

IX

0,9

14951.2.88

КЬОРЧЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

3,729

14951.2.90

КЬОРЧЕВА КОРИЯ

Пасище с храсти

IX

1,582

14951.2.93

КЬОРЧЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

2,415

14951.2.95

КЬОРЧЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,528

14951.2.97

ГЕРЕНТАРЛА

Пасище, мера

IX

0,685

14951.2.99

ГЕРЕНТАРЛА

Пасище с храсти

IX

1,33

14951.2.100

КЬОРЧЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

1,842

14951.2.109

КЬОРЧЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,72

14951.2.2124

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

0,787

14951.7.2137

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище с храсти

IX

0,353

14951.7.2138

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

0,304

14951.7.2142

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

3,179

14951.7.2145

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

3,936

14951.7.1146

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

2,638

14951.7.1152

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1,878

14951.7.2153

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

0,271

14951.7.2155

КАИШЕВ ЧАИР

Пасище, мера

IX

2,301

14951.7.1158

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1,119

14951.7.2162

КАИШЕВ ЧАИР

Пасище, мера

IX

4,186

14951.7.1171

ГРАДИЩЕТО

Пасище, мера

IX

6,203

14951.7.1182

КАИШЕВ ЧАИР

Пасище, мера

IX

0,336

14951.7.1183

КАИШЕВ ЧАИР

Пасище, мера

IX

1,904

14951.1.1189

ВЕЛКОВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,838

14951.7.1234

БАЛОВЕЦ

Пасище, мера

IX

0,99

14951.7.2245

ЧОМОРЛИИ

Пасище с храсти

IX

1,779

14951.7.1258

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

0,105

14951.8.1263

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

1,417

14951.7.1264

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

2,368

14951.8.1271

БАЛОВЕЦ

Пасище, мера

IX

3,374

14951.7.2273

БАЛОВЕЦ

Пасище, мера

IX

2,683

14951.7.2276

БАЛОВЕЦ

Пасище, мера

IX

0,919

14951.7.1282

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

0,845

14951.7.2283

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

0,992

14951.7.2284

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

1,222

14951.7.2291

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

1,892

14951.7.1292

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

0,714

14951.7.2293

ЧОМОРЛИИ

Пасище с храсти

IX

1,151

14951.7.2344

МИТКОВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище с храсти

IX

1,391

14951.7.2346

МИТКОВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

IX

2,885

14951.7.2384

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

1,273

14951.7.1356

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,567

14951.1.1360

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище с храсти

IX

1,571

14951.7.2361

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,898

14951.7.2364

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

0,486

14951.2.368

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище с храсти

IX

2,788

14951.2.374

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

5,647

14951.2.379

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

10,416

14951.2.380

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище с храсти

IX

5,843

14951.2.381

ТЕРЗИЕВА КОРИЯ

Пасище, мера

IX

3,492

14951.6.1396

КАВАЧКИТЕ

Пасище с храсти

VIII

8,504

14951.178.406

ИЛТАРЛА

Пасище, мера

VIII

2,543

14951.6.2410

ИЛТАРЛА

Пасище, мера

VIII

7,217

14951.6.2415

ИЛТАРЛА

Пасище с храсти

VIII

2,688

14951.6.2418

ИЛТАРЛА

Пасище, мера

VIII

2,594

14951.2.429

ИЛТАРЛА

Пасище, мера

VIII

0,959

14951.2.430

ИЛТАРЛА

Пасище, мера

VIII

2,002

14951.2.475

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

VIII

13,551

14951.7.1484

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

IX

1,469

14951.7.1488

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

IX

4,357

14951.7.2589

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

1,285

14951.7.2591

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

1,275

14951.7.1534

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

3,903

1951.7.2536

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

2,246

14951.7.1638

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

VIII

0,71

14951.8.1549

ЧЕШКАТА

Пасище с храсти

IX

1,097

14951.8.1552

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

0,776

14951.8.1556

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

0,507

14951.8.560

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

0,643

14951.8.563

ЧЕШКАТА

Пасище с храсти

IX

6,046

14951.8.564

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

5,741

14951.8.566

ЧЕШКАТА

Пасище, мера

IX

2,486

14951.7.2571

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

0,714

14951.8.572

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

0,573

14951.7.1575

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

2,007

14951.8.1576

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

0,323

14951.8.579

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

5,568

14951.8.580

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

3,947

14951.8.582

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

0,898

14951.8.583

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

0,987

14951.8.585

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

0,725

14951.8.586

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

5,048

14951.5.589

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

1,27

14951.8.593

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

VIII

1,832

14951.8.597

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

0,935

14951.8.601

ПАЗАР-ЮГ

Пасище с храсти

VIII

4,001

14951.8.1603

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

VIII

1,456

14951.8.1607

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

VIII

0,91

14951.8.608

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

VIII

1,421

14951.8.619

ПЮПЮЛИГОВ ХАУС

Пасище, мера

IX

2,776

14951.8.621

ПЮПЮЛИГОВ ХАУС

Пасище, мера

IX

0,662

14951.8.1624

ПЮПЮЛИГОВ ХАУС

Пасище, мера

IX

2,839

14951.7.1626

ПЮПЮЛИГОВ ХАУС

Пасище с храсти

IX

0,282

14951.8.1631

ПЮПЮЛИГОВ ХАУС

Пасище, мера

IX

0,561

14951.8.1634

ПЮПЮЛИГОВ ХАУС

Пасище, мера

IX

0,396

14951.8.1637

ЧОМОРЛИИ

Пасище, мера

IX

1,449

14951.8.640

ЧОМОРЛИИ

Пасище с храсти

IX

2,144

14951.8.650

ПАЗАР-ЮГ

Пасище, мера

IX

5,299

14951.8.1656

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

0,776

14951.8.1665

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,093

14951.8.1667

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

0,662

14951.8.1668

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,233

14951.8.1670

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

3,042

14951.8.1671

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

3,762

14951.8.673

КАРАБЕНЛИ

Пасище с храсти

IX

4,325

14951.8.675

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

0,444

14951.8.1676

ПЮПЮЛИГОВ ХАУС

Пасище, мера

IX

0,921

14951.8.1677

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

0,491

14951.8.1679

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

2,103

14951.8.1680

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

0,72

14951.8.1682

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

0,808

14951.8.1685

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,82

14951.8.1687

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

10,505

14951.8.1688

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

3,244

14951.8.1690

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,655

14951.8.1692

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

0,213

14951.8.1693

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,208

14951.8.1694

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,117

14951.8.1697

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,581

14951.8.1698

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,097

14951.8.1699

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,134

14951.8.1700

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,754

14951.8.1702

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,38

14951.8.1703

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,528

14951.8.705

КАРАБЕНЛИ

Пасище, мера

IX

1,164

14951.8.706

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

1,252

14951.8.714

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,429

14951.8.715

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,549

14951.8.2722

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,552

14951.8.2723

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

1,233

14951.8.2724

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

1,728

14951.8.2725

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

4,082

14951.8.2728

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

1,202

14951.8.2729

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,276

14951.8.2730

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

0,5

14951.8.2731

ПЪРЗАЛКАТА

Пасище, мера

IX

2,77

14951.2.750

САЛАРСКИЯ БАИР

Пасище, мера

IX

0,442

14951.7.1754

САЛАРСКИЯ БАИР

Пасище с храсти

IX

4,617

14951.7.1756

САЛАРСКИЯ БАИР

Пасище, мера

IX

0,747

14951.7.1762

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище с храсти

IX

4,404

14951.7.1764

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

4,703

14951.7.1767

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

0,462

14951.7.1768

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

2,654

14951.7.1770

ЧЕРВЕНКОВИЯ ЯМАЧ

Пасище, мера

IX

1,201

14951.7.1774

САЛАРСКИЯ БАИР

Пасище, мера

IX

3,118

14951.7.1775

САЛАРСКИЯ БАИР

Пасище, мера

IX

0,544

14951.186.787

БОЗУКОВИЯ КУЗ

Пасище с храсти

IX

4,302

14951.186.789

БОЗУКОВИЯ КУЗ

Пасище, мера

IX

2,66

14951.7.1710

БОЗУКОВИЯ КУЗ

Пасище, мера

IX

3,215

14951.2.811

