Езици

З А П О В Е Д № РД-02-15- 121/ 06.12.2016 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

З А П О В Е Д

№ РД-02-15- 121/ 06.12.2016 г. 

  Във връзка с необходимостта от изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал Искрица, писмо с вх. №  АУ10-23/28.11.2016 г. от Гари Левсли, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и Решение на Министерския съвет № 755/21.09.2004 г. за утвърждаване на списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката, с което „Енергийна компания „Марица Изток – 3” АД, област Стара Загора, община Гълъбово, с. Медникарово” е обявена за обект с национално значение, на основание чл. 124а, ал. 4, т. 2, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1, ал.2, изречение първо, ал.6 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) относно обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал Искрица до ревизионна шахта (РШ) в близост до път за  Кнауф – ЛОТ 3“, становище изх.№ 33-НН-429/24.10.2016 г. от Министерството на културата, писма изх.№№ ОВОС-40/24.06.2016 г. на заместник-министър на околната среда и водите и ЕО-19/20.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите  и Заповед № РД-02-15-43/17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ,

РАЗРЕШАВАМ:

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД да изработи за своя сметка Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на „Нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал Искрица до ревизионна шахта (РШ) в близост до път за  Кнауф – ЛОТ 3“, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, през поземлени имоти: ПИ 000081, ПИ 000588, ПИ 000587, 47603.302.525, ПИ 000243, ПИ 000170, ПИ 000197, ПИ 000203, ПИ 000281, ПИ 026023, ПИ 026024, ПИ 000239, 47603.302.526 в землището на с. Медникарово ЕКАТТЕ 47603, община Гълъбово, област Стара Загора.

Проектът на ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и приложеното задание за проектиране.

Преди внасяне на ПУП-ПП за одобряване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се извършат процедурите по реда на чл.128, ал.ал. 1, 2, 5 и 6 от ЗУТ.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и се изпрати  на община Гълъбово за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.

Приложение: задание за проектиране.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:   НИКОЛАЙ НАНКОВ

Приложение: Задание

стр1

стр2