САЛАРСКИЯ БАИР

Пасище, мера

IX

3,287

14951.2.812

САЛАРСКИЯ БАИР

Пасище, мера

IX

0,569

14951.2.824

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

3,014

14951.7.1828

БОЗУКОВИЯ КУЗ

Пасище, мера

IX

11,167

14951.7.1831

БОЗУКОВИЯ КУЗ

Пасище, мера

IX

1,621

14951.2.835

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

1,936

14951.2.836

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,633

14951.2.837

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

1,429

14951.2.839

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,429

14951.2.841

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

1,114

14951.2.845

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,61

14951.2.846

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище с храсти

IX

1,709

14951.2.848

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

1,734

14951.2.849

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,914

14951.2.850

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,651

14951.2.852

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище с храсти

IX

4

14951.2.854

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,895

14951.2.855

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

1,7

14951.7.1860

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

0,807

14951.7.1862

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

0,539

14951.7.1863

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

0,484

14951.7.1864

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

3,593

14951.7.1866

ХАЙДЖАК

Пасище с храсти

IX

1,168

14951.7.1868

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

1,157

14951.8.870

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

0,802

14951.8.872

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

0,498

14951.2.879

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,542

14951.2.880

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,744

14951.2.881

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

1,143

14951.2.884

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

0,426

14951.2.885

ПЕЙЧОВА КАБА

Пасище, мера

IX

1,562

14951.7.1895

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

1,018

14951.2.899

ХАЙДЖАК

Пасище, мера

IX

1,448

14951.2.900

ЧОБАНКАЯ

Пасище, мера

IX

0,261

14951.2.909

ГРАДИЩЕТО

Пасище, мера

IX

3,666

14951.8.910

ГРАДИЩЕТО

Пасище, мера

IX

1,438

14951.7.1968

ДАМЛАДЖА

Пасище, мера

IX

2,959

14951.168.4

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

3,046

14951.169.8

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

6,123

14951.169.9

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

6,827

14951.169.10

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1,806

14951.1.1105

БОАЗА

Пасище, мера

IX

3,28

14951.171.1

БОАЗА

Пасище, мера

IX

4,956

14951.190.13

БАЛДЖИБУНАР

Пасище, мера

IX

4,913

         

Землище гр. Гълъбово

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

18280.38.43

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

V

1,066

18280.17.79

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

Пасище, мера

III

2,614

18280.44.224

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

VI

7,002

18280.243.403

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

1,091

18280.56.430

КАРПУХЧАТА

Пасище, мера

VI

2,01

18280.57.433

МЕРАТА

Пасище, мера

V

1,707

18280.57.434

МЕРАТА

Пасище, мера

V

2,722

18280.240.448

КАБАЮК

Пасище, мера

V

0,833

18280.100.462

ЧАЛНЪКА

Пасище, мера

V

7,973

18280.254.580

МУШАТЛЪКА

Пасище, мера

IV

6,834

18280.203.586

ЧАЛНЪКА

Пасище, мера

VI

0,68

18280.155.619

ЧАЛЛЪКА

Пасище, мера

IV

2,279

18280.196.688

КОРИЙКАТА

Пасище, мера

VI

3,404

18280.213.701

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

V

2,992

18280.265.705

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

V

0,498

18280.82.708

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

1,323

18280.223.714

БЮКА

Пасище, мера

VI

0,36

18280.185.715

ПОД СЕЛО

Пасище, мера

V

1,164

18280.223.719

БЮКА

Пасище, мера

VI

0,449

18280.323.756

КУТЕВИ ГЕРЕНИ

Пасище, мера

VI

0,383

18280.83.776

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

7,148

18280.888.949

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

0,944

18280.79.956

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

1,632

18280.231.1108

КАЙРЯКА

Ливада

VI

0,904

18280.245.1237

КАЙРЯКА

Ливада

V

0,384

18280.1.629

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

3,191

18280.278.1837

СРЕЩУ СЕЛО

Пасище, мера

VI

0,215

18280.278.1839

СРЕЩУ СЕЛО

Пасище, мера

VI

0,136

18280.278.1840

СРЕЩУ СЕЛО

Пасище, мера

VI

0,216

18280.66.4

КАРПУХЧАТА

Ливада

V

8,000

18280.72.10

КАЙРЯКА

Ливада

V

51,734

18280.147.15

ГЕРЕНА

Пасище, мера

IV

13,763

18280.214.1

БРУЧИЛКАТА

Пасище, мера

VI

1,948

         

Землище с. Искрица

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

32857.21.102

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

2,94

32857.23.129

ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ

Пасище, мера

V

3,446

32857.36.141

ТУЗЛУ КЕСИН

Пасище, мера

V

2,807

32857.28.155

ЛЯСОВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

V

2,351

32857.28.157

ЛЯСОВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

V

2,966

32857.34.160

ЛЯСОВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

V

0,544

32857.34.161

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

2,427

32857.34.164

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

3,323

32857.34.165

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

6,82

32857.34.166

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

3,213

32857.40.179

ВЪРБАЛАКА

Пасище, мера

V

1,753

32857.40.180

АДЖЕМОЛУ

Пасище, мера

V

4,464

32857.39.184

АДЖЕМОЛУ

Пасище, мера

V

1,823

32857.41.190

АСАРА

Пасище, мера

V

1,677

32857.27.197

СТЪРЧИ КРАК

Пасище, мера

IX

3,348

32857.34.201

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

2,757

32857.34.202

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

2,695

32857.34.203

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

1,062

32857.40.205

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

0,753

32857.55.250

ВЕТИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

4,85

32857.7.326

ТОДИНОВИ САИ

Пасище, мера

V

27,924

32857.7.342

ЮРЕНА-ГОРАТА

Пасище, мера

V

27,942

32857.7.349

ЮРЕНА-ГОРАТА

Пасище, мера

V

12,155

32857.7.351

НОВАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

9,065

32857.7.355

НОВАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

3,066

32857.3.357

НОВАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

4,35

32857.34.387

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

1,392

         

Землище с. Медникарово

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

47603.107.65

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

V

3,557

47603.107.66

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

V

1,618

47603.107.110

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

IV

3,071

47603.107.112

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

IV

4,16

47603.107.114

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

IV

1,526

47603.102.122

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

0,06

47603.102.123

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

4,829

47603.101.124

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

2,06

47603.28.135

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

IV

7,263

47603.35.138

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

IV

3,253

47603.36.187

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

IV

1,637

47603.36.192

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

IV

7,527

47603.43.204

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

VI

5,073

47603.62.369

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

VI

3,232

47603.68.371

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

VI

29,3

47603.50.395

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

2,333

47603.59.428

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

4,941

47603.43.486

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

VI

2,461

47603.43.487

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

VI

0,807

47603.56.495

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

VI

73,469

47603.56.509

ДАЛОВИ НИВИ

Пасище, мера

IV

32,47

         

Землище с. Мусачево

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

49391.2.58

АЛАН ДЕРЕ

Пасище, мера

VI

6,187

49391.22.51

МАНДАТА

Пасище, мера

IV

4,855

49391.20.55

ДВАНДЖИ БУНАР

Пасище, мера

V

4,831

49391.28.77

ПИЛИЧА

Пасище, мера

VI

12,001

49391.28.75

ПИЛИЧА

Пасище, мера

V

7,792

49391.12.68

БАХЧИТЕ

Пасище, мера

VI

3,853

49391.23.67

АЙНАКЛЪКА

Пасище, мера

VI

28,265

49391.44.78

ПРИ СЕЛО

Пасище, мера

VI

29,529

49391.3.82

АЛАН ДЕРЕ

Пасище, мера

VI

2,581

49391.4.87

ДЕЛЮ КЕСИНЕ

Пасище, мера

V

10,868

49391.5.90

НАД СЕЛО

Пасище, мера

V

2,581

49391.4.94

ДЕЛЮ КЕСИНЕ

Пасище, мера

V

9,342

49391.45.96

НАД СЕЛО

Пасище, мера

VI

7,161

49391.7.102

ГЕБЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

V

6,766

49391.24.271

ПРИ СЕЛО

Пасище, мера

VI

0,793

49391.33.127

ЗАД ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

57,199

49391.43.176

ПРИ СЕЛО

Пасище, мера

VI

8,882

49391.37.179

ЧУКИТЕ

Пасище, мера

IV

4,617

49391.37.180

ЧУКИТЕ

Пасище, мера

IV

3,133

49391.37.181

ЧУКИТЕ

Пасище, мера

IV

1,582

49391.38.183

МАРИН БУНАР

Пасище, мера

VI

3,143

49391.31.186

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

VI

1,159

49391.34.267

ИБРИДЖА

Пасище, мера

IV

2,484

49391.69.236

ЧУШМЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

IV

1,762

49391.68.242

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

5,132

49391.36.245

СРЪБЧАТА

Пасище, мера

IV

5,632

49391.24.103

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

6,137

         

Землище с. Мъдрец

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

49535.14.70

ПОПОВА ВАДА

Пасище, мера

Х

0,250

49535.38.76

ТЕРЗИЕВА МОГИЛА

Пасище, мера

VIII

0,595

49535.38.78

ТЕРЗИЕВА МОГИЛА

Пасище, мера

V

1,687

49535.240.88

КАРАЧАЛИИ

Пасище, мера

VIII

1,793

49535.44.105

КАРАЧАЛИИ

Пасище, мера

V

2,633

49535.43.113

ЧЕКЕКЯ

Пасище, мера

V

1,328

49535.43.114

ЧЕКЕКЯ

Пасище, мера

V

4,451

49535.42.116

ЧЕКЕКЯ

Пасище, мера

V

1,343

49535.43.129

ЧЕРВЕНАТА МОГИЛА

Пасище, мера

V

1,88

49535.42.134

БОРСЮ

Пасище, мера

V

1,35

49535.42.135

БОРСЮ

Пасище, мера

V

1,103

49535.42.136

БОРСЮ

Пасище, мера

V

1,795

49535.81.153

СТАРИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

6,265

49535.253.156

СТАРИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

5,757

49535.253.126

СРЕДНИЯ БОРУН

Пасище, мера

V

0,593

49535.253.201

СРЕДНИЯ БОРУН

Пасище, мера

V

0,586

49535.253.211

ЛОЗЕНСКИ ПЪТ

Пасище, мера

V

1,8

49535.253.232

СРЕДНИЯ БОРУН

Пасище, мера

V

1,78

49535.253.253

МАХМУДЧУК

Пасище, мера

V

5,738

49535.75.240

САНЪР ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,645

49535.75.242

СРЪБЧА ДЕРЕ

Пасище, мера

V

0,4

49535.75.248

СРЪБЧА ДЕРЕ

Пасище, мера

V

0,562

49535.90.263

САНЪР ДЕРЕ

Пасище, мера

V

1,159

49535.301.12

ГЕРМИТЕ

Пасище, мера

V

4,3

49535.96.332

КАПАН ДЕРЕ

Пасище, мера

IX

2,564

49535.91.350

КАЛКАНДЖИКА

Пасище, мера

V

2,151

49535.263.354

КАПАН ДЕРЕ

Пасище с храсти

V

5,624

49535.99.366

КАПАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,027

49535.234.388

КОЗАЛАН

Пасище, мера

V

1,314

49535.105.401

КОЗАЛАН

Пасище, мера

V

1,842

49535.166.438

ФУРАЖА

Пасище, мера

IX

3,804

49535.232.443

БЯЛАТА ПРЪСТ

Пасище, мера

V

5,864

49535.149.501

ДАЙЛИЙСКИ ПЪТЕКИ

Пасище, мера

V

5,085

49535.141.523

БЕКЕРЛЕРИ

Пасище, мера

V

2,532

49535.141.525

БЕКЕРЛЕРИ

Пасище, мера

X

6,198

49535.115.540

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

1,12

49535.112.541

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

1,46

49535.111.547

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

1,15

49535.110.556

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

5,076

49535.112.565

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

4,107

49535.146.570

ДАЙЛИЙСКИ ПЪТЕКИ

Пасище, мера

V

2,307

49535.128.623

КЮРДЕРЕСИ

Пасище, мера

VII

2,854

49535.24.649

СЪКАДРДЖА

Пасище, мера

V

3,225

49535.118.658

ДО СЕЛО

Пасище, мера

V

0,158

49535.118.662

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

0,302

49535.118.663

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,485

49535.50.665

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

1,348

49535.50.667

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,294

49535.50.669

КИСЕЛИКА

Пасище, мера

V

1,272

49535.50.671

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

1,591

49535.1.698

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

X

2,395

49535.1.699

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

X

3,099

49535.1.732

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,578

49535.1.740

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,988

49535.1.750

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,392

49535.37.751

ГОЛЯМАТА МОГИЛА

Пасище, мера

V

4,894

49535.1.754

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

1,269

49535.44.755

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

2,368

49535.1.756

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

Х

1,160

49535.32.788

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

2,729

49535.1.791

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

1,457

49535.36.792

ГОЛЯМАТА МОГИЛА

Пасище, мера

V

2,404

49535.32.801

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

1,597

49535.27.803

ЧАКМАК ДЕРЕ

Пасище, мера

V

0,354

49535.119.813

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

1,253

49535.119.815

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище с храсти

V

3,092

49535.27.833

ЗАРЕТ ДЕРЕ

Пасище с храсти

V

10,139

49535.204.839

ЗАРЕТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VI

1,817

49535.204.840

ЗАРЕТ ДЕРЕ

Пасище, мера

V

1,554

49535.25.843

ЗАРЕТ ДЕРЕ

Пасище с храсти

V

1,936

49535.30.858

ДАУД ПАША

Пасище, мера

V

1,754

49535.18.859

ДОКОВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

VIII

2,264

49535.18.860

ДАУД ПАША

Пасище, мера

V

3,724

49535.245.897

ЛАМБАНТЕН БИЛЮК

Пасище, мера

V

0,737

49535.1.2

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,466

49535.1.3

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,684

49535.1.86

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,8

49535.111.540

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

0,207

49535.33.22

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

0,338

49535.1.1001

НОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

2,664

49535.38.8

КАРАЧАЛИИ

Пасище, мера

VIII

9,215

49535.44.109

КАРАЧАЛИИ

Пасище, мера

VIII

3,395

49535.44.127

КАРАЧАЛИИ

Пасище, мера

V

2,315

49535.1.1004

БИЛЮЦИТЕ

Пасище, мера

V

2,414

49535.48.8

БИЛЮЦИТЕ

Пасище, мера

V

3,469

49535.48.9

БИЛЮЦИТЕ

Пасище, мера

V

3,379

49535.48.12

БИЛЮЦИТЕ

Пасище, мера

V

2,915

49535.48.13

БИЛЮЦИТЕ

Пасище, мера

V

3,65

49535.34.101

КИСЕЛИКА

Пасище, мера

V

6,649

49535.50.7

КИСЕЛИКА

Пасище, мера

V

3,004

49535.50.9

КИСЕЛИКА

Пасище, мера

V

0,661

49535.59.1

БАТКЪНА

Пасище, мера

V

2,438

49535.59.2

БАТКЪНА

Пасище, мера

V

14,039

49535.59.3

БАТКЪНА

Пасище, мера

V

3,893

49535.67.38

КАРАГЕРЕН

Пасище, мера

V

3,375

49535.67.40

КАРАГЕРЕН

Пасище, мера

V

1,42

49535.77.14

СТАРИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

9,73

49535.91.1

КАЛКАНДЖИКА

Пасище, мера

V

6,692

49535.96.54

КАПАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,548

49535.234.101

КАПАН ДЕРЕ

Пасище, мера

IX

4,543

49535.106.2

КОЗАЛАН

Пасище, мера

V

1,409

49535.111.1

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

22,96

49535.111.3

СОЛЕНА ВОДА

Пасище, мера

X

5,28

49535.119.14

ДУВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,8

49535.132.10

ТАРЛА ДЕРЕ

Пасище, мера

V

4,424

49535.150.21

ГЮРГЕН

Пасище, мера

VIII

48,926

49535.168.14

ДЯДО ИВАНОВ ГРОБ

Пасище, мера

VI

2,359

49535.232.19

ДЯДО ИВАНОВ ГРОБ

Пасище, мера

VI

22,418

         

Землище с. Обручище

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

53134.15.23

---------

Пасище, мера

V

12,005

53134.15.25

---------

Пасище, мера

V

2,161

53134.302.46

---------

Пасище, мера

V

1,863

53134.6.91

---------

Пасище, мера

V

1,933

53134.3.92

---------

Пасище, мера

V

3,334

53134.24.99

---------

Пасище, мера

V

3,442

53134.1.11

---------

Пасище, мера

V

0,614

53134.513.115

---------

Пасище, мера

V

0,133

53134.302.118

---------

Пасище, мера

V

9,105

53134.150.124

---------

Пасище, мера

V

1,335

53134.9.134

---------

Пасище, мера

V

3,343

53134.142.150

---------

Пасище, мера

V

1,787

53134.142.164

---------

Пасище, мера

V

2,651

53134.127.177

---------

Пасище, мера

V

2,62

53134.127.193

---------

Пасище, мера

V

1,132

53134.126.199

---------

Пасище, мера

V

0,858

53134.515.236

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

2,138

53134.256.247

---------

Пасище, мера

V

0,832

53134.514.255

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

2,088

53134.256.261

---------

Пасище, мера

V

0,717

53134.252.269

---------

Пасище, мера

V

5,262

53134.204.326

---------

Пасище, мера

V

3,053

53134.258.340

---------

Пасище, мера

V

394,397

53134.105.346

---------

Пасище, мера

V

6,155

53134.267.366

---------

Пасище, мера

V

3,103

53134.267.369

---------

Пасище, мера

V

2,434

53134.267.370

---------

Пасище, мера

V

0,911

53134.267.371

---------

Пасище, мера

V

2,084

53134.2.372

---------

Пасище, мера

V

2,022

53134.264.380

---------

Пасище, мера

V

163,498

53134.264.381

---------

Пасище, мера

V

3,915

53134.269.420

---------

Пасище, мера

V

1,422

53134.95.443

---------

Пасище, мера

V

1,710

53134.99.461

---------

Пасище, мера

V

5,002

53134.269.476

---------

Пасище, мера

V

3,036

53134.1.488

---------

Пасище, мера

V

0,327

53134.80.524

---------

Пасище, мера

V

8,328

53134.1.530

---------

Пасище, мера

V

0,786

53134.28.532

---------

Пасище, мера

V

11,662

53134.4.561

---------

Пасище, мера

V

0,833

53134.238.591

---------

Пасище, мера

V

0,771

53134.1.595

---------

Пасище, мера

V

5,272

53134.244.697

---------

Пасище с храсти

VI

3,902

53134.296.775

---------

Пасище, мера

V

7,308

53134.208.783

---------

Пасище, мера

V

17,932

53134.256.949

---------

Пасище, мера

V

5,347

53134.254.963

---------

Пасище, мера

V

1,809

53134.38.980

---------

Пасище, мера

V

3,799

53134.38.983

---------

Пасище, мера

V

1,517

53134.206.986

---------

Пасище, мера

V

9,956

53134.83.990

---------

Пасище, мера

IV

6,194

53134.1.13

---------

Пасище, мера

V

0,648

53134.1.95

---------

Пасище, мера

V

5,15

53134.1.177

---------

Пасище, мера

V

0,274

53134.1.229

---------

Пасище, мера

V

2,137

53134.1.369

---------

Пасище, мера

V

0,374

53134.1.397

---------

Пасище, мера

VI

3,998

53134.1.398

---------

Пасище, мера

V

18,994

53134.1.452

---------

Пасище, мера

V

3,192

53134.1.501

ДО СЕЛО

Пасище, мера

VI

0,598

53134.1.671

---------

Пасище с храсти

V

1,469

53134.1.672

---------

Пасище с храсти

V

3,308

53134.1.748

---------

Пасище с храсти

V

6,533

53134.1.755

---------

Пасище, мера

V

0,129

53134.1.778

---------

Пасище, мера

V

0,243

53134.1.792

---------

Пасище, мера

V

0,53

53134.1.807

---------

Пасище, мера

V

2,714

53134.1.835

---------

Пасище, мера

V

0,258

53134.207.9

---------

Пасище, мера

V

8,404

         

Землище с. Разделна

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

61755.1.55

АБЕЛЮ

Пасище с храсти

VI

7,904

61755.38.67

АСАНКАТА

Пасище с храсти

V

16,551

61755.40.69

ЧУКИТЕ

Пасище с храсти

VI

1,719

61755.13.94

ДО ГРОБИЩЕТО

Пасище, мера

VI

1,02

61755.44.99

ДРИНКОВ БРЯСТ

Пасище, мера

V

1,905

61755.29.100

МИНЕВИ ГРАДИНИ

Пасище с храсти

III

2,283

61755.31.105

МЕРКЕСКИ ПЪТ

Пасище, мера

III

8,594

61755.34.114

ДРИНКОВ БРЯСТ

Пасище, мера

III

0,772

61755.44.117

ДРИНКОВ БРЯСТ

Пасище, мера

V

12,348

61755.10.122

ДО ГРОБИЩЕТО

Пасище, мера

VI

2,248

61755.32.126

МЕРСКЕСКИ ПЪТ

Пасище с храсти

V

11,97

61755.102.142

ЧАЛЪКА

Пасище, мера

III

1,251

61755.102.149

ЧАЛЪКА

Пасище, мера

III

1,946

61755.102.151

ЧАЛЪКА

Пасище, мера

III

9,151

61755.104.152

ЧАЛЪКА

Пасище, мера

III

4,666

61755.103.155

ЧАЛЪКА

Пасище с храсти

V

1,88

61755.20.157

ПЪРЛИ БАИР

Пасище, мера

X

35,825

61755.38.168

АСАНКАТА

Пасище с храсти

VI

10,275

61755.44.209

ЧАЛЪКА

Пасище с храсти

V

0,37

61755.30.213

МЕРКЕСКИ ПЪТ

Пасище, мера

III

5,451

         

Землище с. Помощник

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

57515.16.148

ГРОБИЩАТА

Пасище, мера

IX

1,531

57515.25.18

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

2,713

57515.25.42

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

1,427

57515.25.62

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

2,78

57515.25.71

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

4,301

57515.25.79

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

7,389

57515.25.89

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

3,349

57515.25.138

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

1,662

57515.25.175

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

1,866

57515.25.185

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VIII

0,774

57515.26.15

АЛИБАЖА

Ливада

IX

2,33

57515.31.16

ОДЖАКА

Ливада

X

0,986

57515.31.17

ОДЖАКА

Ливада

VI

0,243

57515.31.19

ОДЖАКА

Ливада

VI

0,485

57515.31.20

ОДЖАКА

Ливада

X

2,534

57515.31.21

ОДЖАКА

Ливада

X

0,755

57515.31.23

ОДЖАКА

Ливада

VI

2,705

57515.31.24

ОДЖАКА

Ливада

X

1,195

57515.31.29

ОДЖАКА

Ливада

VI

1,087

57515.31.30

ОДЖАКА

Ливада

VI

0,407

57515.31.31

ОДЖАКА

Ливада

VI

1,38

57515.31.34

ОДЖАКА

Ливада

VI

1,352

57515.31.35

ОДЖАКА

Ливада

VI

1,817

57515.41.7

КЬОП ТАРЛА

Пасище, мера

VIII

0,442

57515.45.1

ЛЬОЗ ГЬОЛ

Пасище, мера

VIII

13,664

57515.48.8

ДАНЛЪКА

Пасище, мера

V

6,082

57515.55.1

ДАНЛЪКА

Пасище, мера

VIII

0,915

57515.55.8

ДАНЛЪКА

Пасище, мера

VIII

8,272

57515.55.22

ДАНЛЪКА

Пасище, мера

VIII

4,005

57515.55.26

ДАНЛЪКА

Пасище, мера

VIII

2,652

               

 

Приложение №2

към Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово.

Землище с.Априлово ЕКАТТЕ 00552

     

Имот №

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ /дка

00552.13.11

ЮРТИТЕ

Пасище, мера

X

4,479

00552.13.25

ХОДЖИ КОРУС

Пасище, мера

X

6,601

00552.13.34

ДОКТОР КИНОВОТО

Пасище, мера

VI

6,391

00552.16.136

КАЙРЯКОВОТО

Пасище, мера

X

4,898

00552.15.37

СРЕЩНИЯ ЮРТ

Пасище, мера

X

1,012

00552.15.38

СРЕЩНИЯ ЮРТ

Пасище с храсти

X

3,287

00552.70.42

ТУМБИТЕ

Пасище, мера

III

0,569

00552.17.145

ЮРТИТЕ

Пасище, мера

VII

1,53

00552.18.48

НОВИТЕ МЕСТА

Пасище, мера

VII

3,977

00552.19.55

НОВИТЕ МЕСТА

Пасище с храсти

VII

16,591

00552.1.290

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VII

0,473

00552.13.66

ЮРТИТЕ

Пасище, мера

X

0,914

00552.15.87

СРЕЩНИЯ ЮРТ

Пасище, мера

VI

5,814

00552.47.147

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

VI

4,106

00552.106.160

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

1,979

00552.46.186

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

V

7,492

00552.46.188

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище с храсти

V

3,538

00552.73.200

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

0,9

00552.48.211

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

V

0,454

00552.48.212

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

VII

12,93

00552.106.242

КУЗА И КУЛОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

5,686

00552.106.243

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

2,367

00552.106.246

БЕКИРА

Пасище, мера

VI

2,798

00552.52.248

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

0,535

00552.76.318

СРЕЩУ СЕЛО

Пасище, мера

V

6,748

00552.106.365

ГАНЕВОТО

Пасище, мера

VII

7

00552.106.366

БЕКИРА

Пасище, мера

VII

4,39

00552.42.391

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

1,977

00552.42.398

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

4,633

00552.42.399

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

1,309

00552.49.440

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

V

0,752

00552.45.443

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

0,343

00552.106.446

ТУМБИТЕ

Пасище, мера

VII

1,586

00552.44.457

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

2,251

00552.44.458

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

1,487

00552.72.481

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

0,625

00552.36.12

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

1,774

00552.37.12

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

10,181

00552.44.4

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

3,572

00552.45.1

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

1,481

00552.45.502

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

0,917

00552.45.19

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

18,346

00552.47.2

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

VI

8,83

00552.68.7

ТУМБИТЕ

Пасище, мера

III

32,702

00552.83.2

БАХЧАТА

Пасище, мера

X

16,1

00552.19.56

-------

Пасище, мера

VII

17,357

00552.213.56

ЮРТЕТО

Пасище, мера

V

2,511

 

с.Великово ЕКАТТЕ 10416

 

 

 

 

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

10416.41.40

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

V

1,554

10416.13.48

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище, мера

V

4,324

10416.17.60

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

36,095

10416.12.61

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

1,657

10416.17.65

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

X

1,038

10416.16.68

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

20,41

10416.12.72

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

44,263

10416.15.86

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

7,632

10416.15.88

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

6,766

10416.15.87

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

5,996

10416.43.88

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

X

23,861

10416.12.96

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

V

33,553

10416.43.115

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

11,386

10416.43.116

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

44,72

10416.12.120

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

1,812

10416.45.126

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище, мера

X

11,725

10416.43.129

ГОЛИЯ БАИР

Пасище, мера

VI

4,387

10416.20.164

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

64,098

10416.23.173

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

9,45

10416.43.174

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

14,81

10416.22.178

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

VI

26,549

10416.22.180

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

116,523

10416.22.209

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

7,378

10416.44.210

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

4,097

10416.44.211

ГОЛИЯ БАИР

Пасище, мера

VI

9,068

10416.12.222

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

28,349

10416.16.226

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

5,42

 

       
         

 

с.Главан ЕКАТТЕ 14951

 

 

 

 

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

14951.152.536

ЧИТАШКИ ЮРТ

Пасище, мера

IX

0,528

14951.6.1046

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

4,63

14951.6.1044

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

6,455

14951.6.1048

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

0,874

14951.6.1069

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

9,531

14951.6.1059

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

2,321

14951.6.1070

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

4,309

14951.6.1066

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

11,046

14951.6.1061

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

0,203

14951.6.1062

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

2,549

14951.6.1065

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

1,748

14951.6.1064

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

1,15

14951.6.1073

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

4,214

14951.5.1079

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

1,111

14951.6.1075

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

0,09

14951.6.1036

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

1,043

14951.175.803

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

0,898

14951.5.1117

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

0,786

14951.5.1119

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

1,105

14951.5.1124

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

21,954

14951.5.1123

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

IX

11,966

14951.5.1114

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

V

0,848

14951.5.1411

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

3,769

14951.5.1412

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

IX

2,945

14951.5.1414

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

1,076

14951.5.1314

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

IX

0,168

14951.5.1315

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

1,233

14951.5.1344

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

0,519

14951.5.1349

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

0,729

14951.5.1650

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

0,495

14951.6.1250

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

2,411

14951.5.1353

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

6,362

14951.35.63

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

1,563

14951.5.1465

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

1,451

14951.1.68

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

9,391

14951.1.188

КАРТАЛЯ

Пасище, мера

VI

1,17

14951.5.2227

ЧЕРВЕНИЯ ПЪТ

Пасище, мера

V

0,221

14951.60.1228

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

IX

0,585

14951.1.231

ВОЙНИШКА ПЪТЕКА

Пасище, мера

IX

10,409

14951.5.2234

ВОЙНИШКА ПЪТЕКА

Пасище с храсти

IX

2,308

14951.1.242

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

IX

11,307

14951.1.254

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

VIII

2,928

14951.5.1274

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

IX

0,897

14951.1.396

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище, мера

VIII

0,453

14951.1.410

МАХМУТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

0,258

14951.1.1432

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище с храсти

VIII

1,609

14951.1.434

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище, мера

VIII

3,318

14951.6.1528

ПАПРАТА

Пасище, мера

VIII

0,344

14951.6.2530

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище, мера

VIII

0,531

14951.5.2557

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

VIII

1,041

14951.1.1581

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

0,422

14951.1.649

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

1,857

14951.1.653

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

1,134

14951.1.662

ЧУКАРТА

Пасище, мера

IX

1,036

14951.1.685

ЧУКАРТА

Пасище, мера

IX

1,372

14951.1.687

ЧУКАРТА

Пасище, мера

IX

0,971

14951.5.2692

ЧЕРВЕНИЯ ПЪТ

Пасище, мера

V

0,309

14951.1.401

МАХМУТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

9,523

14951.1.403

МАХМУТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

3,863

14951.2.502

ЮКПАЗАР

Пасище, мера

IX

6,619

         

 

гр.Гълъбово ЕКАТТЕ 18280

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

18280.24.61

БААБОРУН

Пасище, мера

III

1,693

18280.23.73

БАЛБУРАН

Пасище, мера

III

4,632

18280.42.77

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

6,113

18280.42.85

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

VII

7,091

18280.313.105

ОРТА БОРУН

Пасище, мера

VII

9,126

18280.311.110

ОРТА БОРУН

Пасище с храсти

VI

13,014

18280.317.120

БИОЛАН

Пасище, мера

VII

16,906

18280.317.160

АЙВАЛЪКА

Пасище с храсти

VI

101,921

18280.90.168

СТУДЕНАТА РЕКА

Пасище, мера

V

8,808

18280.56.233

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

3,893

18280.59.260

ЧАУШ МАХЛЕ

Пасище, мера

VI

37,176

18280.78.306

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

11,887

18280.291.357

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

11,133

18280.80.362

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

2,612

18280.231.415

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

5,365

18280.93.416

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

11,103

18280.305.435

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

1,721

18280.242.454

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

0,421

18280.96.460

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

0,573

18280.242.474

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

0,643

18280.261.505

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

VI

3,643

18280.127.510

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

VI

3,758

18280.125.517

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

VI

7,134

18280.131.522

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

IV

9,502

18280.131.524

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

VI

33,415

18280.258.527

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

IV

9,015

18280.259.530

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

1,892

18280.131.531

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

2,251

18280.131.536

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

1,918

18280.131.538

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

5,721

18280.254.544

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

0,497

18280.254.579

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

2,439

18280.175.675

МАЛКИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

1,322

18280.176.682

АЛАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,313

18280.171.687

МАЛКИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

3,567

18280.79.718

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

4,074

18280.186.729

ПОД СЕЛО

Пасище, мера

VI

2,861

18280.231.733

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

8,075

18280.242.735

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

0,892

18280.288.748

ПАМУЕН

Пасище, мера

VI

3,238

18280.319.763

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

1,876

18280.320.766

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

VI

13,212

18280.99.803

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

2,954

18280.99.824

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище с храсти

VI

1,578

18280.116.840

БЕЛОВИНАТА

Пасище, мера

VI

22,456

18280.36.938

МАЛЬОВ ЧАРДАК

Пасище, мера

V

7,762

18280.216.951

ПРИ ОКСЪНА

Пасище, мера

VI

0,244

18280.231.1116

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

1,401

18280.232.1123

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

1,933

18280.232.1135

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

1,045

18280.242.1141

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

5,729

18280.242.1142

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

3,025

18280.242.1146

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

3,733

18280.245.1238

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

5,336

18280.1.526

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,295

18280.62.3

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

12,348

18280.96.31

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

22,29

18280.96.37

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

20,099

18280.96.38

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

14,691

18280.251.29

КОРЖАНА

Пасище, мера

IV

39,251

18280.165.11

АЛАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

38,656

18280.171.16

МАЛКИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

22,274

18280.194.8

ВЪЛЕВИ БРЯСТИ

Пасище, мера

VI

12,104

18280.203.1

ГЕБЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

III

6,509

18280.206.21

ГЕБЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

III

2,062

18280.209.1

ЮРТЕТО

Пасище, мера

VI

13,908

18280.210.1

ЮРТЕТО

Пасище, мера

VI

12,199

18280.213.18

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

VI

4,048

18280.218.16

БРУЧИЛКАТА

Пасище, мера

V

3,369

18280.223.4

БЮКА

Пасище, мера

VI

11,508

18280.223.5

БЮКА

Пасище, мера

VI

8,951

18280.266.879

КОРИЙКАТА

Пасище с храсти

VI

30,096

18280.243.4

ДЮЗИЩА

Пасище, мера

V

3,25

18280.243.41

ДЮЗИЩА

Пасище, мера

V

1,613

18280.88.177

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

3,893

18280.196.688

КОРИЙКАТА

Пасище, мера

VI

3,403

18280.23.4

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

VI

1,321

18280.1.1798

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

4,339

18280.66.37

КУРЧАРА

Пасище, мера

V

9,788

18280.90.176

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

29,662

18280.93.182

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

49,865

18280.39.196

КАТЛЪКА

Пасище, мера

V

26,039

18280.39.206

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

18,547

18280.263.664

КУТЕВИ ГЕРЕНИ

Пасище, мера

VI

32,676

18280.60.794

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

VI

24,39

18280.43.821

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

VII

12,832

18280.206.868

АЗМАКА

Пасище, мера

III

14,36

18280.278.1350

СРЕЩУ СЕЛО

Пасище, мера

VI

14,96

18280.248.27

КЮПРИ ДЕРЕ

Пасище, мера

VI

11.069

18280.205.10

КУТЕВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

VI

25,225

18280.38.43

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

V

1,066

18280.23.55

БААБОРУН

Пасище, мера

III

0,691

18280.15.74

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

1,728

18280.17.78

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

Пасище, мера

VI

5,235

18280.299.200

КАТЛЪКА

Пасище, мера

V

0,531

18280.42.205

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

0,907

18280.300.226

КАТЛЪКА

Пасище, мера

V

0,977

18280.64.386

БАТАКА

Пасище, мера

VI

0,846

18280.219.392

СРЕЩУ ГАРАТА

Пасище, мера

III

2,132

18280.243.403

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

1,09

18280.286.405

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

2,129

18280.84.455

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

3,872

18280.96.459

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

VI

4,737

18280.100.462

ЧАЛНЪКА

Пасище, мера

V

7,973

18280.247.464

КАБАЮК

Пасище, мера

V

0,686

18280.888.466

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

1,303

18280.17.78

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

Пасище, мера

VI

5,235

18280.240.448

КАБАЮК

Пасище, мера

V

0,833

18280.84.18

АЙВАЛЪКА

Пасище, мера

V

44,999

18280.23.21

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

VI

23,911

18280.23.11

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

VI

4,455

18280.224.31

ВЕТИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

1,742

18280.288.731

ПАМУЕН

Пасище, мера

VI

6,094

18280.84.192

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

2,712

18280.231.472

ПАМУЕН

Пасище, мера

VI

2,069

18280.255.567

ГЕБЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

III

3,847

18280.161.654

КИРЕВА ВЪРБА

Пасище, мера

VI

2,742

18280.194.690

ГОЛЕМИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

3,576

18280.213.701

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

V

2,991

18280.235.749

ПАМУЕН

Пасище, мера

V

4,123

18280.44.816

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

VI

7,179

18280.274.909

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

VI

9,392

18280.38.922

МАЛЬОВ ЧАРДАК

Пасище, мера

V

3,08

18280.80.954

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

1,503

18280.83.958

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

5,483

18280.38.979

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

V

2,342

18280.25.987

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

V

3,138

18280.1.721

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

1,361

18280.1.797

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

5,09

18280.147.15

ГЕРЕНА

Пасище, мера

IV

13,762

18280.207.5

ЮРТЕТО

Пасище, мера

VI

2,899

18280.213.23

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

VI

19,061

18280.214.2

БРУЧИЛКАТА

Пасище, мера

VI

5,531

18280.90.171

СТУДЕНАТА РЕКА

Пасище, мера

VI

14,115

18280.96.780

ЧАЛНЪКА

Пасище, мера

V

8,272

18280.86.3

КАМЕНОВА РЕКА

Пасище, мера

V

6,199

18280.135.16

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

58,739

18280.230.11

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

50,376

18280.320.765

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

VI

17,987

18280.194.898

ЯНКОВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

VI

2,409

 

       

 

с.Искрица ЕКАТТЕ 32857

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

32857.36.85

ТУЗЛУ КЕСИН

Пасище с храсти

V

17,147

32857.40.169

ВЪРБАЛАКА

Пасище, мера

V

4,99

32857.9.170

ВЪРБАЛАКА

Пасище, мера

V

4,518

32857.46.218

ЯМАЧА

Пасище, мера

VI

31,76

32857.45.220

ЯМАЧА

Пасище, мера

V

1,142

32857.46.225

ЯМАЧА

Пасище, мера

VIII

1,512

32857.46.227

ЯМАЧА

Пасище, мера

VIII

2,945

32857.47.233

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

VII

3,229

32857.1.238

КАРАТОПРАК

Пасище с храсти

VII

53,243

32857.58.273

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище, мера

IX

135,404

32857.58.285

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

61,108

32857.58.286

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище с храсти

IX

47,733

32857.58.317

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище с храсти

VII

38,523

32857.71.330

ВЕТИ ЮРТИ

Пасище с храсти

V

15,911

32857.7.347

НОВАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

10,436

32857.52.406

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

1,038

32857.16.437

КЬОКЕРА

Пасище с храсти

X

104,004

32857.31.101

ГРОБИЩАТА

Пасище, мера

ІХ

22,793

32857.1.238

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

VІІ

53,24

32857.31.1

ДЕБЕЛАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

3,254

32857.43.209

ТРИЪГЪЛНИКА

Пасище, мера

V

5,794

32857.54.246

РОШАВА ДРАГАНА

Пасище, мера

VII

5,62

32857.54.249

ВЕТИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VII

15,396

32857.57.290

РОШАВА ДРАГАНА

Пасище, мера

IX

5,716

32857.58.294

РОШАВА ДРАГАНА

Пасище, мера

VIII

45,322

32857.2.345

ЮРЕНА-ГОРАТА

Пасище, мера

V

72,621

32857.48.405

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

51,558

32857.58.273

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище, мера

IX

135,394

32857.52.406

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

1,038

 

 

 

 

 

 

с.Медникарово

 ЕКАТТЕ 47603

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

47603.104.69

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

V

30,616

47603.10.73

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

IV

11,522

47603.102.115

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

V

45,985

47603.28.148

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

IV

39,197

47603.28.152

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

IV

5,394

47603.41.208

ГЕРЕНА

Пасище, мера

IV

59,634

47603.23.225

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

IV

33,966

47603.58.275

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

3,617

47603.50.375

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

21,827

47603.50.377

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

197,238

47603.59.430

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

5,867

47603.53.460

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

IV

6,143

47603.43.483

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

VI

22,532

47603.47.220

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

6,348

47603.47.221

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

2,015

47603.47.222

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

0,693

47603.26.229

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

1,531

47603.25.259

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

9,096

47603.26.262

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

7,347

47603.48.283

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

20,542

47603.48.285

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

7,539

47603.48.286

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

0,913

47603.47.291

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

2,468

47603.5.322

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

81,472

47603.5.327

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

17,779

47603.45.329

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

13,544

47603.48.561

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

0,196

47603.48.565

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

68,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Мусачево

 

 

 

 

ЕКАТТЕ 49391

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

49391.22.48

АЙНАКЛЪКА

Пасище, мера

V

39,67

49391.28.78

АЗЪКАРА

Пасище, мера

VI

101,278

49391.59.148

МАСКАРАТА

Пасище, мера

IV

7,152

49391.29.151

МАСКАРАТА

Пасище, мера

VI

24,614

49391.59.153

МАСКАРАТА

Пасище, мера

IV

15,155

49391.24.268

ЗАД ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

18,362

49391.24.269

ЗАД ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

31,103

49391.24.266

ЗАД ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

0,922

49391.33.177

ЦИГАНСКИ БАИР

Пасище, мера

VI

43,81

 

с.Мъдрец

       

ЕКАТТЕ 49535

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

49535.156.39

ФОНДА

Пасище, мера

VIII

5,228

49535.156.41

ФОНДА

Пасище, мера

X

13,116

49535.166.445

ГОЛИТЕ ЯМАЧИ

Пасище, мера

IX

29,484

49535.44.746

ТУЗЛУДЖАН

Пасище, мера

Х

9,574

49535.232.108

ГОЛИТЕ ЯМАЧИ

Пасище, мера

VIII

8,737

49535.232.112

ГОЛИТЕ ЯМАЧИ

Пасище, мера

VIII

22,602

49535.139.1

ДЕРМЕНКА

Пасище, мера

V

3,636

49535.152.3

ДЕРМЕНКА

Пасище, мера

Х

7,054

49535.116.2

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

20,33

49535.116.3

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

3,838

49535.116.4

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

11,794

49535.116.5

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

152,958

49535.116.6

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

2,191

49535.116.7

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

2

49535.116.8

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

16,424

49535.122.634

ЙОВИНА РЕКА

Пасище, мера

VII

2,621

49535.130.114

ЙОВИНА РЕКА

Пасище, мера

V

17,3

49535.118.643

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

V

1,953

49535.117.10

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

VI

8,964

49535.123.10

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

V

50,382

49535.125.1

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

VI

10,306

49535.113.610

КЮЧУК ДЕРЕ

Пасище, мера

V

0,392

49535.127.3

КЮЧУК ДЕРЕ

Пасище, мера

V

8,22

49535.98.369

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

V

2,024

49535.101.375

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

1,758

49535.98.12

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

56,971

49535.100.1

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

74,607

49535.101.1

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

11,462

49535.165.112

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

V

30,85

 

с.Обручище

       

ЕКАТТЕ 53134

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ/дка

53134.1.50

---------

Пасище, мера

V

15,659

53134.302.54

---------

Пасище, мера

V

14,044

53134.24.85

---------

Пасище, мера

V

14,661

53134.147.126

---------

Пасище, мера

V

2,91

53134.51.174

---------

Пасище, мера

V

1,226

53134.127.180

---------

Пасище, мера

V

2,827

53134.54.184

---------

Пасище, мера

V

20,724

53134.127.187

---------

Пасище, мера

V

5,4

53134.55.190

---------

Пасище, мера

VI

14,435

53134.58.202

---------

Пасище, мера

V

7,846

53134.148.127

---------

Пасище, мера

V

5,212

53134.146.141

--------

Пасище, мера

V

8,163

53134.117.301

---------

Пасище, мера

V

4,066

53134.105.344

---------

Пасище, мера

V

27,271

53134.274.354

---------

Пасище, мера

V

92,489

53134.267.364

---------

Пасище, мера

V

31,826

53134.269.385

---------

Пасище, мера

V

11,467

53134.95.432

---------

Пасище, мера

V

2,636

53134.93.439

---------

Пасище с храсти

VI

2,617

53134.89.445

---------

Пасище, мера

V

22,784

53134.80.525

---------

Пасище, мера

V

36,634

53134.80.528

---------

Пасище, мера

V

76,06

53134.234.569

---------

Пасище, мера

V

7,569

53134.239.572

---------

Пасище, мера

V

15,818

53134.238.584

---------

Пасище, мера

V

26,993

53134.207.590

---------

Пасище, мера

V

7,289

53134.206.603

---------

Пасище с храсти

V

2,934

53134.244.636

---------

Пасище, мера

V

52,454

53134.48.770

---------

Пасище, мера

V

10,564

53134.256.952

---------

Пасище, мера

V

20,682

53134.256.953

---------

Пасище, мера

V

9,673

53134.254.977

---------

Пасище, мера

V

43,45

53134.1.140

---------

Пасище, мера

V

96,176

53134.1.144

---------

Пасище, мера

V

74,884

53134.1.150

---------

Пасище, мера

V

30,211

53134.1.173

---------

Пасище, мера

V

64,637

53134.1.240

---------

Пасище, мера

V

57,048

53134.1.652

---------

Пасище, мера

V

26,621

53134.1.690

---------

Пасище, мера

V

34,288

53134.1.691

---------

Пасище, мера

V

12,222

53134.1.697

---------

Пасище, мера

V

28,752

53134.1.722

---------

Пасище, мера

V

13,764

53134.1.740

---------

Пасище, мера

V

1,884

53134.1.767

---------

Пасище, мера

V

17,161

53134.1.796

---------

Пасище, мера

V

9,886

53134.1.817

---------

Пасище, мера

V

1,312

53134.1.840

---------

Пасище, мера

V

10,833

53134.2.545

---------

Пасище, мера

IV

2,514

53134.3.784

---------

Пасище, мера

V

10,486

53134.208.33

------------

Пасище, мера

V

0,951

53134.207.9

---------

Пасище, мера

V

8,404

53134.15.27

---------------

Пасище,мера

V

84,536

53134.267.433

-----------------

Пасище с храсти

VI

376,036

53134.143.129

------------------

Пасище,мера

V

24,677

53134.122.219

----------------

Пасище,мера

V

23,786

53134.255.235

---------------

Пасище,мера

V

52,621

53134.302.46

---------------

Пасище,мера

V

1,863

53134.20.55

---------------

Пасище,мера

V

3,496

53134.22.78

---------------

Пасище,мера

V

3,636

53134.513.80

---------------

Пасище,мера

V

6,13

53134.228.81

---------------

Пасище,мера

V

0,444

53134.23.83

КАЙРЯКА

Пасище,мера

V

15,459

53134.24.101

---------------

Пасище,мера

V

5,558

53134.148.127

---------------

Пасище,мера

V

5,211

53134.146.141

---------------

Пасище,мера

V

8,163

53134.130.158

---------------

Пасище,мера

V

7,266

53134.142.164

---------------

Пасище,мера

V

2,651

53134.51.174

---------------

Пасище,мера

V

1,226

53134.125.196

---------------

Пасище,мера

V

12,067

53134.125.207

---------------

Пасище,мера

V

13,388

53134.272.41

---------------

Пасище,мера

V

4,241

53134.38.562

---------------

Пасище,мера

V

2,902

53134.207.590

---------------

Пасище,мера

V

7,29

53134.1.595

---------------

Пасище,мера

V

5,272

53134.234.601

---------------

Пасище,мера

V

1,559

53134.240.706

---------------

Пасище,мера

V

2,994

53134.231.978

---------------

Пасище,мера

V

9,329

53134.38.980

---------------

Пасище,мера

V

3,799

53134.38.983

---------------

Пасище,мера

V

1,518

53134.85.993

---------------

Пасище,мера

V

7,357

53134.1.94

---------------

Пасище,мера

IV

7,251

53134.1.106

---------------

Пасище,мера

V

2,955

53134.1.176

---------------

Пасище,мера

V

10,093

53134.1.299

---------------

Пасище,мера

V

2,137

53134.1.300

---------------

Пасище,мера

V

5,36

53134.1.365

---------------

Пасище,мера

V

14,683

53134.1.397

---------------

Пасище,мера

VI

3,998

53134.1.400

---------------

Пасище,мера

V

5,971

53134.1.502

---------------

Пасище,мера

V

8,506

53134.1.507

---------------

Пасище,мера

V

1,861

53134.1.520

---------------

Пасище,мера

VI

1,765

53134.1.651

---------------

Пасище,мера

V

7,222

53134.1.741

---------------

Пасище,мера

V

6,078

53134.1.745

---------------

Пасище,мера

V

1,691

53134.1.750

---------------

Пасище,мера

V

15,025

53134.1.757

---------------

Пасище,мера

V

23,246

53134.1.767

---------------

Пасище,мера

V

17,16

53134.1.801

---------------

Пасище,мера

V

5,907

53134.1.805

---------------

Пасище,мера

V

6,14

53134.1.831

---------------

Пасище,мера

V

3,688

53134.207.10

---------------

Пасище,мера

V

13,882

53134.270.418

---------------

Пасище,мера

VI

9,911

53134.1.671

---------------

Пасище,мера

V

1,469

53134.1.672

---------------

Пасище,мера

V

3,308

53134.1.748

---------------

Пасище,мера

V

6,533

53134.229.997

---------------

Пасище,мера

V

18,221

 

 

 

 

 

 

 

с.Помощник ЕКАТТЕ 57515

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

57515.60.112

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

IX

25,245

57515.60.113

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

IX

16,747

57515.8.13

СЪКЧАЛИ

Пасище, мера

IX

9,988

57515.9.10

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

IX

0,977

57515.9.42

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

VI

1,687

57515.12.7

КУШУЛАТА

Ливада

V

1,405

57515.14.38

СЪКЧАЛИ

Пасище, мера

VI

8,278

57515.25.153

ЛОЗЯТА

Ливада

VIII

2,976

57515.25.251

ЛОЗЯТА

Ливада

VIII

3,399

57515.34.7

ИЗГОРЯЛОТО

Пасище, мера

IX

20,001

57515.55.101

ДАНЛЪКА

Ливада

V

4,137

 

 

с.Разделна ЕКАТТЕ 61755

       

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

61755.42.59

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

162,492

61755.5.54

БАЯМА

Пасище, мера

VI

9,786

61755.50.60

АСАНКАТА

Пасище, мера

VI

11,192

61755.26.87

ТУКМАКЛИ

Пасище, мера

V

30,643

61755.13.91

БАЯМА

Пасище, мера

VI

30,287

61755.44.164

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

29,018

61755.44.165

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

8,56

61755.42.169

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

30,867

61755.104.174

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

15,683

61755.42.175

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

287,078

61755.104.177

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

10,926

 

Приложение № 3

към Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово.

 

П Р А В И Л А

за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Гълъбово

( изготвени съгласно чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ)

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Гълъбово са изготвени по изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл. 37и, ал.12), съгласно който тези правила съдържат:

І. Перспективен експлоатационен план за паша.

ІІ. Правила за определяне начина на разпределение на общинските пасища и мерите за общо и индивидуално ползване.

 ІІІ. Правила за ползване на мери и пасища от ОПФ при спазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-122/23.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните.

ІV. Частите от пасищата и мерите, предназначени предимно за косене.

V. Ветеринарна профилактика.

VІ. Построяване на навеси.

VІІ. Охрана.

VІІІ. Договори за наем и аренда на мерите и пасищата.

ІХ. Поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние.

Х. Режим на ползване, забрани и ограничения.

І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША

Перспективният експлоатационен план е разработен във връзка с Програмата за развитие на селските райони/ПРСР/ и цели:

1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Гълъбово, опазване на биологичното разнообразие, опазване на пасищата от изоставяне и използване на земите за други цели.

2. Установяване на контакти между управляващи и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието.

3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на районите с пасища.

4. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на фермери, покрили европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на фермите и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

5. Повишаване на капацитета за разработване и управление на агроекологични проекти. Стопаните, кандидатстващи по мярка 214 »Агроекологични пращания» от ПРСР се ползват с предимство след изтичане срока на договора, за удължаване на същия, до изтичане срока на задълженията, поети с първоначалното кандидатстване по мярката, но не повече за 5  /пет/ години.

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

1. Мерите и пасищата – публична общинска собственост и ливадите могат да се отдават под наем само на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделски и екологично състояние за срок до 5 години.

2. Общината предоставя на кметските наместници списък с данни на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд, изготвен от Общинска служба „Земеделие”.

3. Общинските мери и пасища, предвидени за отдаване под наем се обявяват публично в съответните населени места от кмета и кметските наместници, чрез писмени обявления. Обявлението съдържа информация за имотите, относно местонахождение, номер и площ.

4. Собствениците на пасищни животни писмено заявяват желанието си за ползване на пасища и мери с подаване на заявление до кмета или кметските наместници. Заявлението съдържа информация за броя на пасищните животни и за начина на ползване на пасищата – индивидуално или общо ползване. Достоверността за броя на животните на земеделските стопани се удостоверява със заверка /подпис и печат/ от ветеринарен лекар. Към заявлението се прилага удостоверение за липса или наличие на финансови задължения към общината.

5. Въз основа на постъпилите заявления кмета и кметските наместници представят в общината заверен списък с данни за земеделските стопани, сдружения и юридически лица и отглежданите от тях животни на територията на населеното място, като посочват желаещите за индивидуално и общо ползване на пасищата и мерите. Определя се и местоположението на прокарите на територията на съответното землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасищата. Списъкът се заверява от кмета или кметският наместник с подпис и печат.

6. Общинският съвет приема решение и определя пасищата и мерите за общо и за индивидуално ползване.

7. Земеделските производители – животновъди трябва да са регистрирани по Наредба № 3/29.01.1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, за да ползват мери и пасища.

8. Към заявлението с което кандидатстват, земеделските производители задължително прилагат копие от анкетна карта за регистрация на земеделски производител в която е отбелязано, че лицето е животновъд и е посочен броя на отглежданите от него животни. Задължително трябва да бъде представено удостоверение от ветеринарния лекар, отговарящ за съответното населено място, което съдържа регистрираните животни по вид, възрастова група и брой.

9. За всяка година, от времето на договора ползвателят е длъжен до края на месец март, да представя в Общинска администрация актуално удостоверение от ветеринарния лекар за броя на регистрираните животни по вид, възрастова група и брой.

10. Земеделски стопани – животновъди и/или техни сдружения, които кандидатстват за индивидуално ползване на пасища и мери, сключват договор с общината.

11. Сключените договори се прекратяват от Кмета на Община Гълъбово едностранно с 15 дневно предизвестие при следните условия:

 • Ползвателите не спазват установените санитарно – хигиенни, противопожарни и екологични норми, причиняващи увреждания на почвата, мерите не се поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
 • Не заплащане на наемната цена.
 • Изтичане на срока на договора
 • Други условия, описани в договора.

      ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със ЗАПОВЕД № РД 09-122/23.02. 2015 година на Министъра на земеделието и храните Национален стандарт

1. Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. Национален стандарт

2. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). Национален стандарт

3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.). Национален стандарт

4. В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. Национален стандарт

5. За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: - за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите; - за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите. Национален стандарт

6. Забранява се изгарянето на стърнищата. Национален стандарт

7. Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:

- директните плащания;

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

      ІV. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ

Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в чл. 41 (който цитираме по-долу) от НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 29 от 17.04.2009 г., в сила от 17.04.2009 г. Чл.41 (2) Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват изискванията по ал. 1 и извършват:

- първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - в периода 15 юли до 15 август;

- косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват ниска скорост. (3) В случаите по ал. 2, т. 1 подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха.

V. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА

 Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2019 г., съгласно чл.118, ал.1 от ЗВД.

При поява на заразна болест директора на Областна дирекция по безопасност на храните издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към областните управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат меропрития за обезвреждане на околната среда, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации предвидени в съответната наредба.

VI. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ

Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и Закона за опазване на земеделските земи.

VII. ОХРАНА

Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.

VІІІ. ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И АРЕНДА НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ПО ЧЛ. 100, АЛ. 9 ОТ ППЗСПЗЗ

Сключване на договори за наем или аренда на мерите и пасищата по ал.9 се извършва след подаване на Заявление за ползване по населени места /кметства / по образец. Договорите за наем или за аренда на мерите и пасищата по чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ се сключват между кмета на общината и наемателя или арендатора, съгласувани с кмета или кметския наместник на населеното място. Договорите за индивидуално ползване могат да се прекратяват преди изтичане на срока и когато ползвателят не отговаря на условията за отдаване на земеделски земи под наем или не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени по реда на чл.42 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Сключените договори за повече от 1 година се вписват в Служба по вписванията от и за сметка на ползвателя.

ІX. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ

Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо и за индивидуално ползване е съответно за сметка на общината и за сметка на ползвателите, съгласно чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

X. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Задължения на общината:

1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

Ползвателите на общински мери и пасища се задължават:

1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за не земеделски нужди.

3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

5. Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.

8. Да не се извършва паша нощем и без пастир.

9. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.

 10. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

16. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или кметския наместник на населеното място.

17. Наемателят няма право за събира такса от собствениците на животни, независимо от разходите , които е направил по почистването на пасищата.

18. Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по осигуряване на пожарната безопасност в мерите и пасищата.

19. Наемателят сключва договор за наем след заплащане на определения за годината наем.

20. Наемателят е длъжен да не разорава мерите и пасищата и да не променя предназначението им , както и да запазва съществуващите полски граници / синори / на предоставените му физически блокове.

 

Приложение № 4

към Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША

на Община Гълъбово за 2020 година

 

I. ОСНОВАНИЕ

Годишният план за паша се разработва на основание чл.37о. ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва местоположението и размера на мерите, пасищата и ливадите в населените места на територията на Община Гълъбово, както и правилата за ползването им.

III. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмет на Община Гълъбово:

 • ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на общината;
 • контролира изпълнението на задълженията по чл.37и от ЗСПЗЗ;
 • изисква от кметовете и кметските наместници на населените места спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство;
 • управлява изразходването на средствата от събраните такси за ползване на мерите, пасищата и ливадите, за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване;

2. Служба „Общинска собственост” към Отдел „ТСУ и ИРУ”:

 • отговаря за актуализацията на плана;
 • съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на плана;
 • води регистър на сключените договори и следи техните срокове;

3. Кмет и кметски наместник на населеното място:

 • съгласува договорите за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд, които представя в общинска администрация за сключване;
 • организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите, пасищата и ливадите за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
 • управлява изразходването на средствата от наемите /таксите/ от мерите, пасищата и ливадите за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване;

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ– Приложение № 1 и Приложение № 2

Разпределението на правоимащите лица за стопанската 2020/2021г. ще се извършва съобразно изискванията на ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи), в случай на актуално и навременно изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ ще се съобрази с него.

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО– Приложение № 3

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Гълъбово включват:

 • перспективен експлоатационен план за паша;
 • правила за определяне начина на разпределение на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване;
 • правила за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ при спазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09- 122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните;
 • частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;
 • ветеринарна профилактика;
 • построяване на навеси;
 • охрана;
 • договори за наем и аренда на мерите, пасищата и ливадите;
 • поддържане на пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние;

VII. СПИСЪК НА ВСИЧКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО– Приложение № 3

Общинска администрация Гълъбово на основание чл.37о, ал.5 от ЗСПЗЗ изготвя списък – образец, който се изпраща до кметовете и кметските наместници по населени места за попълване. Попълнените списъци с данни за земеделски стопани или техни сдружения, отглежданите от тях животни се подписват и подпечатват от кмета на населеното място и участъковия ветеринарен лекар и се предоставят в служба „Общинска собственост”.

VIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

 • Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на мери, пасища и ливади - общинска собственост. По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общински поземлен фонд (НСУРЗОПФ).
 • Финансиране по проекти - Общинската администрация и/или ползвателите на мерите, пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние

ІX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с: 

ОД "Земеделие" гр.Стара Загора и ОС "Земеделие" гр.Гълъбово